نمازجمعه ۲۷ بهمن ماه ۹۱

بسم الله الرحمن الرحیم

۹۱.۱۱.۲۷

خطبه ی اول :

درخطبه ی اول بنابراین گذارده اییم که ازراه خدا سخن بگوییم راهی که خدا باماست ماهم به خدا بستیم راهی که راه قرآن است راه انبیاء،اولیاء،ائمه وخاتم المرسلین محمدابن عبدلله است راهی که سرانجامش رستگاری اخروی وفرجامش سعادت انسان درحیات دنیوی ست.راه خدا عبودیت است و جوهره ی عبودیت ایمان است ودرعرصه ی ایمان موضوعات بسیاری ست که یکی ازآن موضوعات ویژگی های انسان مومن است انسان با ایمان دارای اوصافی ست،ویژگی هایی ست که یکی ازآن ویژگی ها اخلاق مداری اوست.انسان با ایمان انسانی ست سراسر وجودش آکنده از فضائل اخلاقی و نهادش پیراسته است از رذائل اخلاقی،وجودش چون خورشید درمیان مردمان میدرخشد وحضورش  مایه ی هدایت،آرامش،آسایش جامعه است درعرصه ی اخلاق فردی،اخلاق خانوادگی،اخلاق اجتماعی اخلاق کاری نمونه است وهمگان براین معنا اذعان دارند که انسان مومن یک انسان آسمانی ست یکی ازفضائل اخلاق اجتماعی برای انسان مومن پرهیز ازنمامی وسخن چینی ست انسان مومن انسانی ست که مدیریت سخن دارد برزبانش تسلط دارد قلبش،عقلش،سخنش را مدیریت میکند ومردم از زبانش در امان هستند لذا یکی ازمباحث مهم حیات انسانی مدیریت سخن است ویکی ازفضائل اخلاقی انسان پرهیز از سخن چینی ونمامی ست.سخن چینی یعنی امور پیدا وپنهان دیگران را درفضاهای حیات انسانی پراکنده کردن جهت تخریب شخصیت یک انسان،سخن کسی را پیش کسی بردن امور اسراری وامور نهانی دیگران را افشا کردن مطالب ولو صدق وراستین ازجانب کسی نقل کردن با این نگاه که شخص مورد نظرتخریب شود نزد آن فرد،شخصیتش بی ارزش شود وآن فرد درقبال آن شخص برخورد کند و موضع خشن بگیرد لذا سخن چینی ونمامی در تمامی متون فاخردینی وکتب قویم اخلاقی به عنوان یک رذیله نکوهش شده خداوند درقرآن میفرماید:( ولا تطع کل حلاف مهین همازٍ مشاءٍ بنمیم ) میفرمایند : یا رسول الله ازانسان های پست،عهدشکن،کسانی که انسان ها را به سخریه میگیرند وانسان هایی که آستین بالا زدند برای سخن چینی وتخریب شخصیت دیگران هیچ گاه پیروی نکن هیچ گاه همراه نشو. پیامبرگرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم می فرماید:(ایّاک باالنمیمه) ای مردم برحذر باشید ازسخن چینی که سخن چینی نظام اجتماعی،نظام خانوادگی،روابط صمیمی زندگی وحیات عمومی را دچارآسیب میکند باز میفرمایند:( الا اخبرکم بشرارکم ) آیا میخواهید شما راآگاه کنم به بدترین منفورترین،و شرورترین انسان ؟ قالوا،یا رسول الله؟گفتند آری.گفت : (المشاون بنمیمه) شرورترین انسان،منفورترین انسان ها کسانی هستند که سخن چینی میکنند.(المفرقون بین الاحبه) بین دوستان،زن وشوهر،پدروفرزند،اقوام،خویشان،دوستان ،جامعه جامعه ای که پراز صمیمیت است افرادی که انسان را دوست دارند و،او دیگران را این چنین است ایجاد اختلاف میکنند  ( الباغون للبراء العیب) وعیب تراشی میکنند برای افراد بیگناه وپاک.فرمودند این ها شرورترین وخطرناک ترین انسان های جامعه هستند،کسانیکه به دنبال تخریب به دنبال سخن چینی،نمامی وبرهم زدن محیط اجتماعی وخانوادگی هستند،امام صادق علیه السلام میفرماید 🙁 ان من اکبرالسحر النمیمه ) میفرمایند سخن چینی گویا سحر است وچه سحری بالاترین سحراست که طرف مقابلش را یک سخن چین،چنان با سخنش بر او تاثیر میگذارد که بین او،ودوستش،دوستانش،خانواده اش،فرزندش،همسرش،خویشانش،یک محیطی بدایجاد میکند (یفرق بها بین المتحابین ) نمیمه وسخن چینی بین دوستان را بهم میزند (ویجلب العداوه علی المتصافین ) کسانی که باهم صاف بودند زن وشوهری که باهم زندگی باصفایی داشتند،فرزندان با پدران یک دل بودند همه را تبدیل میکند به دشمنی،سخن چینی این چنین است ( ویسفک بها الدماء ) چه خون ها که به خاطر سخن چینی ریخته نمیشود ( ویهدم بها الدور ) چه خانه هایی که خراب نمی شود( ویکشف بها الستور ) چه رازها چه امور پنهانی دیگران که برملا نمیشود ( والنمام اشر من وطی الارض بقدم ) سخن چین شرورترین شخصاست که روی زمین راه میرود چرا که میآید تمام مناسبات صحیح صمیمی وگرم زندگی چه خانوادگی چه کاری چه اجتماعی برهم میزند.ودرآخر امام صادق علیه السلام میفرمایند : (الساعی قاتل ثلاثه) کسی که نمام است کسی که سخن چین است سه نفر را ازبین میبرد یک،( قاتل نفسه ) اول خودش را ازبین میبرد چرا،زیراهم گناه میکند میگویدگناه گاهی انسان یک گناه میکند اما این شخص هم گناه میکند اما گناهی که زایش گناه دارد یعنی هم دیگری را به گناه وا میدارد کسی که مقابلش است حرفش را باور میکند وهم کارها وقطع روابطی که بعد از آن و مشکلاتی که بعدازآن رخ میدهد همه به پای او نوشته میشود قاتل نفسه،اول خودش را میکشد ( وقاتل من یسعی به ) قاتل کسی ست که بسویش میرود قاتل شخصی ست که رفته است به سویش  ومیخواهد اورا فریب دهد ( وقاتل من یسعی الیه ) و قاتل کسی ست که در رابطه با اوسخن میگوید هم خودش هم مخاطبش وهم شخصی که مورد سخن است ودررابطه با اوسخن چینی میکندازبین میبرد آبرویش،ازبین میبرد شأن اش شخصیتش ازبین میبرد وطرف مقابلش رانیز فریب میدهد واو که فریب خورد اعمال بدی انجام میدهد که همه گناه خواهد داشت اما معظم گناهان برای فرد سخن چین است چون او کلید این آتش را،شعله ی اول این آتش را به پا کرد.بنابراین انسان مومن انسانی ست که دارای فضائل اخلاقی ست ویکی ازآن فضائل مدیریت سخن وزبان است ویکی ازموارد مدیریت سخن پرهیز ازسخن چینی ونمامی ست.

خطبه ی دوم :

 درخطبه ی دوم پیرامون چند موضوع به اختصارسخن میگوییم تقدیروتشکر جدی میکنم ازحضور حماسی وپربصیرت مردم گرانقدر وولایت مدارایران؛به ویژه استان بوشهردر راهپیمایی ۲۲ بهمن که این حضور حماسی نشان ازایمان،تقوا،واخلاق ولایی،بصیرت وبیداری،شناخت دقیق صحنه های سرنوشت سازوحضور به موقع ولایت مداری واستکبارستیزی دارد.مردم عزیزایران با تاسی وپیروی و اطاعت از مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای برگ زرین دیگری برکتاب شکوهمند انقلاب اسلامی ایران افزودند،دوستان انقلاب را شاد ودشمنان این انقلاب را ناامید کردند دشمنان کوشیده بودند که با فشارهای مختلف به ویژه اقتصادی فضای جامعه ی ایران را تحت تاثیرقراردهند که مشارکت مردم در این راهپیمایی به حمایت ازانقلاب تحت تاثیر قراردهند اما مردم عزیزایران با آن عمق نگری وبصیرت وهدایت های مقام معظم رهبری با شکوهی  دیگرنشان دادند که تاپای جان درکنار انقلاب و،ولایت ایستاده اند وهیچ گاه امریکا ودشمنان انقلاب اسلامی ایران نمیتوانند این مردم را ازانقلاب جدا کنند کمبودها،کاستی ها دریک انقلاب که ازطرف دشمن وبرخی سوء مدیریت ها که طبیعی ست رخ میدهد این نمیتواند مردم را ازاصل انقلاب جدا کند ازآرمان های انقلاب امام،شهدا وولایت جدا کند مردم با نگاه ولایی در مسیر ولایت مدارانه حرکت میکنند وگوش به فرمان مقام معظم رهبری هستند امریکا وتمامی کشورهای متخاصم با ایران اسلامی بدانند که تا دراین مملکت ولایت و ولایت مداری ست این نظام این مملکت چون کوهی استوار است وبه شدت ازحریم انقلاب وولایت دفاع میکندو ازالان صدای شکستن ابهت استکباربه گوش میرسد.مجددا این حضور حماسی را ارج می نهیم و ازتمام تلاشگران عرصه ی برگزاری این راهپیمایی به ویژه شورای همانگی تبلیغات اسلامی تشکروقدردانی میکنیم وازهمه ی مسئولین تقاضا داریم که قدراین مردم بدانند خدمت به این مردم برای شما بزرگترین عبادت است.روز سه شنبه میلاد گوهربار امام حسن عسکری (ع) است به حضرت بقیه الله العظم،تمامی مسلمین،شیعیان،مقام معظم رهبری،حضارمحترم تبریک عرض میکنم وامیدوارم دردنیا وآخرت رهرو،ومورد شفاعت آن حضرت قراربگیریم.روز پنج شنبه نیز سالروزتخریب حرم آن حضرت است توسط مزدوران ضداسلام وضدولایت که این نشان میدهد اهل بیت عصمت وطهارت درهمه حال برای جهان استکبارخطر دارند حتی درزمان شهادت.آن عمل ناجوانمردانه را تقبیح ومحکوم میکنیم روزپنجشنبه نیزسالروز،وفات کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است بانویی که در جهان اسلام کم نظیر است واوج ولایت مداری در سیره ی آن حضرت نمایان که به خاطرحمایت ازولایت، ولایت امام رضا علیه السلام از مدینه به طرف مرو حرکت کرد وحماسه ای جاودان آفرید وهم اینک بارگاهش مرکزعلم واجتهاد وتبلیغ مبانی اسلام راستین است ازتمامی هیئات،مراکزمذهبی،مساجد، تقاضادارم این روز را با برنامه ریزی پرمحتوا جهت تبیین شخصیت والای آن حضرت اختصاص دهند روز پنجشنبه دوکار بزرگ دوحادثه وامر بزرگ دراستان ما اتفاق افتاد افتتاح پروژه های عمران روستایی باحضور ریاست جمهور وهیئت همراه،ورزمایش بزرگبیست هزار نفری عزیزان سپاه وبسیج ونیروهای مسلح دراستان  باحضور فرماندهان ارشد،نیروهای مسلح روستاها،مراکز توسعه وپیشرفت هستند باید به روستاها رسید روستاها را مورد توسعه وپیشرفت قرار داد تامهاجرت صورت نگیرد وازآن طرف ازاستعداد وظرفیت وقابلیت روستایی به شکل بهینه استفاده شود.ازتمامی کسانی که دراین عرصه تلاش کردند زحمت کشیدند وپروژه ها را به بهره برداری رساندند جدا تشکروقدردانی میکنم از عزیزانی که در رزمایش یک شکوه وجلال نظامی آفریدند رزمایشی که نشان ازآمادگی دفاعی ونظامی نیروهای مسلح اعم از ارتش عزیز،نیروی هوایی،نیروی دریایی،پدافند وسپاه گران قدروبسیج ونیروی انتظامی وتمامی عزیزان،مردم وگروههای پشتیبان ومسئولین که الحمدلله ید واحده شدند ویک شکوهی آفریدند دراین رزمایش که نشان دادند که اگرمتجاوزی بخواهد به ایران اسلامی از طریق بوشهر حمله کند خلیج فارس گورستانش خواهد بود وقطعا با اولین عملیات نظامی دشمن شکست خواهد خورد جدا از برگذارکنندگان این رزمایش و نیروی گرانقدری که دراین رزمایش حضور داشتند قدردانی وسپاس گذاری می نمایم وامید دارم همان طوری که ازاسم این رزمایش  مشخص است الی بیت المقدس ان شاءالله در کنارفرماندهی کل قوا مقام معظم رهبری ان شاءالله در حضور حضرت بقیه الله اعظم مهدی آل محمد ان شاءالله در بیت المقدس نماز شکرپیروزی بخوانیم.

 

پایان.

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.