نمازجمعه ۲۵ بهمن ماه ۹۲

بسم الله الرحمن الرحیم

۹۲.۱۱.۲۵

خطبه ی اول :

درخطبه ی اول بنابراین گذارده اییم که ازراه خدا سخن بگوییم راهی که خدا باماست ماهم باخدا هستیم به تعبیردیگر زندگی به سبک اسلام وزندگی خود را براساس دیانت،طراحی کردن وعمل نمودن.یکی از مهمترین شاخصه های زندگی به سبک اسلامی مراعات اخلاق اجتماعی ست که دارای فضائلی ست که برخی ازآنها رابیان کردیم ودراین خطبه یکی دیگرازفضائل اخلاق اجتماعی بیان میکنیم و بدان میپردازیم وآن راستی ودرستی درگفتاروکردار است انسان مسلمان،انسان باایمان انسانی ست که در زندگی راست گفتار است ودرست کردار است زبانش به راستی ست وعملش به درستی این چنین است که صداقت درسخن وعمل دارد این طورنیست که اهل دروغ باشد واهل خیانت انسانی ست پاک،سالم دارای راستی ودرستی جامع درهمه ی امور بدین خاطراست که انسان مسلمان دارای شاخصه هایی ست که یکی ازمهمترین شاخصه های اجتماعی او،اخلاق اجتماعی ست وصداقت درگفتاروکردار راستی درسخن ودرستی درکردار،یکی ازامتیازات انسان مومن ومتخلق مسلمان است این راستی ودرستی در ابعادی ست اولین آنها راستی ودرستی درمقام دیانت وعبودیت الهی ست انسان مسلمان باخدای خود با پیامبرخود،با امام خود،بادین خود،ازدرراستی درمی آید ودرمسیردیانت درست کردار است دوم با خانواده ی خود مجموعه ی کوچک اما سرچشمه ی کارهای بزرگ این خانواده این گونه ست در خانواده اعضا راست گفتارونسبت بهم درست کردار.سوم درمحیط اجتماعی درمیان مردم دارای این فضیلت است راستگو ودرست کردار است ودرحوزه ی کاروشغل نیزاین چنین است راست گویی سجیه ی زبانی اوست ودرست کرداری ساختارعمل ورفتار اوست بدین خاطراست که تمامی محیط پیرامونی چه درخانه چه درجامعه چه محیط کرداری واداری تمام این محیط نسبت به آن احترام ویژه دارند و محیط پیرامونی نسبت به اوچنان عمل میکند همه نسبت به اودرست کردار وراست گفتارند چون او این چنین است ومایه ی آرامش،آسایش،بالندگی ورشد جامعه است خداوند درقرآن میفرماید:( یا ایهاالذین امنوا اتقوالله وکونوا مع الصادقین) ای مومنان تقوای الهی پیشه کنید گناه نکنید وهمواره با اهل صدق وراستی ودرستی باشید بازمیفرماید پیامبراین چنین دعا کن (رب اءدخلنی مدخل صدق واءخرجنی مخرج صدق) بگو خدایا من رادرهر امری وارد میکنی باصدق وراستی ودرستی وارد کن وازهرمکانی موقعیتی خارج میکنی با راستی ودرستی خارج کن بنابراین صداقت درتمامی اعمال وگفتار یک فضیلت است برای انسان وخداوند نیزبا صادقین هم دردنیا وهم درآخرت توجه وعنایت ویژه میکند (ولیجزی الله الصادقین بصدقهم هذا یوم ینفع صادقین صدقهم) روزقیامت روزی ست که اهل صدق وراستی ودرستی پاداش صداقت خود رامیبینند این صداقت در زندگی انسان چنان است که همه بعد از مدتی میدانند که این شخص دارای چه رویه ای ست چه روحیه ای ست خود شخص دارای یک شخصیت وهویت پایدار ومستحکم میشود اما اگرانسان بر زبان راستی نداشته باشد درعمل درست کار نباشد هیچکس نمیتواند به اواعتماد کند چون هرلحظه به رنگی ست هرلحظه یک جورسخن میگوید هیچکس نمیتواند کاری به او واگذار کند چون آزموده شده درست کار نیست بدین خاطراست شما درامورات زندگی خودتان از کارهای کوچک به کارهای بزرگ که نگاه میکنید میبینید اگر یک نفربه شما وعده ای داده به شما سخنی گفته ولو کوچک خدای ناکرده دروغ گفته به حرفش دیگر اعتماد نمیکنید اگر کاری به او واگذار کردید که این کار را انجام دهد کار کوچکی مثل تعمیر مشکل کوچکی درمنزل تاسیسات منزل میبینید که درست نکرده کار را،دیگر کار به او واگذار نمیکنید انسانی که راست گفتار ودرست گفتار است شخصیتی دارد که مردم او را معتمد میشمارند به اواعتماد میکنند تکیه گاه خوبی برای جامعه است رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم میفرمایند 🙁 علیکم بالصدق فانه بابُ من ابواب الجنه ) ای مردم برشما بادراستی ودرستی زیرا راستی ودرستی دربی ست ازدرب های بهشت ( وایاکم والکذب ) وپرهیز کنید ازدروغ ونادرستی ( فانه باب من ابواب النار ) زیرا دروغ وخیانت دربی ست ازدرب های جهنم امیرمومنان علیه آلاف تحیه والثناء میفرماید 🙁 عاقبه الصدق نجاه وسلامه ) سرانجام یک راست گویی ودرست کاری نجات وسلامت است ( الصدق صلاح کل شیء والکذب فساد کل شیء ) صدق مایه ی رشد درجامعه میشود مایه ی رشد درعمل میشود وکذب مایه ی فساد کارمیشود لذا باید درخانواده همسران،فرزندان نسبت بهم راست گو ودرست کردار باشند درمحیط اجتماعی مردم باید راست گو ودرست کردار باشند درمحیط کاری نیز این چنین ونسبت به تکلیف دینی خود باید راست گو ودرست کردارباشند انسان راست گوودرست کردار انسانی ست ممتاز درجامعه.امام باقر علیه السلام میفرمایند: که چهارچیز است که اگرانسان این چهارچیز راداشته باشد ایمانش رشد میکند اسلام او کامل است و خداوند گناهانش سرتا پا میبخشد آن چهارچیز را میشمارند یک،وفا کند به آن تکلیفی که خدا به عهده اش گذاشته است نمازش،روزه اش،واجبات انجام دهد محرمات را ترک کند تکلیفی که در حوزه ی کاری درحوزه ی اجتماعی بر گردنش گذاشته شده به خوبی انجام بدهد این یک دوم،راست گو ودرست کردار باشد با مردم سخن ناروا نگوید عمل ناشایست انجام ندهد با مردم راست بگوید ودرست عمل کند مثلا اگرکار اجتماعی،کارسیاسی،کارفرهنگی،کارنظامی هرکاری که به عهده ی او است درست انجام دهد واگر سخنی میگوید با مردم راست گو باشد سوم،در اموری که نزد خدا قبیح است نزد مردم قبیح است این امورات را حیا کند وانجام ندهد دارای حیای باطنی باشد وچهارم،( حسن الخلق مع الاهل والناس ) اخلاق خوب داشته باشد با خانواده اش با مردم خوش برخورد باشد خودش را کوچک تر ازهمه بداند اساسا یکی از ویژگی های اخلاق انسان متعالی این است که درعین قدرت متواضع است درادبیات آیینی ما نیزاین چنین است میگویند که یکی ازنشانه های اشخاصی که به کمال رسیدند این است که تواضع دارند دیگر پیاده شدند تواضع دارند مثل سواری که وقتی به مقصد میرسد پیاده میشود تا به مقصد نرسیده است سوار اسب است ولی به مقصد رسید پیاده میشود انسان های بزرگ آنهایی که به مقصد رسیدند به کمال رسیدند پیاده هستند درخدمت مردمند تواضع دارند اما آنهایی که خودشان را در اوج میبینند نه این ها معلوم است که هنوز به آخر نرسیدند سوارهستند اخلاق با خانواده با فرزندانبا همسر باوالدین واخلاق اجتماعی با مردم نهایت فروتنی نهایت تواضع نهایت ادب بنابراین یکی ازفضائل اخلاق اجتماعی مسلمان وانسان مومن این است که دارای راستی درگفتار ودرستی درکردار باشد.

خطبه ی دوم :

درخطبه ی دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوییم مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای در دیدار با فرماندهان وپرسنل نیروی هوایی مطالب بسیارمهمی ایراد فرمودند وقابل توجه تمامی نخبگان است درعرصه های نظریه پردازی ومدیریت فرمودند که ما باید به توانمندی های ملی واقتدار داخلی خودتوجه ویژه کنیم جهان سلطه وجهان استکبار بی تردید قابل اعتماد نیستند ویک جامعه ی انقلابی به ویژه اگرآن انقلاب اسلامی وفراگیر باشد جهان سلطه درمقابل اوقرار خواهد گرفت بدین خاطر باید ما درجغرافیای توسعه وپیشرفت خود متکی به منابع انسانی خود متکی به ذخایر خود ودارای برنامه های ملی با نگاهی جهانی باشیم واگر اتکا به فضای فرامرز داشته باشیم بیرون از مرز خود قطعا دشمنان ما رامدیریت خواهند کرداین یک قاعده ی دقیق،تجربه شده ومسلم معرفتی سیاسی ودینی ست بدین خاطر است ما باید درجغرافیای ملی خود درتمامی عرصه ها چه عرصه های فرهنگی چه عمرانی باید به اقتدار ملی برسیم با اتکا به داشته ها ویافته های داخلی واستفاده ازتجارب تاریخی وبین المللی ما باید تکیه به خود کنیم نه به دیگران اگربه دیگران تکیه کردیم دیگران مارا مدیریت میکنند باید به توانمندی خود اتکا کنیم ومسیر رشد را ازدرون جامعه ی خود برنامه ریزی طراحی ومدیریت کنیم این نکته ای ست که مقام معظم رهبری بارها تکرار کردند وبه عنوان یک سیاست راهبردی باید مورد توجه همه ی عزیزان قراربگیریم تشکروقدرانی میکنم ازحضورحماسی مردم ایران به ویژه مردم ولایت مدار استان بوشهر درراهپیمایی بیست ودوبهمن که نشان ازبصیرت هوشمندی ولایت مداری پایبندی به ارزش ها وآرمان های انقلاب واستکبار ستیزی دارد ازبرگذارکنندگان این راهپیمایی صمیمانه قدردانی میکنم این حضورگسترده وحماسی مردم بارمسئولیت برای تمامی مسئولین در،رده های مختلف سنگین میکند مردم امتحان خود رادادند هیچ انقلابی بعد سی وپنج سال درتاریخ انقلابات جهان تاکنون این چنین زنده وشاداب نبوده وان شاءالله شاداب خواهد ماند پرازامید پرازآرمان خواهی پرازپایداری ومقاومت این نشان ازبصیرت مردم دارد مجاهدت مردم دارد مسئولین مدیران باید قدراین مردم رابدانند درخدمت این مردم برمبنای هدایت های مقام معظم رهبری وبراساس قانون مدیریت را بامجاهدت وتوام کنند واین چنین حرکت بکنند ان شاءالله که به امید خدا کشوری آباد پرازرفاه وآسایش وپیشرفت باشد وهمچنین تقدیروتشکر میکنم ازتولیت،تولیت حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها وهمچنین خادمین آن حرم که به استان تشریف آوردند و   درایام رحلت آن بانوی پارسا درفضای استان یک فضای پراز معنویت ایجاد کردند.نکته ی آخرکه قابل ذکراست استان ولایت مدار بوشهرظرفیت ها وقابلیت های بسیارزیاد دارد که دراین مجال قابل بیان نیست ویک فرصت تاریخی الان نصیب این استان شده همه همدل با وحدت درسایه ی ولایت با مطالعات دانش بنیان آمایشی بامدیریت کارآمد جهادی بانظارت بالنده با،بازتولید وبه روزکردن بلکه فوق روز کردن برنامه ها استان را باید به سمتی هدایت بکنیم که ان شاءالله که نمایشگاه وآلبوم توسعه وپیشرفت جامع،پایدار،دینی وانقلابی اسلامی ایرانی درحوزه ی خلیج فارس بشود .امیدوارم ان شاءالله همه ی مسئولین همه ی کسانی که دل درگرو،رشد ایران واین استان زرخیز دارد باهمین نگاه مقام معظم رهبری درکنارهم باهم درمسیرولایت مداری وپیشرفت دانش بنیان وحمایت مردم نیز ازاین مسئولین وخدمت گذاری مسئولین نسبت به مردم دریک فضای پرازاخلاق پرازهمدلی و،وفاق پرازمعنویت وآرامش این مسیر را ان شاءالله طی کنیم واین استان به جایگاه درخور برسانیم.

پایان

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.