نمازجمعه ۳ مهر ماه ۸۸

۳/۷/۸۸

«بسم الله الرحمن الرحیم»

الحمدالله رب العالمین، باری السلام الاجمعین، لا خول ولا قوۀ الا با الله علی العظیم والصلاۀ و السلام اشرف الانبیاء و المرسلین و…

شما عزیزان نماز گذار و خودم را به واعات تقوای الهی سفارش می کنم حمد که تقوا، بهترین زاد توشه برای آخرت و بهترین راه برای جلب محبت خدا ست. در خطبه اول نبابراین گزارده اینکه در باره ی محبوبان خدا بگوییم. برای اینکه محبوبان خدا کیست چه ویژگی وصفاتی دارند که محبوب خدا گشته اند و آثار محبت خدا به آنان چیست تا ما نیز راه وروش آنان پیشه کنیم محبوب خدا شویم و آثار محبت الهی و آسمانی خداوند بهرمند گردیم بیان شده در قرآن نه گروه محبوب خدا شمرده شده اند که به هشت گروه ازآنانان پرداختیم. توابین، متقین، محسنین، صابرین، مکارمین، متوکلین، مقسطین، ومطهرین و امروز آخرین گروه از محبوبان خواهیم پرداخت و در این باره سخن خواهیم گفت و آن گروه متطهرین هستند خداوند ددر قرآن کریم می فرماید. ان الله یحب توابین ویحب المتطهرین. مینی خداوند توبه کنندگان را دوست دارد و متطهرین را هم چنین گرامی می دارد و محبوب خودش می شمارد. متطهرین یعنی کسانی که پاکند و به دنبال پاکی اند خود را از آلودگی ها دورنگه می دارند و در نهاد خود شکوه های مهارت و پاکی می کارند. پاکی بردوقسم است . یکی پاکی باطنی و دیگری پاکی ظاهری . پاکی باطنی یعنی انسان تن  وجود خودش را ساختمان وجود خودش را از آلودگی ها پاک کند،تزکیه کند ،میل به گناه ، روی آوردن به معصیت در نهاد خود برداید و از گناه پرهیز کند . وپاکی ظاهری یعنی ظاهر خود را از آلود گی ها از نجاسات پاک کند و ارتمامی اموری که برای ظاهر انسان ۲۹۵ و نقش شمرده می شود دوری کند انسان باید باطن خود را پاک کند رستگاری در تزکیه نفس است. در پاکی باطن اسن. اگر باطن انسان آلوده باشد از کوزه برون همان تراود که دراوست. آلودگی از ادتراوش می کند. اگر دردرونش حسادت باشد در درونش نفرت و تحاوز به مردم باشد. خود بزرگ بین باشد، خود پرست باشد، تکبرداشته باشد، این باطن آلوده ادرا مجبور می کند که در مسیرزندگی میل به آلودگی پیدا کند. هم خودآلوده است .هم جامعه ار آلوده می کند.

قد افلع من تذکا. پس در درون پاکش نام خدا، صفات الهی قرار داد. و ذکر اسم ربهی آنگاه خداوند این انسان پاک ، مزین به نام خدا. دعوت به نماز حضلی قد افلع من تذکاء و ذکر اسم ربهی ، فصلی اما انسان ها در محیط زندگی خود مبتلا می شوند به جاذبه های کادب دنیوی. لذا می فرماید بل تخسرون حیاۀ دنیا  اما گروه هایی هستند که به دنبال دنیا هستند در حالی که بل الاخرۀ خیروابقی آخرت هم بهترین است و هم ماندگار به همین خاطر امیر مومنین علی بن ابیطالب می فرمایند که اگر کسی بخواهد خود را پاک کند بهتر آن است ابتدا از درون خود را پاک کند پاکی باطن مقدم است برپاکی ظاهر انسانی که باطنش  از تمامی صفات رزیله پاک شده وجودش یک بارفتنه نور شد. روحش در جامعه خورشیدی است برای آرامش، آسایش ، خدمت به مردم. این شخص هم خود درآرامش و آسایش است هم جامعه از وجوش نهایت استفاده الهی می کند. اما پاکی ظاهری، پاکی ظاهری بردو قسم است. یکی پاکیزگی دیگری آراستگی. پاکی ظاهری در بخش پاکیزگی این چنین است که انسان مسلمان ، انسان مومن، باید از نجاسات پرهیز کند و اگر آلوده شد خود را تطهیر کند بدون هیچ افراط و تفریط. برخی داردیان گذشته. برداشت غلطی داشتند و دین تعریف کردند مثل دین یهود هرگاه جمعی از شان نجس می شد. لباس نجس می شد در برخی از نجاسات مجبور می کردند مردم اون مقدار را جدا کنند اون لباس را پاره کنند. حتی برخی از چیزها که نجس نبودند نجسی می شمردند. مبتلا به وسواس، افراطو برخی دیگر اصلا به طهارت و نجاست اهمیت نمی دادند اما اسلام دین اعتدال است. می فرماید همه چیر طاهر است اما چه چیزی نجس است که اگر لمس شد آن نجاساتو بدن انسان این کرد عین نجاست که بر طرف شد گاهی با یکبار شستن، گاهی بادو بار شستن، بدون هیچ افراط و تفریطی طاهر می شود و وسواس دراین رابطه من اوشیطان است .اما پاکی ظاهر آرا ستگی  که نوع دوم هست این که وقتی انسان پاکیزه بود صبرا بدنش از نجاست بود. باید یک نکته دیگر را مراعات کند انسان مسلمان باید ظاهری آراسته داشته باشد. روزی رسول خدا خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم به میان صحابی خود رفتند مردی را دیدند که با موهای ژولیده در بین صحابی است گفت این شخص  شی را پیدا کرده و موهای خود را مرتب کند. مردی را دیدند که لباس او مرتب نیست، کثیف هست گفت این شخص آبی پیدا نکرده این لباس را بشوید. خود حضرت مظهر آراستگی بودند. همیشه معطر بودند. همیشه موهایش  شانه زده بود. لباس هایش مرتب بود. به همین خاطر اسلام بر نظافت و طهارت تاکید بسیار دارد. رسول خدا می فرماید: ان الله طیبٌ یحب الطیب. خداوند پاک و پاکیزه است. پاکان و پاکیزگان را دوست دارد. نظیفٌ خداوند نظیف است پاک است. یحب النظافه. نظافت و پاکی را دوست دارد. بنابراین پاکی باطنی یک امر مهم، دینی، عقلی، تاریخی و اخلاقی است خداوند ۱۱ قسم در سوره ی شمس خورده است و می فرماید.

قر افلح من زکاها. *** آن کسی است که باطن خود را پاک کرد. و قدا**** من دساها. شوم بخت ان کسی است که با آلودگی های درونی خود زندگی می کند و این آلودگی ها. او را چنان در خود *** بعد از چندی  در کارهای رذالت های اخلاقی  خفه می شود و می میرد و پاکی ظاهری چه پاکیزگی از نجاسات و چه آراستگی ظاهری یک امر مهم در اسلام عزیز هست. به همین خاطر در رابطه با وضو، با وضو بودن، تمیز بودن، آراسته بودن، طاهر از نجاسات بودن روایات بسیاری است می فرمایند: در روز قیامت *** من محشور نمی شوند در بین ***در حالی که سراسر نورند و این نور از وضو اخذ کرده اند. بخاطر اینکه وضو می گیرند. انسانی که شب با طهارت می خوابد، با وضو می خوابد. رسول خدا می فرماید: *****مثل روزه داری است که از شب تا به صبح مشغول نماز و عبادت بوده بنابراین این پروژه پاکی و تطهیر چه پاکی باطن چه پاکی ظاهر، و پاکی ظاهر چه پاکیزگی چا آراستگی یک امر مهم در اسلام عزیز است. بنابراین کسانی که باطنشان پاک است ظاهرشان پاک است و آراسته هستند. این ها محبوب خدا هستند. ان اله یحب التوابین و یحب المنظرین

 

خطبه دوم ۳/۷/۸۸

شما عزیزان نماز گزار را به ویژه خودم، به مراعات تقوای الهی سفارش می کنم چرا که تقوانی الهی کلید رستگاری و راه کامیابی به زندگی الهی در دنیا و آخرت هست. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن می گوییم. امروز روز جهانی مبارزه بات مواد مخدر است. مواد مخدر یک پدیده شوم در عرصه اجتماع با اشکال مختلف است. در آغاز مواد مخدر جنبه ی فردی داشت و فرد و خانواده او را تحت تاثیر ناهنجاری های اقتصادی، اخلاقی، رفتاری و فرهنگی قرار می داداما همینک این عنصر مرگ، یکی از ابزار جنگ نرم جهان استکبار شده است. و به عنوان یک *** کم در متن جامعه قرار دارد استفاده می کند و جوامعی که در حال مقابله با استکبار هستند درون مبتلا براندازی می کند استعمار پیرو تجاوز گر انگلیس در جنگ خود با چین از این حربه استافده کرد و جوانان چین مردم چین، چنان کرد که قدرت ایستایی در مقابل این تهاجم استکباری نداشت. الان باندهای مخوف تولید پخش مواد مخدر با حمایت های جهان استکبار سیاسی در هر کشوری کم فریاد مقاومت باشد فعال می شود که جوانان آن کشوربا پخش مواد مخدر، با قابل دسترس بودن *** و ارزانی، آن جوانان را مبتلا می کنند به کم تحرکی، بیماری، از بین رفتن، فشل شدن و نیازمند مرگ سفید شدن. بنده جداَ از مسئولین قانون گذار در این عرصه خواهان قانون گذاری که در این عرصه خواهان قانون گذاری به اشد شکل و با تمام قدرت در مبارزه با این مساله هستم قانون باید طوری تعیین شود در این عرصه که هیچ کس به خود اجازه ی چه فسادی از این بالاتر، باید به شدت با این مساله در حوزه قانونی برخورد شود و از ماموران محترم مبارزه با مواد مخدر ضمن تشکر و قدردانی در این عرصه، خواهان جدیت هرچه تمام تر در این عرصه هستم. مجدداً هفته دفاع مقدس و هفته گرامی داشت آن به تمام مردم ایران به ویژه مقام معظم رهبری، نیروهای مسلح، و تمام گسانی که در عرصه آن حماسه بزرگ تاریخ اسلام  ایران کوشیدند  تبریک عرض می کنم و امیدوارم در برنامه های باقی مانده از این هفته نور حماسه تمامی دست اندرکاران با جدیت کوشا باشند و اطلاع رسانی خوب در این عرصه به جوانان عزیز و نسل بعد دفاع مقدس داشته باشند تا با الگو گیری از آن بزرگ مردمان راه بزرگی را طی کنند. سالروز شهادت شهید هاشمی نژاد سرداران فلاحی، فکوری، نامجو، کلاهدوز، جهان آرای، در هفتم تیر، هفتمینمهر اینان شهید شدند گرامی می داریم. عزیزانی که در این عرصه با تمام وجود تلاش کردند و در مسیر دفاع مقدس جانانه کوشیدند روز پنج شنبه آینده روز جهانی حمایت از سالمندان هست گرامی می داریم این روز و از همهی مردم به ویژه مردم عزیز *** ولایت مدار استان عزیزمان بوشهر، می خاهم که قدر این بزرگان به ویژه پدر و مادر بدانند. اینان درختانی هستند که هر چه بزرگتر می وشند سایه شان بر سر انسان گسترده تر می شود. در قران سفارش بسیاری در این رابطه شده که اگر فرزندان پدر و مادر در نزد آنان بودند به زیبایی با آنان سخن بگویندآغاوش خود را باز کنند برای محبت به آنان همان کسانی که انسان را بزرگ کرده اند. واسطه ی خلق آفرینش فرزندان شده اند و با تمام وجود مشکلات، مشکلات عدیده در زندگی تنها برای تربیت ، پرورش فرزندانشان عمر خود را گذاشته اند. باید خانه ها، خانه های فرزندان، خانه های احترام اینان باشند و اگر افرادی از این بزرگان در خانه ی سالمندان هستند باید جامعه با تمام تلاش خود در پی آرامش روحی، روانی و مادی این بزرگاران باشد. قدردانی می کنیم از بیانیه ی مهم کارشناسانه ی مجلس محترم خبرگان که در طریق اعتلای نظام، کوشیدند و همیشه کوشا بودند. جمعی از نخبگان اسلامی ایران و با دقت نظر و امان از اندیشه شرایط جهانی، ایران، اسلام مورد تحلیل قرار دادند و در اطلاعیه و بیانیه ای جامعه ی اسلامی ما را به سمت و سوی ولایت مداری، وحدت بصیرت و هوشیاری هدایت فرمودند. تشکر می کنم. از سخنان دشمن ستیز، ریاست محترم جمهور در سازمان ملل در سازمانی که تمام عناصر استکبار جمع اند و آن سازمان مجموعه ی شورای امنیتش سابقه ی خوبی در جهان سیاست و فرهنگ و اقتصاد مختلف ندارد. در این فضا که فضای استکبار است ایستادن و ستیز با استکبار داشت و جامعه را به سمت و سوی حضرت حجت ابن الحسن و اننتظار منجی بشریت هدایت کردن و در مقابل رژیم اشغالگر قدس ایستادن نشان از بزرگی جمهوری اسلامی ایران، رهبریش، دولتش و مردم عزیزش دارد. قدردانی می کنم از مردم عزیز، با فرهنگ، با تمدنی کهن استوار، پایدار،  در تاریخ اسلام و جهان، مردم گرانقدر استان بوشهر که نماد، بزرگی، بزرگواری، فرهنگ دوستی اسلام دوستی، و ولایت مداری هستند در همه ی عرصه ها. همه ی ما افتخار می کنیم که در این خاک **** و گرم از محبت اهل بیت متولد شده ایم، رشد کرده ایم، با آفتاب ولایت و دین و دیانت رشد کردند اینمردم در دریای وسیع خلیج همیشه فارس نگاه کردند، دریا دل شدند و با نخل های سرافزار زیستند و سرافرازی را به همه نشان دادند و در راهپیمایی روز قدس نشان دادند که همواره بصیر، استوار، پایدار، ولایت مدا و نماد فرهنگ دینی، سیاسی هستند قدردانی می کنم این حضور پرشکوه در مصلای جمعه در مساجد این نشان می دهد که مردم این خطه مردمانی هستند آسمانی با ولایت اهل بیت ولایت مدا و در همه ی عرصه های زندگی انسان هایی بس بزرگ و والا. خدایا قسمت می دهم به کقربان درگاهت، ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرما، وجود مبارکش را از جمیع بلیات سلامت و مصون محفوظ بدار. دعای خیر ایشان شامل حال ما،دعای ما در حق آقا اجابت بفرما. جمیع خدمتگزاران دین در هر پست ومقامی هستند به توفیقاتشون روز افزون بیفزا… مقام معظم رهبری را طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهری مرحمت بفرما. شهدا، امام شهدا، شهدای دفاع مقدس این استان ، رفاگان این جمع، غدایا غریق رحمت *** خودت بدار.

 

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.