نمازجمعه ۲۲ آذر ماه ۹۲

۲۲/۹/۹۲

خطبه اول

در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که از راه خدا سخن بگوییم زندگی الهی زندگی به سبک اسلامی یکی از مهم ترین آموزه های سبک زندگی اسلامی که موجب آرامش رشد وکمال اجتماعی می شود انصاف عمومی است انسان در محیط زندگیخود چه رد خانه چه در اجتماع وچه در محیط کاری در یک جغرافیای انسانی زندگی میکند در خانه با همسر فرزندان در یک شعاع دیگر پدر و مادر خویشان در محیط اجتماعی مردم شهروندان و در حوزه کاری همکاران ارباب رجوع بسیاری از افراد در جامعه اگر انسان تعامل مثبت با این جمعیت فراوان نداشته باشد قطعا اون جمعیت با این انسان برخورد مثبت نخواهند کرد لذا اگر انسان با مردم اطراف خود با محیط انساغنی اطراف خوذد یک برخورد صحیح داشته باشد تمامی اون مردم نیز با او برخوردی صحیح خواهند داشت و اما اگر او برخوردی منفی داشته باشد قطعا تمامی اون محیط حتی همسر و فرزندان پدر و مادر محیط اجتماعی محلی وشهری با او برخورد بد خواهند داشت لذا عقل اجتماعی انسان شعور مدیریت انسانی انسان حکم می کند که انسان در  محیط  زندگیچه خانواده چه محیط پیرامونی عمومی وچه محیط عمومی انسانی باشد که در تعامل مثبت با جامعه باشد وگرنه اگر تعاملش یک تعامل منفی باشد قطعا اون جامعه نسبت به او برخورد بد خواهد داشت با حسابرسی اجتماعی که انسان می کند می بیند او خوبی می کند برای همه اما همه خوبی می کنند برای یک برای همه همه برای یکخب عقل اجتماعی انسان  عقل مدیریت انسانی انسان حکم می کند که این شخص در خانه در خدمت همه باشد همسر فرزندان خویشان تا آنان نیز  برای او باشنمد در محیط اجتماعی نسبتب ه مردم خوش برخورد باشد تا محیط اجتماعی نسبت به او دید کافی داشته باشند در محیط اجتماعی نیز همچنین است بدینخاطر هست که در فرهنگغنی اسلام نسبت به مردم داری تعاون و انصاف سخن بسیار گفته شده انصاف یعنی شخص در مقابل دیگران خود را متعهد بداند برخورد خوب با دیگران داشته باشد وگویا مردم نصف وجود او هستند واو همنصف وجود مردم لذا گفته می شود انصاف خود به جای مردم بگذارد هرچه دوست دارد برای مردم هم دوست بدارد وهرچه خود بد میداند برای مردم نیز بد بداند این را میگویند انصاف انصاف یعنی برخورد منصفانه عادلانه انسانی با محیط پیرامونی به طوری که گویا مردم جان او هستند واو جان مردم اگر او دوست ندارد دیگران غیبتش کنند غیبت دیگران نکند دوست ندارد به او تهمت بزنند افترا بزنند بهتان بزنند او نسبت به دیگران این چنین باشد دوست دارد مردم قدرشناس زحمات او باشند او نیز قدرشناس باشد دوست دارد همسرش خوبی او بگوید بدی اش نادیده بگیرد او نیز در قبال همسرش این چنین باشد دوست داد در هر اداره ای که می رود مدیر اون اداره کارمند اون اداره مسئول اون اداره با او برخورد خوب داشته باشد کار او راه بیاندازد او نیز این چنین باشد که به او مراجعه کرد خوب با او برخورد کند تا می تواند خوب برخورد کند انصاف یعنی این انصاف یعنی شخص برخوردی منصفانه صحیح پاک خوش با دیگران داشته باشد طوری که خود دوست دارد دیگران نیز با او چنین کنند انصاف اقتصادی در عرصه اقتصاد چجور دوست دارد کسی گران به او نفروشد او نیز گران نفروشد چجور دوست دارد جنس خوب به او فروخته شود او نیز چنین کند چجور دوست دارد هنگام مشکلات اقتصادی اقوام خویشان محیط اجتماعی دست او بگیرند او نیز دست دییگران بگیرد چجور دوست دارد وقتی کمک به دیگران می کند آنان قدرشناس باشند نمک نشناس نباشند او نیز اگر کمک به او شد قدردان باشد در امور عاطفی انصاف عاطفی داشته باشد اگر دیگران محبت به اوکردند او هم محبت کند در محیط خانه نسبت به همسرش محبت داشته باشد نسبت به دختر و پسر تفاوتی قائل نشود نه خدایی نکرده به پسر بیشتر توجه به دختر کمتر انصاف داشته باشد نسبت به پدر و مادر خود نسبت به پدر و مادر همسر به برادر خود به خواهر خود چجور دوست آنان نسبت به او مهربان باشند او نیز نسبت به آنان مهربانی کندانصاف قضایی داشته باشد بد در رابطه با مردم قضاوت نکند اگر انسانی خانه ای خرید ماشینی خرید خانمی زیورآلاتی خرید نگوید اینها از کجا آورده اند خدایی نکرده از امور خلاف به دست آورده اند اگر خود همچین اموری به دست آورده بود راضی بود دیگران همچین فکری کنند دعا کند خداوند بیشتر به همه ممسلمین و مردم عطا کند نگاه کند همیشه نظر مثبت همیشه نظر خیر همیشه نگاهش نگاهی پر از عطوفت و مهربانی باشد نسبت به مردم انصاف کاری داشته باشد در محیط کار چه رد بازار هر جایی هست چجور دوست دارد دیگران به خوبی از اوپذیرایی کنند او نیز این گونه باشد و انصاف خانوادگی در خانه انصاف داشته باشد زن انصاف داشته باشد مردش می رود زحمت می کشد تلاش می کند که مال حلال به خانه بیاورد و یک فضایی پر از آرامش و آسایش ایجاد کند خانم احترام مرد بگذارد مرد بداند مدیر خانه شمع فروزان خانه همسر هست از صبح به زحمت تلاش می کند محیط خانه آماده کند در همه امور انصاف داشته باشد تشکر کند کمک کند فرزندان انصاف داشته باشند پدر و مادر این همه زحمت می کشند جانشان بریا فرزندان گذاشته اند نه در دوران کودکیو نوجوانی حتی شما می دانید یک فرزند حتی وقتی ازدواج هم میکند پدر و مادر باز نگران اند باز متوجه فرزندانشان هستند انصاف داشته باشند قدر پدر و مادر بدانند چون اگرقدر ندانند فرزندان اون ها هم قدردان نیست انسان هرچه بکارد همان درو میکند اگر فرزندی قدر پدر و مادر نداند ناسپاسی کند فرزندانش نسبت به او ناسپاس خواهند بود امیر مومنان علی ابن ابیطالب می فرمایند سه چیز هست که بسیار سخت هست این مطالبی که عرض شد به زبان ساده است ولی در عمل انصاف داشتن عمل کردنش مشکل است اشدالاعمال ثلاثه سه چیز که بسیار سخته ۱-ذکرالله علی کل حال همیشه انسان بیاد خدا باشد دارد کار می کند بیاد خدا باشد بداند که در محضرخداست خدا تمام اعمالش می بیند می داند و کوچکترین عمل خیر ثواب می دهد و برکت و به کمترین عمل بد عذاب می دهد وتوفیق از زندگی انسان می گیرد وقتی می خواهد گناه کند یاد خدا او را از گناه بگیرد و وقتی می خواهد کار خیر کند بداند در محضر خداست و دلشگرم می شود کار خیر را انجام می دهد این کار مهمی است اما سخت دوم مواسات الاخوان بالمال با مردم با برادران دینی با محیط اجتماعی در امور مالی روحیه مساوات داشته باشد مردم را از خود بداند اگرچیزی می فروشد گویا به خودش می فروشد چجور دوست دارد مال خوب قیمت مناسب او نیز چنین با مردم کند در محیط کاری چجور دوست دارد مردم و مدیران مسئولین با او خوب برخورد کند او همچنین با مردم برخورد کند خود را مساوی با مردم بداند مردم را از خود و خود را از مردم بداند و سوم والانصاف الناس من نفسک و سومین اونها انصاف داشتن هست تعامل مثبت برخورد خوب با پاکی چشم پاک گوش پاک زبان پاک قلب پاک باطن پاک داشتهخ باشد با مردم  این چنین باشد گویا نصف وجودش هستنداونم نصف وجود مردم است این چچنین با مردم خوب باشد این فرهنگ اسلامی است این سبک زندگی اسلامی است اگر ما این چنین نباشیم اسممان مسلمان هست واقع مان مسلمان نیست ما اگر در خانه انصاف نداشته باشیم در در محیط کاری انصاف نداشته باشیم چگونه اسم خود را مسلکمان میگذاریم مردم را جان خود بلدانید و شما خودتان هم جان مردم هستید و سود انسان این چنین است انسان اگر انصاف داشت در قبال دیگران دیگران نیز انصاف دارند در قبال او وچه قدر مناسب هست از هر نظر انسان با عقل مدیریتی حساب می کند می بیند به سودش است ما فکر نکنیم اگر یک جنس گران فروختیم یک مقدار به سرمایه زندگیمان اضافه شده نه ما گران فروختیم به اون شخص اما دیگران هم به ما گران می فروشند ما در یکمعمله شاید یک مقدار به خاطر گران فروختن سود بردیم اما این نهادینه می شود در عرصه اقتصاد همه  به ما نیز گران خواهند فروخت و انسان تحت تاثیر گران فروشی وتورم قرار خواهد گرفت و دیگران نمیآیند از انسان بخرند می گویند گران فروش است توسعه اقتصادی هم از دست می دهد لاکن وقتی انصاف داشت مشهور می شود که یک انسان منصف و روحیه و رویه و فرهنگ انصاف را رد عرصه اقتصاد ترویج می کند و دیگران هم انصاف به خرج می دهند نسبت به او و جامعه.

خطبه دوم

در خطبه دوم پیرامون چندموضوع به اختصار سخن می گوییم مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای در دیدار با شورای عالی انقلاب فرهنگی مطالب بسیارمهم در عرصه فرهنگ ایراد فرمودند که لازم هست تمامی اصحاب فرهنگ مدیران برنامه ریزان تلاشگران این حوزه بدان توجه ویژه کنند و در اجرای آن متعهد و کوشا باشند معظم اله فرمودند مسائل فرهنگی بسیار مهم هست حتی امور اقتصادی و سیاست رد حاشیه و ذیل مسائل فرهنگی است چون اگر فرهنگ درست شود اقتصاد نیز رنگ و بوی فرهنگی و اسلامی می گیرد فرهنگ درست شود سیاست رنگ و بوی اسلامی می گیرد و فرهنگ ریشه تمامی اندیشه ها برنامه های انسان هست فرمودند شورای عالی انقلاب فرهنگی عالی ترین مرکز فرهنگی کشور و از ابتکارات امام راحل هست فرمودند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم الاجراست مثل نقشه جامع علمی کشور سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و سند راهبردی نخبگاان لازم هست تمامی مدیران اجرایی تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی را اجرایی کنند چون اگر ما به مدارج عالیه توسعه اقتصادی و حتی سیاسی برسیم اما از جهت فرهنگی مشکل داشته باشیم باز توسعه حاصل نشده پیشرفت حاصل نشده چون فرهنگ دینی وجود ندارد بدین خاطر توسعه حاصل نمی شود فرمودند که سالهاست تهاجم فرهنگی امریکا به جهان آغاز شده و اوج این تهاجم به سمت ایران هست لازم هست ما دفاع مقدس فرهنکی داشته باشیم و از آن طرف ما هم تهاجم فرهنگی داشته ما هم فرهنگ غنی خود را به جهان معرفی کنیم تنها موضع انفعالی فرهنگی نداشته باشیم موضع فعالی هم داشته باشیم الان شما می بینید بسیاری از رسانه های ماهواره ای علیه فرهنگ اسلامی فعالند ما گذشته از دفاع باید فرهنگ اسلامی به جامعه معرفی کنیم جامعه بین الملل و این کاری است لازم فرمودند رشد علمی و فناوری لازم هست باید یک جامعه غنی مستقل که قدرت روابط بین الملل هم یم خواهد داشته باشد و جامغه را به توسعه و پیشرفت و آسایش برساند باید در عرصه علم و فناوری پیشرفتی روزافزون داشته باشد فرمودند زبان فارسی باید گسترش پیدا کند و زد جهان به عنوان زبانی غنی مشترک و زبان علم و فناوری باشد و این لازمه اش این هست ما در علم و فرهنگ چنان قوی وارد شویم که دیگران بخواهند از این منابع غنی استفاده کنند پس باید زبان فارسی یاد بگیرند ولی متاسفانه دیده می شود الان نامگذاری فرزندان نامگذاری غیر اسلامی و غیر دینی است رد درون خودمان این را باید مواظب باشیم ودر آخر فرمودند نباید دانشگاه ها جولانگاه جریانات سیاسی اباشد دانشگاه یک محیط علم و فناوریو رشد تولید منابع انسانی کارآمد بر اساس دانش و فرهنگ دینی است  باید دانشگاه سیاسی باشد اما جولانگاه سیاست باز ها نباشد نباید دانشگاه ها چنان شود که هرروز جریانات سیاسی مقابل هم در اون قرار بگیرند فضای دانشگاه آلوده باشد و محیط برای رشد علمی و فرهنگی مناسب نباشد دانشگاه یک محیط مترقی اسلامی پر نشاط پر امید ولایت مدار بر مدار و منظومه کسب دانش تولید علم و مرجعیت علمی باشد نه جولانگه بازیگران و بازی های سیاسی که تجربه شد و دیدیم چه قدر به مملکت و نظام اسیب رساند روز دوشنبه ۲۵ آذر روز پژوهش هست گرامی میداریم سفارش می کنم به تمام مسئولان حمایت از مقوله پژوهش داشته باشند و از همان ابتدای تحصیل روح پژوهش گری در دانش آموزان ایجاد کنند و آنان را تشویق کنند در عرصه پژوهش رشد علمی مقاله نویسی و مسیری برای خودکفایی و تولید علم روز چهارشنبه ۲۷ آذر روز وحدت حوزه و دانشگاه است دو نهاد زیربنایی برای معماری و استحکام نظام جمهوری اسلامی ایران این دو نهاد باید در کنار هم مکمل هم بریا ساختار سازی معرفتی و نظری و سپس مدیریت نظام باشد تشکر و قدردانی یم کنم از برگزارکنندگان رزمایش ملی  و استانی بیت المقدس سپاه بسیج امیدوارم انشاءالله رد رشد و افزایش توان رزمی ایمانی و تقوایی ای عزیزان این رزمایش ها موثر باشد که این چنین خواهد بود همچنین تبریک عرض می کنم به استاندار جدید استان و امیدوارم و قدردانی میکنم از زحمات استاندار سابق و همه عزیزان پر تلاش امیدوارم انشاءالله با برنامه ریزی مدیریت وفاق همدلی ولایت مداری و انتخاب چهره های متعهد متخصص دلسوز و کاری بتوانند این استان را به همان شکلی که عرض کردم در جلسه قبل و دیشب هم تکرار کردم ولی با گستره بیشتری این استان با این همه ظرفیت و قابلیت استان اول یاران رد عرصه توسعه عمرانی و فرهنگی مملکت باشد ما یک بیکار نداشته باشیم همه جوانان ما تحصیلکرده باشند با مهارت های فنی استان در تمامی عرصه ها عرصه های عمرانی و فرهنگی با این جمعیت کمی که استان دارد و این همه ظرفیت ها و قابلیت های فراملی ما قریب به ۱میلیون و ۵۰ هزار نفر جمعیت داریم همین حدود هست و این همه نفت گاز پتروشیمی نیروگاه اتمی شیلات کشاورزی تجارت گمرکات بنادر چرا باید این استان با این همه امکانات و این جمعیت کم دچار مشکلات اقتصادی باشد دچار مشکل بیکاری باشد دچار عدم توسعه یافتگی شهری باشد باید هر بوشهری وقتی بوشهر می بیند ملاحظه کند با آخرین شاخصه های توسعه و پیشرفت رشد یافته مسئولین آستین بالا زنند همت کنند قدر این مردم را بدانند مردم استان بوشهر در طول تاریخ بی نظیر بودند مقام رهبری می فرمایند مردم امتحان داده هستند مسئولین قدر خودشان را بدانند توفیق خدمت پیدا کرده اند با تمام توان در خدمت مردم باشند نکند خدایی نکرده یک شخص در اتاقشان برود ناامید برگردد به یک اداره برود ناامید برگردد کوشش کنند این مردم این عزیزان این کسانی که واقعا ما افتخار می کنیم که بوشهری هستیم به شمتا مردم افتخار می کنیم خدا شاهد هست در زلزله چه در دشتی چه در دشتستان مردم این قدر خوب برخورد کردند که خود مسئولین گفتند مردمانی شایسته و بی نظیر هستند در بحران این چنین اند بزرگوار در غیر بحران که دیگر جای خود دارند مردم شما ببینید در جبه ها چه کردند در طول تاریخ چگونه از ایران دفاع کردند این مردم چه قدر باادب بزرگوار دارای مناعت طبع قدرشناس اند زبان مطالبه ندارند قدر این مردم را بدانید مسئولین با تمام وجود در خدمت این مردم باشید و افتخار کنید که خدمت به این مردم می کنید این توفیقی است که خدا و اهل بیت به شما دادند و همین باعث حسن عاقبت هست لبخند یک شهروند بوشهری توسط مدیران به خاطر انجام کارشان رضایت قلبیشان رضایت امام زمان در پی دارد کوشش کنید این مردم را گرامی بدارید و خدمت کنید و بدانید زمان خدمت خیلی کوتاه است گل همین ۵ روز و ۶ است بدانید نام خوش از خود بجا گذارید که وقتی کارنامه دیده می شود مردم همه دعا کنند و الحمدالله مسئولین این چنین بنا دارند مردم همکمک کنند مردم ما مانع نبودند همیشه مددیار و کمک می کردند ناسپاس نبودند قدر شناس اند این مردم نهضت و جهاد توسعه و پیشرفت استان و خدمت به مردم این نیاز هست.

 

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.