نمازجمعه ۲۵ اسفند ماه ۹۱

بسم الله الرحمن الرحیم

۹۱.۱۲.۲۵

خطبه ی اول :

درخطبه ی اول بنابراین گذارده اییم که از راه خدا سخن بگوییم راهی که راه قرآن است راه رستگاری وسعادت است راه انبیاء واولیاء خدا،وخورشید فروزانش محمدابن عبدلله صلی الله علیه وآله وسلم میباشد راهی که سرانجامش بهشت برین ونهایتش رضایت الهی وتوجهات ویژه ی خداوندی ست راه خدا صراط مستقیم کمال انسان عبودیت است وجوهره ی عبودیت ایمان.درموضوع ایمان مطالب بسیاری مطرح است که یکی ازآن موضوعات اوصاف مومنان است ویکی ازویژگی ها واوصاف انسان های با ایمان اخلاق مداری آنها است انسان با ایمان انسانی ست اخلاقی وجودش سراسر فضائل اخلاقی و نهادش پیراسته است ازرذائل اخلاقی.هم اخلاق فردی هم خانوادگی هم اجتماعی وهم اداری وکاری بدین خاطرکه این هفته آخرین هفته ی سال  است یک موضوع اخلاقی دراین زمینه مطرح میکنم وامیدوارم همه ی شما عزیزان بتوانیم به این آموزه ی اخلاقی عمل کنیم وآن محاسبه ی اخلاقی ست همیشه انسان ها درهرکاری که انجام میدهند بعداز اتمام یادرآستانه ی اتمام کار محاسبه میکنند کاررا، بررسی میکنند بادقت،گذشته را مورد حسابرسی قرار میدهند اگرکاری خوب صورت گرفته است خوشحال میشوند،ادامه میدهند واگر اشتباهی رخ داده کوشش میکنند مرتکب دیگر نشوند وجبران کنند محاسبه یعنی حسابرسی اعمال خود،برنامه های خود،درفضای کاروتلاش و زندگی گاهی محاسبه جزیی ست یکروز،گاهی کلان تراست هفته،ماه،سال وگاهی محاسبه بسیار بزرگ وگسترده است وآن محاسبه ی زندگی ست انسان درفضای زندگی دنیوی درحال عمل است (الیوم عمل بلاحساب وغدا حساب بلاعمل) حساب میکنند ودیگرعملی انسان نمیتواند انجام دهد بدین خاطر است که انسان باید ازهم اینک خود را زیر ذره بین محاسبه قرار دهد که نکند خدای ناکرده امروز متوجه اشتباه خود نشود وآنگاه اشتباه خود را متوجه گردد که دیگر توان جبران ندارد وآن به گاه مرگ است هرچه فریاد زند(رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت) که خدایا مارا برگردان تا جبران کنیم جواب داده میشود(کلا) دیگر مقدور نیست.بدین خاطر است که درمتون فاخردین وتوصیه ی بزرگ علمای اخلاق براین است که باید مردم هرروز محاسبه ی اعمال خود کنند ببینند چه کارهایی انجام دادند کار بدی ست کار خوبی ست اگر کار بد است استغفار کنند توبه کنند جبران کنند،واگر کارخوبی ست شکر کنند ودرتقویت وکثرت آن بکوشند دربرخی از روایات است اگرکسی این کار رانکند اساسا شیعه نیست مسلمان نیست امام کاظم علیه السلام میفرماید :(لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم ) ازما نیست کسانی که محاسبه نمیکنند در هرروزاعمال خودشان.( فان عمل حسنا استزادالله ) اگرکار خیری انجام دادند ازخدا بخواهند توفیق بدهد بیشتر بهتر،پررنگ ترآن کار را انجام دهند( وان عمل سیئا استغفرالله منه وتاب الیه) اگرکاربدی انجام دادند استغفار کنند وتوبه کنند وجبران نمایند لذا محاسبه در رشد انسان وعاقبت انسان نقش مهمی دارد والان که درمحدوده ی پایان سال هستیم باید محاسبه کنیم درسالی که گذشت ما چه کارهای خیری انجام دادیم وچه کارهای بد،کارهای خیر خود را،ازخدا بدانیم وتوفیق روز افزونش ازذات اقدس بطلبیم وکارهای بد راملاحظه کنیم،توبه کنیم،استغفارکنیم وازخدا بخواهیم که زمینه ی ارتکابش دیگرفراهم نیاید وباعزم وقصد جدی عنایت داشته باشیم که دیگر مرتکب نشویم.ما انسان ها بیش ازآنی که خود محاسبه کنیم دیگران را محاسبه میکنیم نگاه میکنیم دیگران چه کارهای خوب،چه کارهای بد انجام میدهند.دیگران محاسبه کردن هیچ ارزشی برای رشد انسان ندارد اول شخصی که باید محاسبه کرد خود انسان است لذا درقرآن است که ( اتامرون الناس با لبّر وتنسون انفسکم) دیگران را ملاحظه میکنید زیرذره بین میبرید تذکر میدهید اما خودتان را فراموش کردید امیرمومنان علی ابن ابی طالب علیه آلاف التحیه والثناء میفرمایند 🙁 عبادالله زنوا انفسکم) وجود خودتان را،نفس خودتان را وزن کنید حساب رسی کنید (من قبل أن توزنوا) قبل ازآنی که محاسبه شوید ( وحاسبوها من قبل ان تحاسبوا) ومحاسبه اش کنید زندگی خود را،اعمال خود را،وجود خود را قبل ازآنی که مرگ به سراغ شما آید وآنجا محاسبه شوید باز میفرماید:( من حاسب نفسه ربح) هرکس خود را محاسبه کند سود میبرد ( ومن غفل عنها خسر ) وهرکس غفلت کند وبه حساب خود نرسد خود را کتاب وجود خود را مطالعه نکند اشتباهات خود را نبیند غافل شود زیان کرده،اولیاء خدا این چنین هستند که ساعتی را برای محاسبه ی خود کنار میگذارند (و فرغوا لمحاسبه انفسهم علی کل صغیره وکبیره) درتوصیف انسان های بزرگ امیرمومنان میفرماید انسان هایی هستند که یک زمان را آزاد میگذارند فارغ بال به حساب خودشان میرسند خودشان را مطالعه میکنند،خودشان را بررسی میکنند،زندگی دینی،زندگی مالی زندگی اقتصادی،زندگی علمی،زندگی خانوادگی،زندگی اجتماعی،زندگی سیاسی،مینشینند بررسی میکنند این طور نیستند که غافل باشند عمل کنند ومحاسبه نکنند.چون اگر محاسبه نکنند احتمال دارد این کثرت عمل حجابی شود که انسان متوجه نشودکه درمسیر اشتباهی ست،کاراشتباهی انجام داده وعزیزان بدانیم همه در محضر خدا هستیم ( ان الله یعلم الجهر وما یخفی) خدا همه چیز را میداند وسروکار ما هم دراین دنیا وهم درآخرت با خداست.فکر نکنیم که درشرایط دنیایی ظاهر دنیا را باید مراعات کرد،خیر،باید انسان باطن دنیا را مراعات کند وآن علم خداست به قلب ها به اعمال چه آشکار چه پنهان وخداوند با این امور،انسان ها را محاسبه ومحاکمه میکند بنابراین انسان های اخلاقی،انسان های مومن کسانی هستند که مینشینند روز خود را محاسبه میکنند هفته ی خود رامحاسبه میکنند سال خود را محاسبه می کنند،خطاها را قصد میکنند مرتکب نشوند وجبران کنند وخوبی ها را زیاد کنند.

خطبه ی دوم :

در خطبه ی دوم پیرامون چندموضوع به اختصارسخن میگوییم مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای در دیدار با ورزشکاران،قهرمانان،ومدال آوران عرصه ی ورزش ایران مطالب مهم وراهبردی بیان فرمودند که لازم است دراین عرصه این فرمایشات به عنوان یک سیاست راهبردی واساسی وبنیادین مورد توجه قرارگیرد.ایشان فرمودند که ورزشکاران،سفیران هویت،تشخص،وعزم راسخ،هوش بالا ایمان وپایبندی به شریعت درعرصه ها ی بین المللی هستند ورزشکاران،قهرمان را قله ای دانستند که زمینه سازحرکت آحاد مردم به ویژه استعداد های جوان به سمت قله ها است.فرمودند که ورزشکاران با مراعات فرهنگ دینی واقتدار درعرصه ی قهرمانی می توانند درفضاهایی که همگی علیه نظام جمهوری اسلامی هستند عظمت این ملت را نشان دهندوهمه را به تکریم وتعظیم انقلاب وادارکنند فرمودند که ورزشکاران در میدان های بین الملی باید باحفظ اخلاق،روحیه ی جوانمردی،ورعایت جوانب شرعی حضوری جدی داشته باشند وبه عنوان یک تبلیغ کارآمد برای اسلام ونظام اسلامی ایران دراین عرصه  فعالیت ویژه کنند وحضور بانوان محجبه و،ورزشکارانی که مراعات موازین شرع میکنند وبا ورزشکاران رژیم اشغالگر قدس به مبارزه نمیپردازند وآنها را به رسمیت نمیشناسند با نمادهای فرهنگی حضور پیدا میکنند با شعارهای دینی مثل اذان وسجده واین امور،این ها عواملی هستند که پیام گویا ورسای دین وانقلاب به جامعه ی بین المللی هستند فرمودند که در ورزش باید کار فرهنگی واخلاقی صورت بگیرد باید با موازین علمی ودانش بنیان ورزش درایران طراحی شود وورزش قهرمانی و ورزش همگانی به عنوان یک کارلازم در عرصه ی جامعه نهادینه شود گلایه هم فرمودند از برخی از رسانه ها که با جنجال سازی غوقا سالاری ایجاد فضای تنش موجب میشوند که اساس ورزش مورد تحت شعاع قراربگیرد وکارهای کوچک بزرگ جلوه پیدا کند بهمین خاطر ورزش یک مقوله ی بنیادین واستراتژیک است باید توجه به ورزش شود،هم درعرصه ی همگانی وهم قهرمانی با موازین علمی ودانش بنیان در فضای اخلاقی وفرهنگ مدار.الان ایران اسلامی کشوری ست جوان،برخی ازاستان ها مثل استان بوشهر استانی ست جوان وجوان با توجه به روحیه وظرفیت وقابلیتی که دارد وعلاقه ای که به ورزش نشان داده باید نسبت به ورزش توجه بسیار ویژه ای شود درطراحی ها،برنامه ریزی ها،ومدیریت ونظارت وباز تولید پروژه های نوین چه نرم افزاری چه سخت افزاری دربسترفرهنگ دینی.روز یکشنبه سالروز تولد گوهربار حضرت زینب سلام الله علیها است بانوی بزرگواری که در خانه ی عصمت به دنیا آمد با عصمت زندگی کردودرکنار عصمت همواره بود وبا شجاعت وبصیرت جانش را درحفظ حریم امامت وعصمت گذاشت حضرت زینب در تاریخ جهان نقش بسیار ویژه وجایگاه بسیارمهمی دارد حضرت زینب پیام آورتمامی خوبی ها درسلسله ی انبیاء واولیاء است به ویژه جریان کربلا.تبریک عرض میکنیم این روز را به حضرت بقیه الله العظم مقام معظم رهبری،مردم عزیزگران قدر به ویژه پرستاران که روز پرستار نیزمیباشد،وامیدواریم تمام کسانی که درعرصه ی خدمت به مردم تلاش میکنند به ویژه درعرصه ی بهداشت ودرمان همیشه مشمول دعای خیرآقا امام زمان باشند،ازبرگذارکنندگان کنگره ی حضرت آیت الله علم الهدی مجتهد( مردمی) جداتشکر میکنم همایش تجلیل ازمفاخر روحانیت استان الحمدلله که دربوشهر برگذار شد الان دارد درشهرستان ها تخصصی برگذار میشود واین شکوهی ست برای این استان که الحمدلله سراسر جغرافیای این استان مالامال است ازستارگان بی غروب عالمان دینی.پیشاپیش عیدنوروز راتبریک عرض میکنم امیدوارم همگی درسایه ی عنایات وتوجهات الهی به دعای خیرآقا امام زمان صحت وسالم ان شاءالله برخوردار ازمواهب دنیا وآخرت باشند وسال جدید سال ظهور مهدی آل محمد باشد.سال سرافرازی انقلاب اسلامی ایران وشکست دشمنان این انقلاب باشد توصیه میکنم به همه ی عزیزان باتوجه به اینکه ایام فاطمیه هم درآن زمان است حریم آسمانی حضرت زهرا (س) حفظ شود وان شاءالله برنامه ها با تاثر ونگاه به ایام فاطمیه مراعات همه ی امور گردد.درضمن تشکروقدردانی میکنم ازتمام عزیزانی که عنایت دارند وتوجه دارند به کمک به محرومین در ایام عید،کمیته ی امداد حضرت امام،بهزیستی،خیرین وتمام عزیزانی که دراین عرصه کوشش میکنند مردم عزیزوکسانی که تبلیغ میکنند مثل صداوسیما وعزیزانی که همواره درمقام دستگیری ازفراد ناتوان هستند( ان لله عبادا یسعون فی حوائج الناس) درفضای دنیا خداوند به برخی توفیق میدهد که تلاش کنند درخدمت رسانی به مردم (هم الامنون یوم القیامه) اینها در روزقیامت موردلطف وعنایت خدا هستند ودر امن وامان هستند ازعذاب.( ومن ادخل علی مومن سرورا) هرکس دل مومنی را شاد بگرداند (فرح الله قلبه یوم القیامه) خداوند قلبش را روز قیامت شاد میگرداند بنابراین اینکه برخی از دستگاهها خیریه ها،مردم درخدمت فقرا هستند این عنایت خداست به آنها خدا آنها را انتخاب کرده که بیایند وخدمت مردم کنند،وخدا هم دردنیا وآخرت دست آنها را خواهد گرفت لذا بکوشیم درایام عید به ویژه قبل ازتحویل سال نگاه کنیم به خویشان خود به همسایه های خود،به اطرافیان خود،نکند خدای ناکرده کسی باشد عید که می آید عوض اینکه خوشحال باشد نگران است،پدری ست خجالت میکشد مادری ست خجالت میکشد بچه هایی باشند که روزهای عید به کوچه نمیروند به خاطر اینکه کمبودهایی دارند که نسبت به بچه های دیگرخودشان را مقایسه میکنند میبینند ضعف های مالی دارند لباسشان نو نیست کفششان نونیست،این طور نباشد همه بکوشیم همه عنایت داشته باشیم هرچیزی که به دیگران بدهیم برای ما میماند وآن که خود استفاده میکنیم نمی ماند،نکند خدای ناکرده لبخند برلب بچه های ما باشد واشک چشم برگونه های یتیم ها وفقرا.ان شاءالله این راعنایت داشته باشید مسئولین عنایت داشته باشند مردم عنایت داشته باشند وجدا تشکر میکنم ازهمه ی مسئولین همه ی خیریه ها الحمدلله جدی کوشش کردندولی فضای جامعه ی ما نیازبیشتری دارد به توجهات به مستمندان به فقرا،نگوییم نمیشناسیم خود این اشکال است معرفی کنید خوداین اشکال است هرکس درهرمقامی ست در هرپستی ست درهرجایی ست باید فقرا و مستمندان اطراف خودرا شناسایی کند خویشان خودرا شناسایی کند دستگیری بنماید.

 

پایان.

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.