نمازجمعه ۱۹ اسفند ماه ۹۰

بسم الله الرحمن الرحیم

۹۰.۱۲.۱۹

خطبه ی اول:

برادران وخواهران ایمانی خودم وشما را به رعایت تقوی الهی دعوت وسفارش کرده وازاینکه فریب دنیا رابخوریم برحذرمیدارم.اجازه بفرمایید دعوت به تقوی را ازبیان زیبای امیرالمومنین علیه السلام تقدیمتان کنم که حضرت فرمودند:(اوصیکم ایها النٌاس بتقوی الله وکثرهِ حمده علی آلائه الیکم ونعمائه علیکم وبلائه لدیکم) مردم خدا ترس باشید،تقوی الهی راپیشه سازید وزیادحمدوستایش کنید     پروردگاررا،بخاطرنعماتش،الطافش (واوصیکم بذکر الموت واقلال الغفله عنه) وعلی توصیه میکند شما رابه اینکه زیاد یاد مرگ کنید زیاد به یادسفرآن دنیا باشید وازغفلت ورزیدن وغفلت کردن از،مرگ به شدت برحذرباشید خداوند همه ی ما را،ازمتقین قرار بدهد ان شاءالله.باتوجه به اینکه درفصل رویش طبیعت قرارداریم وزنده شدن زمین بعداز مردنی چند ماهه به تأسی ازرسول گرامی اسلام که هرزمان بهاررامیدیدند یاد زنده شدن مردگان میکردند وتوصیه ای به این معنا فرمودند بنده درخطبه ی آغازین به حول قوه ی الهی به تفسیرویا بهتر بگویم ترجمه ی تفسیرگون دوآیه ازآیات نورانی سوره ی مبارکه ی مزمل دراین باره خواهم پرداخت.مبحث دربحث قیامت است ودرسختی قیامت خدای بزرگ دراین آیات میفرمایند:(فکیف تتقونَ ان کفرتُم یوماً یجعل الولدان شیبا)،(السماءُ منفطر به کان وعده مفعولا)خدا میفرماید:شما اگرکافر شوید چگونه میخواهید خود را،ازعذاب آن روز سخت نجات بدهید؟آن روزی که (یجعل الولدان شیبا) روزی که کودک در آن روز پیرمیشود. آیه ی بعد می فرماید که:(السماء منفطربه)آن قدرآن روز سخت است که آسمان با این عظمت ازسختی آن روز،شکافته میشود و، وعده ی خدا شدنی وحتمی ست.مومنین خداوند برای بیان واقعه ی مهم قیامت تعابیرتکان دهنده ای درکلام الله ودرقرآن بکار،برده است که شاید ما متنبه شویم سختی قیامت را تصورکنیم وخوف خدا داشته باشیم.بعضی از تعابیرقرآن در سختی قیامت را من به محضرتان اشاره میکنم درجایی اشاره به وقوع آن دارد ومی فرماید زلزله ی آن ساعت زلزله ای عظیم وعجیب است ( ان زلزله الساعه شیءعظیم) درجایی مردم را درقیامت مانند ملخ های پراکنده ی درحال فرار،به تصویر میکشد آنجا که اشاره دارد(کالفراش المبثوث)در جایی دیگر کوهها که میخ های زمین اند،با این استحکام را درآن روز تشبیه میکند به پنبه ی زده شده می فرماید: (کالعهن المنفوش) درجایی خورشید وماه را بهم ریخته به تصویر میکشد درآن روز که ( اذ الشمس کورت واذ النجوم کدرت) وامثال این آیات ودراین دوآیه ی مورد بحث ما خداوند بزرگ تشبیه میفرماید بهتربگویم به شکل کنایه میفرماید: که درآن روز کودک پیر،میشود ازسختی آن روز درآن روز آسمان شکافته میشود ازسختی آن روز،این تیتر بعضی ازآیات کریمه بود دربیان سختی قیامت.اما به محضر شما بعضی از،واژگان این آیه ی مورد بحث را اشاره ای کنم نکته ای در این باره عرض کنم که مفهوم آیه واضح تر بشود یکی واژه ی تتقون که از تقواست به معنای پرهیز اینجا به معنی دورشدن ازآتش جهنم است می فرماید:(کیف تتقون ان کفرتم یوما) یعنی شما که از خدا هراسی ندارید کفر میورزید گناه میکنید چگونه میخواهید آن روز،خودتان را دور کنید ازآتش جهنم،چکار میکنید آن روز تتقون اینجا به این معناست واژه ی بعدی ولدان است (یوم یجعل ولدان شیبا) ولدان جمع ولید به معنای کودکتازه متولد شده است واژه ی بعدی کلمه شیب است که از ماده ی شیب است وبه معنای پیر ومنفطر واژه ی دیگری ست که از ماده ی انفطار به معنای انشقاق وپاره شدن است وآخرین واژه ای که اشاره بکنم دراین آیه،(به) است که ضمیر (به) در این آیه به فرموده مفسران گرانقدر به کلمه ی یوم برمیگردد (السماء منفطر به) آسمان به واسطه ی سختی آن روز شکافته میشود این توضیحات پیرامون چند واژه ی این آیه ی شریفه اما اینک نگاه کنیم با این توضیحی که عرض کردم به دو شیوه میشود ترجمه کرد این آیات را،یک ترجمه این است که آن روز به اندازه ای طولانی ست که کودک پیر میشود بحث طول قیامت است درتأیید این نوع ترجمه باید اشاره کنم آیه ی چهار ازسوره ی مبارکه ی معارج همین مفهوم را میرساند آنجا که میفرماید (فی یوم کان مقداره خمسین الف سنه) میفرماید روز قیامتی که این ویژگی رادارد پنجاه هزارسال است آیه چهار سوره ی مبارکه معارج روایتی از امام صادق  علیه السلام درهمین باره است که توضیح بیشتری میدهد این آیه را،آنگاه که حضرتش میفرمایند:به حساب خودتان برسید قبل ازاینکه قیامتی شود به حساب شما رسیده شود آنگاه از سختی قیامت میفرماید قیامت را پنجاه موقف است یعنی ایستگاه،که آنجا انسان را نگه میدارند تفتیش میکنند اعتقاداتش را،وغیره.که هرموقفی هزارسال طول میکشد آنگاه حضرت استناد بهمین آیه سوره ی معارج کردند فرمودند(فی یوم کان مقداره خمسین الف سنه) پس بااین توضیح شاید بشوداینگونه برداشت کرد که فقط موقف های قیامت پنجاه هزارسال است آنجایی که باید حسابوکتاب شوداین قدر است چون دقیق است آنجا بحث،بحث ذره المثقال است بحث حبه من خردل است آنجا. پناه میبریم به خدا این  یک ترجمه است طول قیامت آنقدراست که کودک پیر میشود اما ترجمه ی دیگرکه اکثر فقها آن را،شاید برگزیده باشند،این است که سختی قیامت آن قدراست که به کنایه این آیه شریفه اشاره داردکه ازاین سختی کودک پیر،میشود حال چند نکته ازآیه برداشت کنم تقدیم محضروبه این امید که همه ی ما معاد باورباشیم.ویاد مرگ وقیامت هیچ وقت ازما گرفته نشود.نکته هایی که برداشت میشود از،آیه یکی این است که شما دردنیا هم دیده ایید در زندگانی هم دیده ایید که کسی،رفیقی دارید،آشنایی دارید خدای ناخواسته مصیبت سختی میبیند اتفاق بدی برایش می افتد بعدیکسال اورا میبینید به اندازه ی ده سال پیرشده است میگویید آقا چه به روزت آمده؟میگوید فلان مصیبت کمرم را شکست فلان مسئله مرا به این روز درآورده است.این یک واقعیت است سختی،خوف،ترس،مصیبت اینها انسان را پیرمیکند.حال سخت ترین روز،برای انسان کافروانسان گنه کارآن روزی است که درمحضرحضرت رب الارباب ایستاده است پرونده را به دستش داده اند ذره ذره باید پاسخگو باشدوپاسخی هم ندارد ازآنطرف آتش جهنم،ازآنطرف عذاب های متعدد جهنم،ازآنطرف رسوایی وعلنی شدن.اینها فشاری ست که به تعبیر قرآن کودک را پیرمیکند.نکته ی بعدی دراین آیه این است که قیامت سختی اش نه فقط این قدر است که انسان را پیربکند بلافاصله میفرماید:(السماء منفطربه ) آسمان با این عظمت شکافته میشود ازسختی آن روز،انسان ضعیف کیست؟ نکته ی بعد این است که ای انسان حال که درمقابل سختی قیامت آسمان کوهها یارای مقابله را ندارند آنها نمیتوانند جلوی سختی آن بایستند تو انسان ضعیف حقیر چگونه جرأت به خودت میدهی در مقابل صاحب آن روز،که ( لمن الملک الیوم لله الواحد القهار) قدعلم میکنی سینه سپر میکنی؟معصیتش میکنی گناه خدا میکنی؟ نباید های او راانجام میدهی باید های اورا تعطیل میکنی تورا چه شده است انسان؟(یا ایها الانسان ماغرک بربک الکریم) تواستحکامت بیشتر است یا کوهها،تو زورت بیشتر است یا آسمان ها؟ تووسعتت بیشتر است یا کرات؟که هستی که اینگونه مغرور شده ای؟ عزیزان من اینگونه تأمل درآیاتی که پیرامون معاد است باعث میشد که هروقت ائمه ی معصومین وپیغمبراسلام این آیات را نگاه میکردند ومی خواندند رنگ چهره اشان عوض میشداشکشان جاری میشد،میلرزیدند وآیات معاد رامیخواندند مخصوصا آیات جهنم وعذاب را.آیا ماهم اهل تفکریم؟آیا ماهم وقتی که برای تفرج وتفریح به صحرا میرویم زنده شدن زمین مرده را میبینیم یاد آن روز می افتیم؟ که ماهم بعد ازمرگمان حیات دوباره ای داریم وآنجا باید اینگونه حساب رسی ازما بشود.آیا دیدن این طبیعت ما رابه توبه وا میدارد؟

خطبه ی دوم:

روز بیست و دواسفند سالروز تشکیل بنیاد شهید وروزبزرگداشت شهدا است،تکریم مقام شامخ شهید یک وظیفه ی همگانی ست هرچه عزت داریم هرچه آبرو داریم از،رهگذرایثار وازخودگذشتگی شهدا وایثار گران است فراموش نکنیم هدف شهدا ازاین ایثاروگذشت ازجان خود پاسداشت ارزش های اسلام بود وما نباید اجازه بدهیم هیچکس با دهن کجی به احکام خدا،خون شهدای ما راپایمال کند.پروردگارا شهدای مارا شفعای فردای قیامت امان قرار بده تشکیل شورای عالی فضای مجازی به دستور مقام معظم رهبری در هفته ی گذشته از،موارد مهم قابل ذکر است همانطور که مستحضرید دشمن امروز درجنگ نرم باماست مقام معظم رهبری بارها برای اینکه ما،درجنگ بادشمن هستیم اما ازنوع جنگ نرم تاکید فرمودند و خواستند بباورانند به مسئولین مربوطه ومردم که بدانند ما،امروز درجنگیم وهمه باید آمادگی دفاع را داشته باشیم مهمترین ابزارجنگ هم رسانه است وعرصه ی فضای مجازی به خوبی  مقام معظم رهبری ازآغازاین مسئله را درک کردند بابینش بسیار بینظیر خودشان وباتصمیمی حکیمانه تشکیل دادند دستور دادند تشکیل شود شورای عالی فضای مجازی را،برای اینکه بتواننداین شورای عالی دفاع جانانه ومناسبی کننددرعرصه ی فضای مجازی ازارزشها واز تمامیت اَرزی واِرزی نظام مقدس جمهوری اسلامی برای اعضای این شورای عالی آرزوی موفقیت داریم.تعطیلات نوروز درپیش است امیدوارم که خداوند سال نو راسال فرج امام زمان علیه السلام وسال پیروزی ملت های مسلمان بردیکتاتورهای ظالم قرار بدهد ان شاءالله.اما نکته ای را یادآورشوم باتوجه به هوای مناسب ومهمان نوازی ملت عزیزمان دراستان بوشهر،طبیعتا جمعیت قابل توجهی ازگردشگران عزیزکشورمان به این استان می آیند،مثل سالهای گذشته مسئولین محترم قطعا تدابیری را اندیشیده اند اما بازهم تاکید میشود که بهتر است درفرصت باقی مانده درتهیه ی زیرساخت های لازم برای اسکان،رفاه وامنیت این عزیزان گردشگر تلاش کنند ولی میخواهم این نکته راهم اضافه کنم که همه ی مسئله این مسائل ظاهری ومادی نیست این مردم متدین ومتشرع استان بوشهر توقع دارند مسئولین امردرمسئله ی گردشگری وتعطیلات نوروز که آمارچند میلیونی مسافربه استان می آید درکنارآن تلاش های سخت افزاری به مسائل فرهنگی ودینی هم توجه کنند.توجه مردم عنایت مردم به این است که عزیزانی که ازاموال بیت المال در اختیاردارند دراین زمینه هم باید وظیفه ی قانونی خودشان را انجام بدهند بایدعرصه رابرای کارهای فرهنگی،دینی،وامثال اینها دراین زمان حساس برای این عزیزان فراهم کنند مانند فضای مناسب جهت اقامه ی نماز،برپایی غرفه های مختلف فرهنگی،دینی،بصیرت افزایی،حضورآمران به معروف وناهیان ازمنکروحمایت جدی ازآنها برای جلوگیری ازبروزظهور مظاهربی حجابی وبی عفتی درتفریحگاهها در ساحل وامثالهم،که خدای ناکرده با این اتفاقاتی که بعضأ اتفاق افتاد درسال گذشته یاسالهای قبل خاطرمردم عزیزومتدین وحتی مسافرین مومن وگرامی رنجیده نشود دریک کلام مسئولین شهرهای مختلف استان مخصوصا آنها که مهمان پذیرتر هستند قانونا موظفند که بسترامنیت ورفاه اخلاقی مسافران ومردم راهم،درکنار رفاه ظاهری برای آنها فراهم کنند نکند خدای ناخواسته مسئولی دراین عرصه خودش رود اقدامی بکند که زمینه ی بروز ظهور یک سری بزه های اخلاقی را ایجادکند،که این واقعا گناهی ست نابخشودنی.سالروز انتساب حضرت آیت الله صفایی بوشهری به عنوان نماینده ی ولی فقیه دراستان وامام جمعه ی بوشهر راداریم درچنین روزهایی بودکه سه سال گذشته این رخ دادمهم فرهنگی در،استان ولایت مدار ما محقق شد خدا را،برنعمت حکومت ولایت فقیه وداشتن این چنین رهبری حکیم وفرزانه ومسئله ی انتساب عالمی فرزانه به عنوان نماینده ی ایشان دراستان شکرگذاریم درسه سال گذشته بادرایت وتلاش این بزرگوار گام های مثبت بلندی در راه رساندن استان به جایگاه واقعی خودش برداشته شده که صمیمانه ازسوی شما مردم ازایشان تشکر میکنم واز خدای منان موفقیت روز افزون ایشان را مسئلت دارم .مسئله ی آخر مسئله ی بسیارمهم خلق حماسه شما مردم غیوروبصیر دریوم الله ۱۲اسفند درانتخابات مجلس است شرکت بالغ بر۶۴درصد واجدین شرایط ازکشوردرانتخاباتی که بیش از۶ ماه استکبارجهانی تمام نیروی خود رابسیج کرده بود تابا تحریم وتهدید وتبلیغ سوق حداقل حضوررا به پای صندوق ها داشته باشند مردم،ولی مردم به تعبیرمقام معظم رهبری آن چنان سیلی به گوش دشمن نواختند ۱۱ درصد بیشتراز دوره ی قبل شرکت کردند این حضورهمدلانه ی ولایت مدارانه ی آگاهانه ی بهنگام وبه تعبیر حضرت آقا بسیار تاثیرگذار،دل آقا راشاد کرد دل رهبری را خوشحال کرد وشادکرد،وباعث شد که ایشان آن تشکر راکردند ازمردم که فرمودند :باتمام وجود ازمردم تشکرمیکنم.من میخواهم عرض کنم عزیزان شک نکنید که شادی دل ولی امر مسلمین جهان وتشکر ایشان قطعا شادی امام زمان علیه السلام راهم به دنبال دارد.آفرین بر شما مردم بصیر،فهیم وزمان شناس.اما دراین باره چند نکته اشاره میکنم:یک،امروز مهمترین سلاح بازدارنده ی هرکشور درعرصه بین المللی داشتن پشتوانه ی مردمی ست گذشت آن روز که تسلیحات نظامی بمب اتم به عنوان قدرت یک کشور محسوب میشد امروز پشتوانه ی مردمی ست که عظمت یک کشور ویک ملت است اقتدار وعزت به این است ولذا این حضورآگاهانه وبهنگام شما مردم که هررأی آن رأی به نظام اسلامی بود هررأی آن رأی به ولایت فقیه وحکومت ولایت فقیه بوداین حمایت عظیم مردم دشمن رافرسنگ ها به عقب راند این حمایت مردم وحضوردر صحنه مکرودسیسه ی دشمنان اسلام ونظام راعقیم کردوبه حول قوه ی الهی با این صلابت با این پایمردی با این حضوردرصحنه ی شمامردم ستون فقرات دشمن را درهم خرد خواهیم کرد.اما نکته ی بعدی دراین انتخابات که خیلی مهم است این است که دشمن هنوز ازایران اسلامی وملت مسلمان انقلاب اسلامی درک صحیح ندارد چرا به این دلیل که فکر میکند هنوز است که هنوز،میتواند باتحریم وفشاروترور وتهدید مردم رااز حضوردر صحنه عقب بنشاند درحالی که امسال هم تحریم هم تهدید هم ترور،ودهها آیتم دیگر را شما اضافه کنید به دشمنی هایشان این ها راانجام دادند مردم ۱۱ درصد بیش ازدوره ی قبل آمدند درصحنه.پیام دوم این انتخابات این بود که دشمنان بدانند هرچه فشار برمردم مابیشتر بشود ازناحیه ی آنها حضوردر صحنه ی دفاع ازنظام و دفاع ازرهبر معظم انقلاب ازناحیه ی مردم بیشتر خواهد بود.نکته ی دیگراین است که اگرنگاه بفرمایید به کیفیت شرکت کنندگان ازآحاد ملت عزیزما آمدند به صحنه قشرهای مختلف صنوف مختلف حتی با ظواهرتفاوت واینها بلاتفاق به یک نکته اشاره داشتند که دراصل نظام جمهوری اسلامی ودرمسئله ی رهبریت نظام ومقام معظم رهبری درهیچ صورت ما کوتاه نخواهیم آمد حتی بعضی هارا دیدید در مصاحبه ها پخش شد میگفتند حال ممکن است ظاهرما این چنین نباشد ولی ما جانمان وجان وفرزندمان را میدهیم برای رهبری.من میخواهم عرض کنم این پیام بلند انتخابات اخیرما بود که دشمنان ما به خوبی فهمیدند لذا سریع عقب نشینی کردند وعقب نشینی های مهمتر در راه است ان شاءلله ازناحیه ی آنها فهمیدند که پیوند ملت ورهبری وامامشان پیوندی عمیق وعاشقانه وپیوندی ناگسستنی ست واین ملت تا خون در،رگ دارند از امامشان ونظام مقدسشان ان شاءلله دفاع خواهند کرد.مسئله ی بعدی دراین انتخابات وپیام بعدی این است که کیفیت آراء مردم مهم است مردم فهیم ووفادار ایران اسلامی دراولین انتخابات بعداز فتنه ی ۸۸ یعنی این انتخابات جمعه ی گذشته با رای قاطع به ارزشهای انقلاب وامام و مقام معظم رهبری  واصولگرایی پاسخی محکم به همه ی جریانات انحرافی وفتنه گران دادندولشکریاس وناامیدی رابه اردوگاه متلاشی شده ی آنها روانه کردند آب پاکی راریختند دردست آنها،ودیگر به فسیل تبدیل شدند درمقابل این سیل خروشان مردم بصیر واین آراء برخواسته ی ازفهم ودرک وشعورسیاسی وانقلابی آنها دیگرکسی نمیتواند قدعلم کند جلوی این حضورحداکثری ولایت مدارانه ونکته ی آخردر باب انتخابات ازهمه ی مسئولان محترم برگزاری انتخابات،مسئولان اجرایی،مسئولان نظارت،ازهمه ی کاندیدای محترم همه ی هواداران عزیزشان وهمه ی شما مردم بصیرو،ولایت مدار که آمدید به  صحنه این عزت راخلق کردید برگ ذرین دیگری برکتاب قطور،افتخارات ایران اسلامی واستان عزیزولایت مدارمان افزودید تشکر میشودوضمن  تبریک صمیمانه به منتخبین مردم فهیم استان عرض میکنم دوره ی رقابت تمام ودوره ی رفاقت وهمدلی ودست به دست هم دادن وکمک هم کردن برای اهتلال کلمه الله وبرای عزت مندی هرچه بیشتر انقلاب وکشورعزیزوبرای پیشرفت هرچه بیشتر،استان عزیزوآبرومند ولایت مدارمان فرا رسیده است همه کمک کنند به منتخبین همه دست به دست هم بدهند تا،استان امان را به آن جایگاه واقعی اش برسانیم ان شاءلله.

پایان.

 

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.