نمازجمعه ۲۶ اسفند ماه ۹۰

بسم الله الرحمن الرحیم

۲۶-۱۲-۹۰

خطبه ی اول :

درخطبه ی اول بنابراین گذارده اییم که از راه،خدا سخن بگوییم راه خدایی زندگی کردن راهی که خدا باماست ماهم باخدا هستیم راهی که راه قرآن است راه انبیاء است راه خاتم المرسلین محمدابن عبدلله واهل بیت عصمت وطهارت است.راهی که سرانجامش بهشت برین ورهرواش مورد لطف وعنایت ویژه ی الهی ست،راه خدا که همان صراط مستقیم است عبودیت است عبودیت یعنی اعتقاد،رفتارواخلاق دینی داشتن وجوهره ی عبودیت ایمان است یکی ازموضوعاتی که دررابطه با ایمان مطرح است اخلاق مومن است انسان باایمان انسانی ست اخلاق مداروبیان شد که اخلاق دارای ابعاد مختلفی ست اخلاق فردی،خانوادگی،اجتماعی وکاری.واخلاق خانوادگی نیزدارای اشکال وزوایای مختلفی ست که یکی از ابعاداخلاق خانوادگی اخلاق خویشاونداریست ودراین ایامی که درآستانه ی سال جدیدهستیم این مطالب میتواند درحوزه ی اخلاق خانوادگی واجتماعی بسیار موثرباشد.انسان مومن انسانی ست که دارای تعالی درعرصه ی اخلاق خانوادگی است اخلاق همسرداری،فرزندداری،پدرومادرداری،وخویشاونداری. درموضوعات اول سخن گفتیم ودراین خطبه پیرامون اخلاق خویشاونداری سخن میگوییم،خویشاونداری درمتون فاخردین،قرآن،روایات ومعارف اسلامی تعبیر به صله ی رحم شده است صله ی رحم ینی حفظ واستحکام ارتباط وپیوند با خویشان.خویشان تنها پدرومادر،برادروخواهر نیستند تمامی افرادی که از طریق پدرومادر،باانسان ارتباط نسبی پیدا میکنند،اینها جزوخویشان انسان محسوب میشوند ودرقرآن این حفظ ارتباط باخویشان واستحکام این پیوند موردعنایت قرارداده شده وبدان فرمان صادرشده است وقطع صله ی رحم به عنوان یک گناه کبیره محسوب میشود یعنی قهرکردن ازپدرومادر،قهرکردن از خواهروبرادر،قهرکردن ازخویشان پدری ومادری به عنوان قطع رحم و ازگناهان کبیره است.درقرآن کریم آمده است(والذین ینقضون عهدالله من بعد میثاقه ویقطعون ماامرالله به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه ولهم سوء الدار) کسانی که عهدی باخدا درفطرت خود بسته اند که آن عهد بندگی ست وقطع رحم میکنند صله ی رحم را به جای،نمی آورند ودرزمین تباهی وفساد میکنند اینان دو،اثر ناگوا وبسیارسخت درانتظارشان است یک (لهم العنه) نفرین الهی.دو،سرانجام بسیاربد وسوءدرآخرت (اولئک لهم العنه ولهم سوء الدار) یعنی قطع رحم عزیزان گناه کبیره است بسیاری ازامور است که انسانها فکرمیکنند بسیار کارساده ای ست کاروفعل بسیارساده وعادی ست وآن گناه راکوچک میشمارند،من جمله همین قهرباخویشان درحالی که قطع رحم گناه کبیره است.حضرت امام رضوان الله تعالی علیه درتحریرالوسیله درشرایط امام جماعت میفرمایند:باید گناه کبیره نکندامام جماعت،وبعد گناهان کبیره را میشمارد یکی ازآنها قطع رحم است.درکتب اخلاقی درکتب معارف دینی نیزاین چنین بر شمرده شده،مرحوم مامقانی درکتاب (مراه الرشاد) علامه ی طباطبایی درالمیزان مرحوم طبرسی در مجمع البیان مرحوم شیخ طوسی درتبیان وحتی زمخشری ازمفسرین اهل سنت درکتاب کشاف ذیل این آیه وآیاتی که دررابطه باصله ی رحم است براین معنا تاکید داشتند.بنابراین یکی ازآموزه های اخلاقی دراسلام ودرعرصه ی اخلاق انسانی واخلاق ایمانی،اخلاق خویشاونداری است ولو به انسان بدکنند ولو دارای اعمال نامناسب باشند این منجرنمیشود که انسان قطع رحم کند.امام سجاد علیه آلاف التحیه والثناء دریکی ازبیانات خودمیفرماید که :(ایّاک ومصاحبه القاطع لرحمه) ای انسان برحزرباش وهیچ وقت همنشین باکسی که قطع رحم کرده وخویشاوندان راکنار گذاشته،برحزراز این شخص باش( فانّی وجدته) چراکه من یافته ام اورا (ملعونا فی کتاب الله عزوجل فی ثلاثه مواضع) در سه جا در،قرآن خداوند اورا لعن کرده درسوره ی بقره آیه ی ۲۷ سوره ی رعد آیه ی ۲۵ سوره محمد آیه ۲۲ امام باقرعلیه آلاف التحیه والثناء میفرمایند: صله ی رحم دارای آثاربسیار عالی است (صله الارحام تذکی الاعمال ) صله ی رحم باعث میشود اعمال انسان دارای یک صافی ارزش وپاکی شود (تنمی الاموال)موجب این میشود دارایی انسان ثروت انسان رشدکند،(وتدفع البلوی)وبلا ازانسان دور شود (وتیسرالحساب)در حساب ساده گرفته شود براو،(وتنسی فی الاجل)وموجب زیادت عمراومیشود.یکی ازعواملی که موجب طول عمرمیشود صله ی رحم است اعمال نشر ونمو،پیدامیکند گسترده میشود،پاک میشود،ارزشمند میگردد صله ی رحم است. ثروت زیادمیشود ازآثارصله ی رحم است وبلا ازانسان دورمیشود،امام رضا علیه السلام درحدیثی بیان میکنندکه خداوند سه امر،رامقرون باسه چیزدیگر کرده است امربه نمازکرده درکنارش امربه زکات هم کرده،لذا اگرکسی زکات ندهد گویا نمازنخوانده است امربه شکرگذاری خود کرده درکنارشکرگذاری والدین لذا اگرکسی شکرخدا کنداماشکرگذار وسپاس خویش را نسبت به والدین نداشته باشد گویاشکرخدا نکرده.امربه تقوا کرده دراوایل سوره نساء،امر به تقواکرده درکنارش امربه صله ی رحم هم کرده اگر کسی صله ی رحم رابه جای نیاورد،گویا اصلا تقوا رامراعات نکرده.عزیزان درآستانه ی سال جدید هستیم کینه ها،ناراحتی ها،قهرها راکنار بگذاریم انسان مومن دلش مالامال ازمحبت به انسانها به ویژه خویشان،اقوام،مومنین است سال جدید را بامحبت،باتقوا،باایمان،بااخلاق واستحکام به حفظ پیوند خانوادگی شروع کنیم.

خطبه ی دوم :

 در خطبه ی دوم پیرامون چندموضوع به اختصارسخن میگوییم درسالی که درآستانه ی اتمام آن هستیم حوادث بسیار تلخوشیرین برای نظام ما واقع شد که درتمامی این حوادث چه درفضای ملی چه فراملی برنده ی اصلی نظام مقدس اسلامی بارهبری های الهی مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای بود وقتی که ماتاریخ انقلاب را ملاحظه میکنیم میبینیم هرسال نظام ما قوی تر،دارای استحکام بنیادی بیشتروعرصه ی تجلی اسلامیت نظام گستره تر میشود.درسالی که درآن قرارداریم که سال جهاد اقتصادی مقام معظم رهبری نامیدند پیشرفت های بسیاری نصیب نظام ماشد،پیشرفت شگرف علمی در سطح وسیع ملی وفراملی به ویژه درعرصه ی دانش هسته ای،هوافضا،صنایع دفاعی،وتولیدسخت افزارهای اساسی درصنعت انرژی چه انرژی هیدروکربری،نفت،گاز،پتروشیمی،وچه انرژی هسته ای.پیشرفتهایی که تمام جهان را متوجه ایران کرد ونخبگان درعرصه ی علم بازمینه سازی ها وهدایت هایی که مقام معظم رهبری داشتند همگان راشگفت زده وبه ایران اسلامی معطوف کرد.لذاشما میبینید درمجامع علمی جهان دانشمندان ایران دانشمندان مومن با متوسط سن پایین تمامی فضاهای علمی جهان را متوجه خودکردند وبه شدت جهان علم ودانش را متاثر نمودند نقشه ی جامع علمی کشور که کاریست بزرگ تنظیم شد وان شاءالله نقشه ی جامع فرهنگی نیز امیدواریم هرچه زودتر تنظیم شود.علم اقتدار میآفریند علم موجب استقلال واقعی ست وضعف درعرصه ی دانش وفناوری موجب وابستگی. درعرصه ی علوم ومعارف دینی حوزه های علمیه به ویژه حوزه ی علمیه قم با گسترش عرصه ی تحقیق وپژوهش اصیل تالیفات زیاد کرسی های نظریه پردازی وتالیف بسیاری ازمقالاتی که واقعا به عنوان تولیدعلم حساب میشود به عنوان خورشیدحوزه های دینی نه تنها شیعه نه تنها اسلامی به عنوان خورشید معارف دینی درجهان محسوب میشود به حساب می آید ماهرچه داریم ازحوزه های علمیه است.دومین عامل پیشرفت وعنصرپیشرفت درامسال رشد نرخ توسعه ی دانش بنیان درعرصه های عمرانی،درحوزه های مختلف بود چه درحوزه ی صنعت چه درحوزه ی امرنفت چه درحوزه ی انرژی چه درعرصه ی محیط زیست وتمامی مراکزی که موجب رشد ثروت ملی میشد.سوم مقابله جدی وموفقیت دربرابرتهدید ها وتحریم های جهانی،کشورهای استکباری با نگاه (انعصار)وسلطه ای که دارند نظام ماراهم تهدید میکردندوهم تحریم.اما هیچگاه نتوانستند پیشرفت نظام ما رامتوقف کنند بلکه این باعث شد که خود درچاهی بیوفتند که بیرون آمدن ازآن برای خود آنها،بسیار سخت است اتحادیه ی اروپایی،امریکا،رژیم اشغالگر قدس و حامیان آنها طراحی های بسیار کردند لکن شکست خوردند،ضعیف ترشدند واسلام ونظام ما قوی ترشد چهارمین حادثه ی شیرین درامسال حضورگسترده وبابصیرت وولایت مدارانه ی مردم در صحنه های سرنوشت سازبود.مثل ۲۲ بهمن و۱۲ اسفند چنان شد که الحمدلله دوستان شاد شدند قدرت گرفتند نظام ما سربلند ونظام استکبارضعیف وازآن طرف تمامی نقشه های آنها برآب شد.مردم بانگاه ولایت مدارانه وبا پیروی ازمقام معظم رهبری این ذخیره وهدیه ی الهی به جهان بشریت اسلام وایران اسلامی چنان حماسه ای آفریدند که تمام معادلات سیاسی نظام اقتصادی وفرهنگی جهان استکبارهمواره متوقف میشود وتجدید نظرمیکنند رزمایشهای بسیارعلمی ودانایی محور،هم درعرصه ی نرم افزاری وسخت افزاری نظامی وهم درعرصه ی مدیریت ستاد وعرصه ی بسیار قوی (سو)عملیات هم درهوا هم در زمین یا سطحی وزیر سطحی وتوسعه ی الکترونیکی کردن تجهیزات نظامی از دیگرامور موفقیت نظام مابود درنیروهای مسلح،سپاه عزیز،وارتش سرافراز وقتی که یک نظام به حق باشد ودرمسیر ولایت دشمنان هرکارکنند شکست خواهند خورد و ما ونظام ما پیروز.اما حوادث تلخی هم داشتید ترور دانشمندان به ویژه دانشمندان هسته ای ترور زوار عزیزدرعراق درسوریه،عدم نظارت ومدیریت بر حوزه ها ی امور مالی مثل اختلاس سه هزار میلیارد تومانی وناکارآمدی برخی ازمدیران وتجلی اختلاف برخی ازمسئولین به صحن عمومی جامعه که بارها مقام معظم رهبری هشدار دادند ازاین حوادث است تجمل گرایی بعضی ازمسئولین عدم  تخصیص بوجه های فرهنگی،کم توجهی به حوزه های علمیه،عدم مقابله جدی وکارشناسی شده بامدیریت کارآمد با تهاجم فرهنگی وعدم کنترل قیمت و،وجود گرانی های غیراصولی مثل رشد نرخ حبابی ارز،سکه،موادغذایی ودیگر اموری که شما درزندگی میبینید که بسیاری ازاین ها درفضای بین المللی وجود دارد وبرخی ازاین ها به خاطرعدم درایت ومدیریت برخی ازمسئولین .من ازهمه ی مسئولین تقاضا میکنم ازمجلس محترم،ازدولت محترم،از قوه ی قضاییه محترم نگاه کنند به فرامین مقام معظم رهبری باجدیت تمام فضایی درایران اسلامی ایجاد کنند که مرزه ی خدا وآقا امام زمان (عج) است سراسر خدمت به مردم است قدر این مردم را بدانند مردم ایران درشرایط کنونی آرزوی انبیاء وائمه بوده است قدراین مردم بدانید خودتان را خادم این مردم بدانید درب اتاقتان بروی مردم بازباشد خودتان را درمقابل مردم فروتن ومتواضع بدانید که هرچه دارید ازاین مردم دارید.کوشش کنید مردم طعم نظام اسلامی را بچشند طعم شیرین نظام اسلامی درهمه ی عرصه ها درزندگی درک کنند،لمس کنند عدالت اسلامی را،بکوشید دررفع فقر،تبعیض وفساد همگی مسئولید هرکس مسئول میشود نام اومشخص است مسئول است باید پاسخگوباشد از دقیقه ی اولی که مسئول میشوند باید پاسخگوباشند تاآخر.پست ومقام بدین علت است که به شما داده اند که خدمت به نظام اسلامی کنید وبه مردم کنید ودرآخرتان پاسخگوی آن باشید مردم ایران امتحان داده هستند ولایت مدار هستند وشایسته این هستند که همه ی مسئولین در هررده ای همانطورکه مقام معظم رهبری فرموده با کارشناسی بادانش،با دلسوزی با مجاهدت بااخلاق وفرهنگ اسلامی با اخلاص خدمت به مردم کند خدمت به مردم یکی ازعبادات الهی ست.

 

پایان

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.