نمازجمعه ۱۶ اسفند ماه ۹۲

بسم الله الرحمن الرحیم

۹۲.۱۲.۱۶

خطبه ی اول :

درخطبه ی اول بنابراین گذارده اییم که از راه خدا سخن بگوییم راهی که خدا با ماست ماهم با خدا هستیم راه خدا همان سبک زندگی اسلامی است ویکی از ابعاد مهم زندگی اسلامی اخلاق مداری ست اخلاق فردی،اخلاق خانوادگی،اخلاق اجتماعی،واخلاق کاری.یکی از آموزه های اخلاق اسلامی داشتن روحیه و،رویه ی شکروسپاسگذاری ست.انسان مسلمان،انسان با ایمان،انسانی ست اخلاقی ودارای روحیه شکرگذاری هم درقبال برکات ونعمات الهی وهم خدمات مردمی شکر یعنی درقبال نعمتی که دیگری به انسان میدهد خدمتی که دیگری به انسان میدهد انسان ازصمیم جان وبرزبان تشکر کند از کسی که نعمتی به اوعطا کردهوازآن نعمت به خوبی استفاده کند درمسیری استفاده کند که مطلوب است ومناسب بدین جهت است که شکردارای سه بعد است یک،بعد قلبی انسان قلبا سپاسگذار باشد زبانی بازبانش بیان کند این سپاس را ازکسی که این خدمات این نعمات به او داده وسپس عملی ازآن نعمت در راه صحییح استفاده کند مناسب ازآن نعمت بهره مند شود وبهره ببرد چنان شکرمهم است که یکی از اسماء واوصاف خداوند شکور است ( ان ربنا لغفورٌ شکور ) پروردگار ماهم بخشنده است وهم سپاس میگذارد کاری که  بندگانش انجام میدهند.شکر نشان از رشد انسان دارد کمال انسان دارد موجب قرب الهی میشود بدین جهت کسی که شکرگذار است اولا معرفت دارد به اینکه به او نعمتی  داده شده خدمتی شده آن فرد را آن نعمت را میشناسد ومیداند که باید درقبال این نعمت وخدمت سپاس بگذارد لذا انسانی که شکرگذار است انسان با معرفتی ست انسان با دانشی ست انسان با سوادی ست دوم اینکه با شکرگذاری اش ادب خود را نشان میدهد تعبد خود را بیان میکند وسوم قدرشناس است قدراین نعمت را میداند بدین خاطر است که انسان شاکر یک انسان عارف هم است یک انسان مودب هم است یک انسان قدرشناس هم هست یک انسانی ست که درفضای زندگی معرفت قدرشناسی وادب   سپاس گذاری وتشکرازکسانی که بدو خدمتی میکنند دارد بنابراین خود شکرگذاری نشان از بسیاری ازرشد وکمال انسان شاکر است بسیاری ازپیامبران معروف بودند که عبد شکور بودند عبدی بودند بنده ی خدایی بودند که بسیار شکرگذار بودند وفرمان خداست ( بل الله فاعبد وکن من الشاکرین ) ای رسول خدا عبادت خدا کن واز شاکرین باش شکر خدا مرتب انجام بده،یکی ازوصیت های خداوند به انسان سفارش های خداوند به انسان شکرگذاری ست ( قال رب اَوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی ولدی ) میگوید ای انسان تو باید اینگونه باشی واین طور دعا کنی که خدایا توفیق ده مرا که شکرنعمت هایت بگذارم نعمت هایت  که بمن دادی وبه پدرومادرم،خداوند نعمت های بسیاری به انسان میدهد نعمت های معنوی،نعمت های مادی،ومیدهد که انسان ها را بیازماید که شاکراین نعمتها است یا کفران دارد به این نعمت ها ( هذا من فضل ربی لیبلونی ان اشکر ام اکفر) این ازفضل پروردگار است بمن داده است که آیا من شکرش میگذارم یا کفران نعمت میکنم بنابرین نعمت هایی که خداوند به انسان میدهد خدماتی که مردم به انسان میدهند که این ها واسطه ی فیض خداوند هستند همه  برای انسان یک آزمون است یک آزمایش است که آیا انسان شکرگذار این نعمت است یا نیست بلکه کفرانشمیکند خداوند بسیاری ازامور درعالم وجود برای انسان قرار داده که انسان به درجه ی شاکریت برسد ( کذلک یبین الله لکم آیاته لعلکم تشکرون ) خداوند آیاتش درآسمان وزمین برای شما بیان میکند نشان میدهد باشد که شما اهل شکر شوید وبه مقام شاکریت دست پیدا کنید و باز میفرماید خداند به شما گوش وچشم ودل داده که شکرگذارش باشید یعنی نظام تکوین جسمی انسان برای این خدا داده که انسان شکرگذار باشد یعنی عالم وجود خداوند درست کرد برای اینکه به مقام شکر برسیم این ساختار وجودی به ما داد ( جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون ) خداوند چشم وگوش ودل و فهم به انسان داد که انسان به مقام شاکریت دست پیدا کند اینقدر این مقام بزرگ است لذا انسان باید در قبال نعمت هایی که خدا بدو میدهد نعمت وجود،نعمت حیات،نعمت سلامت،نعمت همسرخوب،فرزندان خوب،دین خوب،پیامبر،قرآن،اهل بیت علیه ام والسلام هدایت گرانی که درجامعه هستند اینهمه رزق و برکات ونعمات اینهمه خدمات اجتماعی که به ما میشود وهمه مسبب الاسباب آنها خداوند است بایدما شکربگذاریم واگر شکرکنیم این نشان از معرفت وقدرشناسی وادب است خداوند به این شخص عنایت میکند بیشتر میدهد ( لئن شکرتم لازیدنکم ) اما اگر اینگونه نبود کفران نعمت شد ( ولئن کفرتم ان عذابی لشدید ) اگرکفران نعمت شد این نعمت ها میرود وازآن طرف به جایش نقمت می آید حضرت اباعبدلله الحسین علیه آلاف التحیه والثناء میفرمایند :(النعمه محته) نعمت هایی که بدست انسان میرسد مایه ی آزمایش انسان هستند  (فان شکرت کانت نعمه) اگرشکرکردی این نعمت میشود وگوارا (وان کفرت صارت نقمه) اما اگرکفران نعمت کردی استفاده کردی یادت نیامد که باید شکر بگذاری تشکرکنی از خدا ازکسانی که به تو خدمت میکنند این شکر نعمت نکردی (صارت نقمه) این نعمت تبدیل میشود به عذاب به چالش درزندگی.یکی ازنعمت هایی که خداوند به انسان داده ودرقرآن فرموده است شکرآن انجام دهید پدرومادر است نعمت پدرومادر(ووصینا الانسان بوالدیه) خداوند میفرماید ما سفارش کردیم به انسان که مراعات والدینش کند به ویژه مادر (حملته امه وهنأ علی وهن) بلاخص مادرکه درسختی های جانکاه دررحم این بچه را نگاه داشت خداوند میگوید من سفارش کردم به پدرومادر به ویژه مادر (وفصاله فی عامین) دوسال هم (بهش) شیرداد وصیت کردم سفارش کرده ام به انسان (ان اشکرلی) شاکرمن باش (ولوالدیک) وشاکر پدرومادرت باش امام رضا(ع) میفرماید:کسی که شکرخدا کند تشکر ازوالدینش نکند شکرخدا نکرده واین یکی ازموارد شکراست ازصمیم قلب باید قدردان پدرومادر باشیم به زبان بیان کنیم محبت،احترام وباعمل نشان دهیم که قدردان این دوموجود مبارک هستیم بهمین خاطر است انسانی که شاکر است هم دانش دارد ومعرفت هم قدرشناس است هم ادب دارد هم نعمت برایش زیاد میشود هم محبوب مردم میشود اما اگرکسی شکرگذار نبود نه شکرگذارخدا نه دین نه معصومین نه آنهایی که (بهش) خدمت میکنند شکرگذار نبود این نعمت از دستش میرود به عذاب تبدیل میشود وازآن طرف این کفران موجب عذاب الهی میشود هم دردنیا وهم درآخرت لذا انسان مومن انسان متخلق انسانی ست قدرشناس ازکوچک ترین خدمت مردم،خدمت دین،خدمت همسر،خدمت پدرومادر،فرزند، خویشان،خدمت گذاران تشکرمیکند ازکوچکترین تابزرگترین اما انسانی که شکرگذارنیست نشان میدهد که ازجهت معرفتی ازجهت علمی ازجهت ادبی ازجهت قدرشناسی عقب افتاده است شخصی نیست که دارای موازین رشد باشد.

خطبه ی دوم :

                                                                                                   درخطبه ی دوم  پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوییم سالروز تولد حضرت زینب کبری عقیله ی بنی هاشم به محضرمبارک حضرت بقیه الله العظم همچنین مقام معظم رهبری،مسلمین،شیعیان نمازگذاران عزیزتبریک عرض میکنم وجود مبارک آن بانوی پارسا منشأ خیرات،برکات وتحولات عظیم درتاریخ گردیده والگویی ست برخواسته ازدامن مبارک عرشی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که بسیاری میکوشیدند تاریخ اسلام را به سمت خود مصادره کنند آن حضرت با سخنان خود دراسارت بعد ازنهضت عاشورا تاریخ را به سمت مکتب اهل بیت هدایت کرد وهم اینک همگان مدیون حضرت زینب سلام الله علیها هستند همچنین به پرستاران،تلاشگران عرصه ی درمان نیزتبریک میگوییم مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای دردیدار با نمایندگان محترم مجلس خبرگان مطالب بسیارمهم وراهبردی ایراد فرمودند که مسئولان گرامی باید آن سخنان را سرلوحه ی کارخود قرار دهند که به برخی ازفرازهای سخنان معظم له اشاره ی تحلیلی میکنم آن حضرت فرمودند که جهان درشرایط بسیارویژه ایی ست شما میبینید که جهان سلطه چگونه گستره ی ظلم خود درتمامی ابعاد برجهان افکنده ولی با تمامی توانی که دارد روبه اضمحلال است وباید یک واقعیت تاریخی راپذیرفت که جهان درآستانه ی تحول عظیمی ست وآن تحول اسلام رقم میزند وانقلاب اسلامی ایران نکاتی به مسئولان به عنوان وظیفه ی اصلی فرمودند که اولین آن واقع بینی ودیدن نقاط مثبت درکناربرخی نکات ضعیف است انقلاب اسلامی ایران خدمات بسیاری داشته هم خدمات مادی وهم معنوی که همگان با واقع بینی باید این خدمات را احصا کنند بیان کنند واز آن طرف برخی نقاط ضعیف هم است که باید جبران کنند مسئولین دوم افتخار به نسل جوان وانقلابی ست انقلاب ما یکی ازافتخارات آن این است که نسل جوان وانقلابی به رنگ خدا برخواسته از متن اسلام خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم کاری بزرگ درتاریخ انجام داده وهم اینک درمقابل تهاجم سخت ونرم دشمن ایستاده این جوانان بودند که انقلاب کردند دردفاع مقدس به جهاد پرداختند وهم اینک درتمامی عرصه های علم وفناوری ودیگر امور پیشگام هستند فرمودند مسئولین باید قدراین جوانان مسلمان انقلابی را بدانند وتوجه ویژه ای به آنها کنند نکند خدای ناکرده این جوانان انقلابی به حاشیه روند سوم استفاده ازظرفیت های بیشمار داخلیوملی،ما نباید اتکا کنیم واعتماد کنیم به وعده های جهان خارج جهان سلطه جهان خارج از جغرافیای ایران همگی به دنبال مدیریت وکنترل انقلاب اسلامی هستند به دنبال نابودی انقلاب بلکه اسلام اند با هرترفندی که میتوانند این کار میکنند لذا ما باید متکی به ظرفیت ملی خود داخلی خود باشیم و اگراتکا کنیم به جهان خارج قطعا آنها ما را مدیریت خواهند کرد وچهارم فرمودند که غفلت نباید کرد ازدشمنی ودشمنان.یکی ازنکات مهم زندگی انسان دشمن شناسی ست لذا خداوند درقرآن شیطان را به عنوان دشمن معرفی کرده جنودش را به عنوان دشمن معرفی کرده که انسان فریب آن نخورد الان ماهم باید دشمنانمان را بشناسیم مرزبندی کنیم دشمن،دشمنی میکند ما باید با بصیرت دشمن را بشناسیم ودر مقابلش بایستیم وفریب نخوریم پنجم مرزبندی سریع وشفاف با جبهه ی استکبار است فرمودند مسئولین باید شفاف وسریع مرز خودمان را با جبهه ی استکبار مشخص کنیم نکند خدای ناکرده ما جایی راباز کنیم که استکبار جغرافیایش،فکرش،اندیشه اش نفوذ کند درحوزه ی انقلاب ویا ما باطراحی های دشمن دردل دشمن رویم وخود ندانیم وفریب دشمن بخوریم ششم نترسیدن ازدشمن است انسان مسلمان انسان مومن انسانی که اتکا به خدا دارد ازدشمن نمیترسد ومحکم می ایستد ودر مقابلش موضع میگیرد هفتم تکیه برمردم وتقویت حرکت جهادی ست این انقلاب،انقلاب اسلامی ست انقلابی ست که مردم مسلمان ایجاد کردند باید مسئولین اتکای به مردم بکنند نگاه به مردم بکنند مردم دار باشند هشتم حفظ و تقویت وحدت ملی،باید وحدت ملی حفظ شود وتقویت شود جناح ها،گروهها،اقوام مذاهب،همه درسایه ی ولایت برمسیر ولایت مداری گردهم بیایند متحد ودرمقابل دشمن  بایستند چون دشمن به دنبال تفرقه است ونهم توجه به فرهنگ دینی وانقلابی ست معظم له فرمودند انقلاب ما یک انقلاب دینی ست فرهنگ مثل هواست انسان همانطوری که تنفس میکند فرهنگ نیز اینقدر براو تاثیر دارد اگر فرهنگ مسموم باشد انسان میکشد واگرفرهنگی پاک باشد انسان را رشد میدهد تهاجم فرهنگی دشمن سالهاست که شروع شده دراشکال وابعاد مختلف با آخرین تکنولوژی روز،ما باید بصیرت داشته باشیم ما باید جبهه ی مقابله فرهنگی درمقابل تهاجم فرهنگی ایجاد کنیم با دانش،حوزه های علمیه،دانشگاهها مدارس وهمه ی دلسوزان نظام نهادهای انقلابی باید جبهه ی متحد دفاع فرهنگی تشکیل بدهند درمقابل این تهاجم گسترده ودرآخرفرمودند باید تمامی این مطالبی که بیان شد گفتمان سازی شود و باور عمومی گردد اندیشه ی ریشه ای جامعه به مسئولین شود تا این انقلاب پیش رود.روزپنج شنبه نیز مصادف است با سالروز صدورفرمان امام راحل عظیم الشأن درباره ی تاسیس بنیاد شهید بنیادی که خدمات بسیاری داشته و،واسطه ی نظام است درخدمت به خانواده ی شهدا،ایثارگران،مجروحین ودر فضای جامعه ی ما به عنوان یک بنیاد خدمت گذار تلقی میشود امید دارم ان شاءالله این بنیاد موفق باشد در همه ی ابعاد خدمت گذار وخدماتش درعرصه های مختلف به خانواده های شهدا وایثارگران بیش ازاین باشد وعنایت فراتر ازاین. توجه همگان را به مراعات مسائل شرعی درتمامی مسائل زندگی چه فردی چه اجتماعی جلب میکنم نکنیم خدای ناکرده آقا امام زمان نسبت به ما دلگیر شود ما هرچه داریم از دین داریم وهرچه خواهیم دید ازصاحبان دین خواهد بود بنابراین درتمامی امورزندگی خود مراعات دین کنیم مراعات شرع کنیم مراعات احکام دینی کنیم درهمه ی موارد چه خوشی چه ناخوشی من ازهمگان تقاضا دارم درسراسراستان که این معنا را ان شاءالله مراعات کنند.

 

پایان.

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.