نمازجمعه ۲ اسفند ماه ۹۲

بسم الله الرحمن الرحیم

۹۲.۱۲.۰۲

خطبه ی اول :

یکی ازمهمترین آموزه های معارف اسلامی اخلاق اجتماعی ست انسان در تعاملات و رفتارهای اجتماعی خود نیاز دارد اخلاق مدار باشد اخلاق زیباترین شکل رفتار،انسان درحوزه های مختلف فردی واجتماعی ست واخلاق اجتماعی یکی ازشاخصه های انسان با ایمان است یکی ازفضائل اخلاق انسان مشاوره است وداشتن روحیه و رویه ی مشورت در امور،مشورت  عبارت است ازاینکه انسان قبل از اقدام به کاری قبل ازگرفتن تصمیم با اهل فن وکارشناسان انسان های با تجربه ودلسوز همفکری کند نظریات آنها رابگیرد وبعد ازجمع بندی وصلاح اقدام به کار کند چه بسا انسان بخاطر یک تصمیم غلط وبه تبعه ی آن یک عمل اشتباه تمام زندگی خود را تباه کند دنیای خود آخرت خود،وشما میبینید در عرصه های مختلف زندگی وتاریخ بشریت چقدر تصمیمات غلط واز آنطرف عمل اشتباه موجب سقوط شخصیت انسان ها درجامعه شده گاهی یک تصمیم غلط موجب یک ازدواج اشتباه میشود وزندگی دو خانواده دچار چالش وآسیب میگردد بخاطر یک تصمیم غلط دریک موضوع اقتصادی فرد دچارورشکستگی ومشکلات عدیده ی اقتصادی میشود درعرصه ی سیاسی یک تصمیم ورفتار غلط  سیاسی موجب میشود که انسان مسیری رود که انتهایش سقوط  شخصیت آن شخص ومقابله کردن آن شخص با راه حق است گاهی عدم مشورت وتصمیم غلط موجب میشود زن وشوهر تصمیم به طلاق بگیرند وآثار بدطلاق گریبانگیرخانواده کنند بدین خاطر است که موضوعات مهم وسرنوشت ساز زندگی نیازدارد به همفکری مشورت وانسان با بصیرت ازهمان ابتدای کار وادامه به انتها با پختگی لازم قدم بردارد لذا اصل مشورت یک اصل وآموزه ی اخلاقی بلکه اساسی اسلام است بدین خاطراست که خداوند درقرآن میفرماید:( وشاورهم فی الامر ) ای رسول خدا با مومنان دراموراتی که دارند مشورت کن پیامبرنیازبه مشورت ندارد اما فرهنگ سازی میکند با این کار،آموزش میدهد به جامعهبه محیط پیرامونی که همانطور که من که پیامبر شما هستم ومتصل به وحی هستم با شما مشورت میکنم والگوی قرآنی شما هستم ( ولکم فی رسول الله اسوه حسنه ) شما نیزاین سیره را دنبال کنید مشورت کنید درمتون فاخردین روایات،پیرامون مشاوره ومشورت بسیار سخن گفته شده وانسان قبل  ازهرکاری فکرکند تدبیرکند مشورت بکند عجله نکند وبا بررسی جوانب کاروبدون تاثیر گذاردن نفس تمایلات علائق بلکه برمبنای دین،عقل ومشاوره اقدام به این کارهای مهم کند بسیاری از اشتباهاتی که انسان درزندگی میکند بدین خاطراست که میل نفسش است به آن کارویا اینکه آن کار ابتدا خودش را خوب جلوه میدهد به انسان وانسان بخاطراین میل باطن وجلوه گری وزیبایی ابتدایی کاراقدام میکند اما متوجه نمیشود قدمی که برمیدارد متوجه میشود که درچه باتلاقی گرفتار شده یا باید بسوزد وبسازدیا باید هزینه کند شخصیت خودش فضاهای زندگی خودش دوباره کار را،ازنو شروع کند در مسئله ی ازدواج شما زیاد ملاحظه میکنید که اگر یک ازدواج با انتخاب نامناسب باشد واین دوفرد مناسب هم نباشند چقدر زندگی سخت میگذرد مجبورمیشوند به طلاق،مهریه،زندان،ناراحتی واختلاف شدید دوخانواده.درمسائل اقتصادی هم شما زیاد دیدید بدین خاطر است که دراسلام حضرات معصومین علیه السلام میفرمایند:( التدبیر قبل العمل ) تدبیرکردن قبل ازاقدام به کاری ( یومنک من الندم ) موجب این میشود که شما مصون بمانید ازخطا وپشیمانی ومشورت،یکی از اصول اساسی کار قبل ازعمل است میفرمایند:(عقل الناس) عاقل ترین مردم ( من جمع العقل الناس الی عقله ) عاقل ترین مردم آن شخصی ست که عقل مردم را جمع کند فکر مردم را جمع کند رای مردم را جمع کند وبه رای خودش اضافه کند یعنی مشورت بکند و تعداد کسانی که مشورت کرده برعقلش اضافه میکند ( لا یستقلل العاقل ) انسان عاقل بی نیاز نیست ( من المشاوره ) ازمشورت کردن (من لم یستشر) کسی که مشورت نکند پشیمان میشود ( فمن استبد برایه) هرکس که استبداد رای داشته باشد بگوید خودم میدانم خودم میفهمم خودم تجربه دارد خودم بررسی کردم مرتب خودم خودم بگوید (ذله) ذلیل میشود میخورد زمین سقوط میکند لذا شما در زندگی مسائل مهمی که برایتان رخ میدهد ازچیزهای ریز،خرید یک وسیله ی زندگی تا بزرگترین اقدامات انسان نیاز به کارشناسی دارد نیاز به مشورت دارد نیاز به عدم عجله وشتاب دراقدام دارد چه بسیار زندگی ها که بخاطر عدم مشورت وعجله کردن ازبین رفت چه مردمان بسیاربا،آبرو که بخاطرعدم مشورت،عدم کارشناسی وعجله کردن درعرصه ی اقتصاد ورشکست شدند بلند پردازی ها کردند متوجه نبودند مشورت با اهلش نکردند زمین خوردند کسی که مشورت میکند تدبیرقبل ازکار میکند شتاب نمیکند این نشان ازعقلش است نشان ازشعور والای اوست درمتن اسلام ومتن دین آموزه ی اخلاقی ومبنای تصمیم گیری دینی مشورت است اما با چه کسانی باید مشورت کرد یک،انسان هایی که تخصص درآن کار دارند دلسوزند تجربه دارند مومن و متدین اند خیرخواه هستند وتمایلات وهوای نفس بردل آن حاکم نیست این انسانها.انسان باید بنشیند باآنها مشورت بکند دربحث ازدواج دختر وپسر با انسانهای این چنین بنشیند وصحبت بکند و،وقتی     مناسب دید اقدام بکند درمسائل اقتصادی در مسائل سیاسی درمسائل فرهنگی در مسائل خانوادگی این است که ان شاءالله این آموزه را فراموش نکنیم که درحدیث است کسی که مشورت نکند دچار پشیمانی میشود.

خطبه ی دوم :

درخطبه ی دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوییم مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای دردیدار با مردم عزیزوگران قدر آذربایجان شرقی مطالب مهمی ایراد فرمودند که به برخی از فرازهای آن اشاره میکنم فرمودند که راهپیمایی بیست ودوم بهمن امسال پیام آن استقامت و،وحدت بود یک حرکت هوشمندانه پرشور درمقابل گستاخی،زیاده خواهی،بی ادبی وپرویی مقامات آمریکا استقامت دربرابر حرکت های دشمن جهان سلطه وفشارهایی که آنها به اشکال مختلف می آورند وازآن طرف پایبندی وپایداری برآرمان ها وارزش های انقلاب وازآنطرف وحدت،همدلیکه دراین راهپیمایی شما به طورکامل مشاهده کردید تمامی اقشار تمامی مردم تمامی طوائف تمامی مذاهب درسایه ی ولایت وهدایت های مقام معظم رهبری دراین راهپیمایی حضورداشتند واین پیام بزرگی بود معظم له درفراز دیگری فرمودند که آمریکا ازکودتای بیست وهشت مرداد سال ۱۳۳۲ تا انقلاب جنایات بیشماری درایران انجام داد و بعدازانقلاب نیز همه ی شما نیزمشاهده کردید توطئه های مختلف ازتحریک حزب بعث عراق و متحد کردن بسیاری ازجنایتکاران جهانی علیه ایران که تجاوز نظامی کردند وتوطئه های سخت ونرم دیگر که شما کم وبیش میبینید وفرمودند که توطئه های اخیرشان حمایت ازفتنه گران سال هشتادوهشت بود که اعلام کردند که این مداخله ی علنی است در امورات یک کشور همه نوع جنایت کردند آمریکا وفرمودند که دولت قبل ودولت کنونی خواهان مذاکره با آمریکا بودند وهستند که مقداری مسائل حل شود چون علاقه داشتند من مخالفت نکردم اما به همگان گفتم هیچ گاه اعتماد به آمریکا نکنید واین کار به سرانجام نخواهد رسیداتکا شما به اقتدار درونی توان درونی شما باشد به ملت اتکا کنیدو فرمودند که شما الان تله های این را میبینید که اگر دررابطه ی هسته ای چیزی نوشته میشود آنها چیزدیگری میگویند اگر بگویند شما تعهد بدهید به انجام معاهده ی ژنو،آنها فشارهای دیگری به خاطر امور دیگری بهانه میکنندذات آمریکا،ذات جهان سلطه استعمار است او اسلام را میخواهد نباشد او انقلاب را میخواهد نباشد او آرمان ها را میخواهد نباشد او ارزش ها را میخواهد نباشد میخواهد تمامی امور به یدِ خودش به دست خودش باشد بهمین خاطر فرمودند هیچ اعتباری به امضاهای آمریکا نیست فکرآنها نابودی انقلاب و اسلام استآن حضرت درپیام شفاهی که به تشکل های انقلابی دانشجویی نیزداشتند مطالب مهمی فرمودند که میتواند یک راهبرد خوب برای دانشجویان عزیز باشد فرمودند درعرصه ی جنگ نرم باید بصیرت عمارگونه واستقامت مالک اشتروار داشت یعنی بصیرت همچون عمار،وشجاعت واستقامت همچون مالک اشتر چون تهاجم نرم بسیار موثر وبسیار تیغ آن تیزاست چنان که شما درجنگ صفین دیدید چه کرد با نظام اسلامی قرآن را به نیزه کردند مالک اشتر که یک قدمه ی پیروزی بود وادار کردند که برگردد باید بصیرت داشت واستقامت.فرمودند که درکنار تحصیل دانشجویان عزیز باید به تهذیب نفس وتحصیل معارف دین،قرآن ومکتب اهل بیت بپردازند وباز فرمودند که باید تشکل ها یک محیطی باشد برای رشد معبدی باشد برای رشد در عرصه ی انقلاب وفرهنگ دینی ونه معبود باشد همه چیز انسان این تشکل ها باشد واخیرا باابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی وبررسی های کارشناسانه ی آن به نظام مقام معظم رهبری نقشه ی راه اقتصاد مقاومتی و رشد اقتصاد که معالش آسایش،رفاه وبستر سازی زندگی راحت برای جامعه وداشتن استقلال کامل برای جامعه است ابلاغ کردند که برهمه ی مسئولان صغوا لازم است این ابلاغیه را سرلوحه ی کارخود درحوزه ی اقتصاد قراردهند.تسلیت عرض میکنم رحلت عالم ربانی حجت السلام والمسلمین آقا سید محسن پورفاطمی به مردم عزیز ولایت مدار استان بوشهر به ویژه مردم عزیز وسادات جلیل القدر منطقه ی دشتی وکاکی،روز دوشنبه روز مهندسی ست بحث بسیارمهمی است حوزه ی مهندسی لازم است درعرصه ی نرم افزاری وتوانمندی علمی ورشد درعرصه ی سخت افزاری مهندسی ما تحول اساسی درایران داشته باشیم پیشرفت ها بسیار مناسب است ولی تا آن افق آرمانی فاصله بسیار است وباید مردم مهندسی متعالی را نقش آن درجامعه ی خود ببینند درحوزه ی ساختمان وتاسیسات درحوزه ی رشد شهرسازی،فضاهای علمی،فضاهای صنعتی باید رشد مهندسی را ببینند که ما الان نیاز جدی به این کار داریم.روز پنجشنبه روز امورتربیتی وتربیت اسلامی ست من جدا ازمسئولین مراکزآموزشی به ویژه آموزش وپرورش تقاضا دارم درمسئله ی امورتربیتی وپرورشی عنایت واقدام بسیار جدی وکارشناسانه کنند جوانان ما درخطرند تحصیل علم بسیار خوب است ولی مهمتر ازآن تربیت اسلامی دانش آموزان است پرورش شخصیت دینی آنها است این را (بهش) عنایت ویژه داشته باشید پنجاه وسومین سال تاسیس هواپیمای جمهوری اسلامی ایرانی نیز گرامی میداریم ازمسئولین محترم آن تشکر میکنیم اما نکاتی که دراین رابطه است یکی مسئله ی فرودگاهی است من تقاضا دارم دررابطه با فرودگاه  بوشهر وچه درشهر بوشهر چه در شهرهای دیگری که فرودگاه دارند عنایت ویژه کنند با خرید دستگاههای لازم مثل آیلس بتوانند ناوبری کنند وهواپیما درشرایط  مه گردوغبارنیز بنشیند ومردم این طور مورد فشار نباشند وازآنطرف تکریم این عزیزان با تقلیل تاخیرها عنایت ویژه داشته باشند ومن جدا دراین رابطه ازمسئولین استان تقاضا دارم که کمک کنند به این عزیزان چون بنده اطلاع دارم که بسیار فعالند نیاز به همکاری مسئولین ارشد دارد که دراین رابطه کمک کنند.اخیرا یکی از مطبوعات در رابطه با حکم قصاص کلمه ی غیر انسانی به کار برده بود وشما میدانید حکم قصاص یک اصل مسلم اسلامی وقرآنی ست و این نویسنده این مطبوعه با این کلمه واین مطالب ما را به یاد حرکت برخی دراوایل انقلاب انداخت که امام راحل عظیم الشان موضع گیری کرد وفرمود که این افرادی که این چنین درمقابل حکم قصاص موضع میگیرند اینها اصلا مسلمان شاید نباشند ما نباید اجازه دهیم اشتباهاتی که تجربه شده توسط برخی ازشخصیت های دگر اندیش دوباره تکرار شود.مردم ایران مردم مسلمان اند مردم متدین اند مردم انقلابی هستند این انقلاب را برای دینشان کردند اگر افرادی بخواهند درمقابل دین این مردم اقدامی کنند این مردم درمقابل تمام دنیای آنها قد علم خواهند کرد وقتی فردی بیاید حکم قصاص را غیرانسانی بداند این لوازم بسیارزیادی دارد یعنی خداوند که این حکم را درقرآن داده غیرانسانی حکم کرده قرآن این بخش غیرانسانی ست پیامبر که حکم میکرده غیرانسانی ست فقه شیعه فقه اسلامی  حکم غیرانسانی دارد شمایی که سواد فقه ای ندارید سواد حقوقی ندارید چرا این مطالب مینویسید بنابراین محکوم میکنیم این کارو ازمسئولین میخواهیم قاطعانه درمقابل این رویه که احتمال دارد این اقدامی بود برای اقدامات بعدی میخواستند ببینند مردم چه موضعی میگیرند اگرآرام اند چیزی نمیگویند آنها اقدامات بعدی انجام دهند مردم ایران در مدرسه ی انقلاب آزموده شدند درس های بسیارآموخته اند ومیدانند باید برآرمان ها وارزش های اسلامی پایداری کرد امیدوارم این آخرین باشد و مسئولین محکم جلوی این اقدام بکنند والا خود مردم اقدامات لازم خواهند کرد.

 

پایان

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.