نمازجمعه ۴ بهمن ماه ۹۲

بسم الله الرحمن الرحیم

۹۲.۱۱.۰۴

خطبه ی اول :

شما عزیزان نمازگذاررا به ویژه خودم به مراعات تقوی الهی سفارش میکنم زیرا تقوا بهترین زاد و توشه برای رستگاری اخروی وبرترین راه برای جلب محبت الهی در حیات دنیوی ست.در عرصه ی زندگی اسلامی وزندگی به رنگ خدا اخلاق جایگاه بسیار ویژه ای دارد انسان مسلمان،انسان مومن فردی ست اخلاق مدار هم درعرصه ی اخلاق شخصی،اخلاق خانوادگی،وهم درعرصه های مختلف اجتماعی وکاری دارای فضائل اخلاقی ست وبه دور ازرذائل اخلاقی.درعرصه ی اخلاق اجتماعی درجامعه به عنوان فردی متخلق که الگوست ومایه ی رشدواخلاقی شدن جامعه به حساب می آید وجودش خورشیدی ست فروزان برای محیط پیرامونی درعرصه ی اخلاق مداری ونبودش مایه ی احساس شدن کمبود درجامعه.یکی ازآموزه های اخلاقی اجتماعی اسلام دیگردوستی وپرهیز ازدیگر سوزی ست انسان مسلمان،انسان مومن انسانی ست که دیگران را دوست دارد درجامعه ی اسلامی فردی ست که در تمامی کانون های زندگی چه خانوادگی چه عمومی وچه کاری روحیه ی دیگر   دوستی دارد درخانواده همسرش،فرزندانش،پدرومادر خویشان،صمیمی ست ودرتمامی فرازونشیب های زندگی با روحیه ی دوستی با آنها تعامل برقرار میکند درمحیط اجتماعی دارای رویه و روحیه ی دیگردوستی ست دیگران را دوست دارد ودرمحیط کاری نیز این چنین است دارای این فضیلت اخلاقی ست که احترام دیگران،دوستی دیگران را پاس میدارد وازآن طرف پرهیز میکند ازاذیت،آزار ودیگرسوزی،هزینه کردن دیگران برای خود،تجاوزبه حقوق دیگران پرهیز میکند انسانی که این چنین باشد محبوب جامعه میگردد محبوب خانواده میگردد محبوب همسر،فرزندان،خویشان،جامعه،محیط کاری میشود چون دیگران را دوست دارد ودردوستی صادق است وازآن طرف دیگران را نمی آزارد حقوق دیگران را پاس میدارد ظلم نمی کند ومایه ی سلب آسایش دیگران نیست چنین شخصیتی درهرمحیطی که قراربگیرد هم مایه ی آسایش،رشد،پیشرفت وشکوفایی محیط پیرامونی میشود وهم باعث میشود دیگران از،او الگوبگیرند وعملا اخلاق اسلامی را به دیگران آموزش میدهد.خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم میفرمایند (خصلتان لیس فوقهما من البر شیءٌ) دوخصلت است درارزش مندی بالاترازآن دو چیزی نیست،یک (الایمان بالله) ایمان به خدا،زندگی ایمانی داشتن،گناه نکردن،خود درمحضرخدا دیدن ودوم ( النفع لعباد الله) دیگران را دوست داشتن ودر خدمت دیگران بودن وبعد میفرماید ( وخصلتان لیس فوقهما من الشر شیء) اما دوخصلت است که بالاترازآنها در  بدی چیزی نیست یک (الشرک بالله) انسان موحد نباشد باایمان نباشد ودوم (الضرلعبادالله) کینه در دل داشته باشد نسبت به دیگران ومایه ی زیان وخسارت دیگران شود دربدی بالاترازاین فرد دیگرکسی نیست.هم چنین باز میفرمایند (احب عبادالله الی الله) محبوب ترین کس نزد خدا (انفعهم لعباده) کسی ست که منفعتش،سودش برای مردم بیشتر است خدمتش بیشتر است (واقوهم بحقه) وپایبندترین فرد است به مراعات حقوق مردم،حقوق همسر،فرزندان،خویشان،جامعه،ارباب رجوع،محیط کاری.شما میبینید که رسول گرامی اسلام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وآله وسلم در این باره چه سفارش های مهمی داشتند انسانی که خدمت گذار ودوستداردیگران است محبوب خدا وآنکه درمسیر زیان رسانی ایجاد ضررو خسارت به دیگران است دارای چه درجه ی پایینی و بی ارزشی وبی شخصیتی درفضای جامعه است.نفع ها گاهی نفع جسمی ست،مالی ست،سیاسی ست،خانوادگی ،پزشکی خدماتی ست این ها به انسان گاهی افرادی هستند خدمت میکنند گاهی دریک مشکل مالی دست انسان فردی میگیرد درمسائل پزشکی پزشکان عزیز،تلاشگران عرصه ی بهداشت ودرمان خدمت میکنند درعرصه  ی سیاسی کسانی که متصدی امور هستند خدمت به مردم میکنند درعرصه ی خانوادگی زن به همسروفرزندان شوهربه همسرش وفرزندان،وفرزندان نسبت به پدرومادر خدمت میکنند درمحیط علمی ودانش وفناوری دانشمندان بهم خدمت میکنند وآنها به جامعه خدمت میرسانند درعرصه ی خدمات عمومی بازرگانان،اهل بازار،مسئولین ادارات،کارمندان خدمت میکنند عزیزانی که ایاب وذهاب وحمل ونقل را مدیریت میکنند مثل رانندگان عزیز به مسافران خدمت میکنند نیروهای مسلح ما،به کل جامعه خدمت میکنند همه ی انسانها درفضای زندگی خداوند فرصت خدمت به آنها داده وخدمت آنها گران قدر است باید قدراین فرصت بدانند وخدایی به مردم خدمت بکنند (الایمان باالله والنفع لعبادالله) این فرصتی ست که بدست آوردند جهت خدمت خدایی به مردم تبدیلش نکنند به ضرر،والا این فرصت تبدیل میشود به نقمت وضرر هم اشکال مختلفی دارد ضرراقتصادی،ضررسیاسی،ضرراجتماعی،ضررخانوادگی،ضرر خدماتی باید انسان پرهیزکند که کوچکترین ضرربه جامعه وفردی برساند این قدرباید دقت کند که درقرآن دارد هرکس ذره ای ( فمن یعمل مثقال ذره شرأ ) اگر کسی ذره ای شربه دیگران برساند (یره) عذابش خواهد دید وآثاروضعی نامطلوبش درخود دنیا مشاهده خواهد کرد بدین خاطرباید انسان مدام مراقب باشد که اهل ایمان واهل خدمت به مردم باشد واین طورنیست که وقتی انسان خدمت به جامعه کرد خدمت به مردم کرد فقط برکاتش،نعماتش،ثوابش درآخرت ببیند این طور نیست درهمین دنیاهم این خدمت نصیب میشود این خدمت الهی نصیب میشود انسان انسانی به دیگران خدمت میکند اماخداوند خدایی به او خدمت میکند ساحت مقدس حضرت اباعبدلله الحسین علیه السلام میفرمایند:( من نفس کربه مومن ) هرکس بتواند باری راازدوش انسان مومنی بردارد (فرج الله تعالی عنه کرب الدنیا والاخره) خود خداوند گرفتاری های دنیا وآخرت او رابرخواهد داشت هم دردنیا وهم درآخرت امام صادق میفرمایند: (من کان فی حاجه اخیه المسلم کان الله فی حاجه ما کان فی حاجه اخیه) اگرانسانی درخدمت مردم باشد به هرمقداری که درخدمت مردم است خدا به او خدمت میکند اما این فرد انسانی به دیگران خدمت میکند اما خدا خدایی به او خدمت میرساند این چنین ارزش دارد دیگردوستی وپرهیز ازدیگرسوزی این فضیلت اخلاقی ست که انسان مسلمان باید پاسش بدارد مراعات کند درفضای جامعه با روحیه ی ایمانی والهی درخدمت مردم باشد اما رسول گرامی اسلام یه هشدار داده است وآن این است که گاهی  انسان ها به خاطررسیدن به دنیا،رسیدن به مظاهر دنیا دین را کنارمیگذارند خدمت به مردم را کنارمیگذارند ازدیگران سوءاستفاده میکنند مراعات حقوق مردم نمیکنند شخصیت دیگران را برای رسیدن خودبه آرزوهای دنیایی خرد میکنند واگردنیاشان با ازبین بردن دینشان ممکن است دینشان راکنارمیگذارند (یاتیعلی الناس زمانٌ) پیامبرهشدار میدهد ای مردم یک زمانی میرسد که (لایبالی الرجل ما تلف من دینه) زمانی میرسد که انسان هیچ ابایی ندارد که دینش را تلف کند ( اذا سلمت له دنیاه) اگردنیایش آباد شود دین را میفروشد دین را زیرپا میگذارد بخاطر اینکه به دنیا برسد دنیایی که خداوند میفرماید (لعبٌ ولهو) زمانی ندارد مقدار حیات دنیا درمقابل حیات جاودانه آخرتاصلا قابل مقایسه نیست بدین خاطریکی ازآموزه های مهم اخلاقی این نکته است دیگردوستی وپرهیز ازدیگرسوزی،انسان باید دست دیگران رابگیرد کمک به دیگران بکند نه پای دیگران رابگیرد آنها رابه زمین بزند باید دست دیگران رابگیرد وبالا ببرد باید کمک به دیگران کند که دریک فضای آرام دارای آسایش زندگی بکنند نه برای دیگران شرایطی وفراهم بیاورد وچالش هایی که زندگی برای آنها تلخ شود.

خطبه ی دوم :

درخطبه ی دوم پیرامون چند موضوع به اختصارسخن میگوییم مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای دردیدار بامسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ومهمانان خارجی درروز میلاد خاتم الاانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم وامام صادق علیه السلام مطالب مهمی  ایراد فرمودند که به برخی از فرازهای آن اشارات تحلیلی میکنم فرمودند که وحدت اسلامی یک راهبرد اساسی جهان اسلام است راهبرد اساسی یعنی یک برنامه ی مهم اجرایی عام که اساس بسیاری ازتصمیم گیری ها درمقاطع مختلف میشود وحدت بین مسلمین این چنین جایگاه دارد که باید مراعات شود ومنشأ تصمیم سازی وتصمیم گیری های مهم گردد ازابتدا اسلام همواره قرآن،پیامبر،ائمه اطهار سلام الله اجمعین براین نکته اصرارداشتند که وحدت موجب پیشرفت وتفرقه موجب اضمحلال است الان نیزجهان سلطه به دنبال همین مسئله است که شرایطی درسرزمین های اسلامی ایجاد کند که جامعه ی اسلامی دچارتفرقه، تشتت سپس ضعف آنگاه جهان سلطه دیدگاههای خودبرنامه های خود رابه خوبی اجرا کندوجنگ داخلی در سرزمین های اسلامی به راه اندازد وحدت مایه ی اتحاد اسلامی وجامعه ی اسلامی میشود وناامیدی دیگران.این یک سیاست راهبردی ست وهرکس دراین عرصه اقدامی خلاف کند این اساسا اسلام را نشناخته است مبانی فقه سیاسی اسلام را نمیداند دارای نگاه تاریخ مدارانه درعرصه ی حیات بشری واسلامی نیست عقل سیاسی حکم میکند که جامعه ی اسلامی متحد،هماهنگ،با یک نگاه روحما بین هم باشند و ازآن طرف درمقابل جهان سلطه که به دنبال هضم ثروت وقدرت جهانی ست پایدار ومحکم بایستد سپس فرمودند  که تروریست های تکفیری یک تهدید برای جهان اسلام هستند دست پرورده های منحط سرویس های جاسوسی غرب که ازدیربازهم ازحیث نظری،هم ازحیث عملی آنها را آموزش دادند یک خطرهستند برای جهان اسلام .کجای اسلام این است که شما بیاید یک کشوراسلامی را دچارآشوب کنید مسلمانان راسرببرید مثله کنید؟کجای اسلام است کجای فقه اسلام است؟چرا تاکنون نسبت به رژیم اشغالگرقدس کوچیترین حرکتی انجام ندادند آنها،مگر اینها نیامدند غصب کردند سرزمین اسلامی مگر مسلمین را نمیکشند؟ تاریخ اسرائیل سراسرجنایت است چرا اقدامی نمیکنند؟اما علیه مسلمانان فعالیت میکنند این نشان میدهد که اینها به دنبال اطلاع اسلام نیستند به دنبال اضمحلال اسلام هستند فرمودند یک خطراست وباید هوشیاربود وراه آن اتحاد بین جامعه ی اسلامی وشناخت کسانی که به ظاهر مسلمان اند اما دردل به دنبال اندیشه های غرب وجهان سلطه هستند برگذاری ناموفق کنفرانس ژنو دو درباره ی سوریه درس بزرگی بود هم برای جهان استکبارهم برای خودما،وهم برای جامعه ی بزرگ اسلامی عدم موفقیت این کنفرانس تحلیل های سیاسی مختلفی دارد که یکی ازآن تحلیل ها این است که این کنفرانس نه برای استقرارصلح است و نفیه تروریسم بلکه برای حمایت ازتروریسم سقوط رژیم مشروع سوریه وفشاربرآن رژیم وحمایت ازتروریست هاست بهمین خاطرایران اسلامی را منع کردند که دراین کنفرانس شرکت کند چون ایران اسلامی منطق دارد وبابرهان سخن میگوید وآنها به دنبال منطق نیستند دنبال گفتمان نیستند دنبال حرکت های سخت وخشن برای رسیدن به افکارواندیشه های خود ودرسی هم برای خود ما بود که هیچگاه نمیتوان به غرب به ویژه آمریکا اعتماد کرد به سازمان ملل اعتماد کرد به مدیرکل آن اعتماد کرد ازیک طرف به دنبال رابطه ی خاص هستند ازطرف دیگر این چنین درعرصه ی سیاسی علیه ایران فعالیت میکنند این منطق جهان غرب است منطق آنها تسلط به هرقیمت مصادره ی قدرت به هرقیمت چپاول ثروت به هرقیمت جوهره ی جهان غرب این است لذا به بهانه های مختلف ایران اسلامی را ازورود به کنفرانس منع کردند دولت محترم فرمودند مانیازی به حضوردراین جلسات نداریم شما نیازدارید شما نیاز به ایران دارید هیچ ماهده ی سیاسی وهیچ حرکتی درمنطقه بدون بدون حضورموثرایران اثرنخواهد داشت منطقه این رادرس گرفت ایران اسلامی قدرت اول منطقه است واین به یمن انقلاب اسلامی ایران وولایت است جهان غرب به دنبال تضعیف نقش ایران درمنطقه وجهان است بدین خاطراین چنین عمل کرد به دنبال برتری موازنه ی سیاسی مخالفان سوریه درکنفرانس ژنو بود بدین خاطرعمل کرد ونشان دادن اقتدارخود درجهان   که ما مانع میشویم که ایران وارداین کنفرانس شود ازتمام کشورهایی که ربطی به حوزه ی خاورمیانه ندارند دعوت شده اما ازایران دعوت نمیکنند به چه دلیل ازتروریست ها دعوت میکنند اما ازایرانی که قربانی تروریسم است دعوت نمیکنند پس معلوم میشود شما حامی تروریسم هستید شما به دنبال آرامش درجهان نیستید شما درآشوب وجنگ جان پیدا میکنید لذا خاورمیانه را دچار آتش کردید همانطوری که مقام معظم رهبری فرمودند وتذکردادند ودولت محترم هم موضع گیری کرد غرب باید بداند که تاایران اسلامی بدان نگاه ویژه نکنند وغرب بامنطق وبرهان صحیح سیاسی خاورمیانه را تحلیل نکند وطبق آن موازنه عمل نکند این خاورمیانه دچارهمین گرفتاری ها خواهدبود تنها راه آرامش درخاورمیانه احترام به حقوق مردم این منطقه است اگرشما میخواهید درسوریه آرامش باشد به آراء عمومی مراجعه کنید این دموکراسی ست این منطق است با کشتار شما میخواهید آزادی بدست بیاورید باظلم میخواهید عدالت بدست بیاورید؟با آتش میخواهید باغ بدست بیاورید منطقی نیست بله  شما وقتی روی هیروشیما بمب اتم ریختید گفتید مااین کار راکردیم برای صلح یعنی مردم را کشتید برای صلح مردمی نماند که شما صلح کنید این شما این کار راکردید که خودتان سلطه پیدا کنید الان درسوریه هم دارید همین کار رامیکنید تنها راه مراجعه واحترام ومردم وحقوق مردم مسلمان آن کشوراست.هفته ی هوای پاک راگرامی میداریم وازمحیط بانان گرامی وسازمان حفاظت محیط زیست تشکر وقدردانی میکنیم وبه همه ی مراکزصنعتی آلاینده  ودیگر مراکزی که نیاز است مراعات کنند هوای پاک را درخواست میکنیم که به قوانین محیط زیستی وزیست محیطی توجه ویژه داشته باشند ودرعرصه ی فضای سبز چه فضای شهری وروستایی وچه محیط های پیرامونی چه دریایی چه زمینی ان شاءالله گسترش فضای سبز بایک برنامه ریزی دانش بنیان وآمایشی دقیق مناسب است.

 

پایان.

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.