نمازجمعه ۱۳ اسفند ماه ۸۹:

۱۳/۱۲/۸۹

خطبه اول

در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که از راه خدا سخن بگوییم راهی که خدا با ماست و ما هم با خداییم راهی که خدا در آن  در بحران ها  شدائد گرفتاری ها به یاری انسان می شتابد و در مسیر تعالی انسان موجب عروج انسان و آسمان تعالی معرفتی انسان می گردد راهی که راه انبیا راه قرآن راه اولیا خدا صراط مستقیم تعالی انسان راهی که بر آن رسول  خدا  پیشاهنگ است خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) راه خدا عبودیت است صراط مستقیم تعالی انسن عبودیت است و انعبدونی هذا صراط مستقیم اساس و جوهره عبودیت ایمان است ایمان یعنی خداباوری خداناظری آخرت گرایی رهروی سیره رسول خدا و حضرات معصومین و قران را سرلوحه زندگی خود قرار دادن اعتقاد دینی رفتار دینی و اخلاق دینی داشتن است در رابطه با ایمان موضوعات بسیار  است اما یکی از موضوعاتی که در رابطه با ایمان باید پیرامون اون پژوهش کرد سخن گفت و بسیار سرنوشت ساز است اوصاف و ویژگیهای مومنان است انسان با چه صفتو ویژگی مومن میگردد عنوان مومن دارا می شود و از آثار و برکات مومن بودن برخوردار می گردد بسیاری از اوصاف مومنان برشمردیم و بیان کردیم یکی از ویژگی ها و اوصاف مومنان اخلاق مداری است دارا بودن فضایل اخلاقی و بری بودن از رذایل اخلاقی بسیار سخن در این رابطه گفتیم و بدینجا رسیدیم که انسان مومن باید دارای اخلاق نیکو باشد بیان کردیم اخلاق بر دو قسم است اخلاق باطنی و اخلاق ظاهری اخلاق باطنی یعنی خوی سرشت اخلاقی داشتن و دارای ملکات فضائل اخلاقی بودن و پاک بودن و مذکی بودن از رذایل اخلاقی در درون و یک اخلاق هم اخلاق ظاهری است نوع تعامل انسان با خود با خانواده با جامعه محیط کاری پیرامون اخلاق ظاهری سخن گفتن بسیار جا دارد و بیان کردیم اخلاق ظاهری دارای سه بعد است یک دارا بودن قدرت خوب سخن گفتن و سخن خوب گفتن خوب سخن بگوید زیبا سخن بگوید متین سخن گوید و سخن خوب نیز گوید و در این رابطه در خطبه های نماز جمعه قبل مطالبی عرض شد امروز در رابطه با یکی دیگر از ابعاد اخلاق ظاهری انسان مومن سخن میگوییم و آن دارا بودن روحیه و رویه برخورد و تعامل خوب با مردم داشتن است انسان مومن در بعد اخلاق ظاهری خود دارای روحیه و رویه تعامل مثبت و خوب برخورد کردن با جامعه پیرامونی خود است به همن خاطر رسول خدا محمد مصطفی (ص) که اسوه تمامی تاریخبشریت است به عنوان الگوی الهی برخورد مناسب آسمانی با جامعه در قران معرفی می شود خداوند در قرآنمی فرماید و لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه در وجود مبارک رسول خدا یک آسمان خوبی های اخلاقی است روحیه و رویه اخلاقی است که هرکس بخواهد مسیر کمال انسانی طی کند باید رسول خدا را الگوی خود قرار دهد در برخورد مردمی و اخلاقی با جامعه پیرامونی انسان باید  چند شاخصه را مراعات کند در سه بعد یکی برخورد عادی با مردم برخوردهای عادی که با جامعه دارد دیگری برخورد با خوبی های مردم مردم به انسان خوبی کرده اند یک انسان اخلاقی چگونه باید با خوبی مردم برخورد کند و سوم شیوه اخلاقی برخورد با بدی های مردم در هر سه بعد اسلام که دین اخلاق است ارائه طریق کرده است یکوقت مردم با انسان برخورد عادی دارند نه بد می کنند و نه کار خوبی یه انسان اخلاقی باید در این فضا چگونه برخورد کنداولین آن خوشرویی است بشاشت وجه خوش برخوردی با روی باز با مردم برخورد کردن با مردم زیبا مناسب اسلامی برخورد کردن این اولین گام در اخلاق ظاهری برخوردی انسان مسلمان و متخلق است به همینخاطر است امیرمومنان علی ابن ابیطالب  (ع) می فرماید اذا لقیت اخوانکم زمانیکه برادرهای خود را دیدید یعنی جامعه ایمانی مراد از برادر نه فقط مردان است همه مومنان زنان مردان مومن دیدید اظهروا لهم البشاشه خوشرو باشید خوش برخورد باشید خیلی در فضای برخورد زیبا با مردم برخورد کنید کاری کنید که مردم وقتی شما را می بینند خوشحال باشند آرزوی دیدار مجدد شما داشته باشند به همین خاطر است که یکی از اوصاف رسول خدا این بود کان رسول الله دائما البشر دائما خوش برخورد بود با روی باز با مردم برخورد می کرد سهل الخلق بسیار اخلاقش آرام بود تند نبود تندخو نبود و لین الجانب هیچوقت اظهار ناراحتی از مردم نمیکرد ولو اینکه مردم او را ناراحت می کردند پس اولین شاخصه برخورد اخلاقی یک مومن با مردم عادی خوش رویی است دوم تواضع و فروتنی انسان باید در مقابل مردم متواضع باشد فروتن باشد خودش را بالاتر از مردم نداند این سیره رسول خداست سیره امیرمومنان هست تواضع و فروتنی لاتمش فی الارض مرءها بر زمین با تبختر راه نرو ان الله لا یحب کل مختال فخور که خداوند هیچگاه دوست ندارد انسان هایی که با تبختر با جبروت خود بزرگ بین فخر فروش خودشان را به جامعه عرضه می کنند فروتنی تواضع پس اولین خوشرویی با مردم دیگری تواضع وفروتنی و سوم خدمت هر چی میتوانید به ویژه مسئولان اینهایی که در این نظام  الهی  نظام مقدس  اسلامی مسئولند خدمتبه مردم هرکاری از دست انسان برمیاد جهت خدمت به مردم بایدانجام بدهند  ریز و درشت فرقی نمی کند خدمت مردم یک اثر دارد و اثر اون این است که به اندازه ای که انسان خدمت به مردم می کند خدا به انسان می کند ما انسانی خدمت به مردم می کنیم اما خدا خدایی خدمت به انسان نیکوکار می کند پس بنابراین در برخورد عادی با مردم باید سه شاخصه انسان مومن متخلق مراعات کند خوشرویی تواضع و فروتنی و خدمت اما گاهی مردم کار خیری در قبال انسان انجام می دهند چگونه  با کار خوب مردم برخورد کنیم کار نیکی انجام  می دهند در قبال انسان اولین اونها جواب بهتر به خدمت مردم اگر کسی به ما خدمت کرده  کار خوبی برای ما انجام داده حتی سلامی به ما کرده ما باید بالاتر از آن بهتر از آن پاسخ به مردم بدهیم به همین خاطر هست در قران کریم ……………………………….. ۲۳:۹ اگر مردم به شما سلام کردند یک برخورد خوب کردند شما بهتر از اون به آنها جواب بدهید یا مثلها اگر در قبال انسان خدمتی کردند انسان زبان شکر سپاسگذاری داشته باشد و در پی این باشد که توفیق پیدا کند او نیز خدمت به انسان خوب کند کار کوچک مردم را بزرگ بپندارد به همین خاطر هست امام رضا (ع) می فرماید که یکی از اوصاف انسان عاقل و مسلمان این هست  که یستکثر قلیل الخیر من غیر کارهای کوچک دیگران را بزرگ می پندارد وتشکر میکند و یستقل کثیرالخیر من نفسه اما کاری که هم کوچک است بزرگ می پندارد کار خوب مردم را به زیبای پاسخ دادن کوچک نشمردن و کار خود را ولو بزرگ کوچک دانستن اما در برخی از موارد انسان هایی هستند که با یک مومن برخورد بد میکنند خب انسان مومن متخلق باید برخورد کند اون نباید با بدی به دیگران بد برخورد کند جون او نیز بد می شود به همین خاطر در قرآن کریم هست اذا مروا باللغو زمانی که شما به یک کار بد از ناحیه دیگران برخورد کردید مروا کراما با بزرگواری برخورد کنید زمانی که سخن بدی در رابطه با شما گفتن اذا خاتمه الجاهلون قالوا سلاما اذا ما غضبوه یغفرون از صفات مومنین است که وقتی غضب می کنند خود را نگه می دازند حلیم هستند کسب غیض دارند در جامعه اسلامی ایمانی و می بخشند کسانی که در قبالشان سخن بدی گفتند مدارات الناس نصف العقل مدارا با مردم کردن نصف عقل است باید با مردم مدار کرد باید غضب خود را حفظ کرد اگر کسی در قبال انسان بدی  کرده انسان ناراحت می شود ولی باید خودش را حفظ کند من کف غضبوه علی الناس هرکس چشم خود را از مردم برگیرد کف الله عنه غضب ییوم القیامه خداوند نیز در قیامت غضب خودش را از این شخص باز می کشد به همین خاطر انسان مومن یک انسان متخلق انسانی است که سراسر شکوفه های اخلاق متعالی در وجودش ریشه دوانده و وجودش برای جامعه مایه آرامش آسایش و امنیت است هم در خانه هم در محیط اجتماعی و هم در محیط کار با بدی خوب برخورد می کند با خوبی های دیگران بهتر از آن جواب می دهد و در فضای زندگی با خوشرویی تواضع فروتنی و روحیه خدمتگذاری در خدمت مردم هست این سیره اهل بیت است اما یک نکته خیلی مهم است اگر دشمنان اسلام بخواهند با کیان اسلام برخورد کنند با نظام اسلامی برخورد کنند این حکم دیگری دارد اینجاست که خداوند می فرماید هرگاه کفار منافقین مشرکین کسانی که مزدور اجانب  هستند خواستند اساس اسلام اساس نظام اسلامی برخورد کنند اینها دیگر خودی نیستند تمامیاخلاق متعالی مومنان مال جامعه ایمانی است نه جامعه ای که مورد تهاجم کفر قرار گرفته با کفار این گونه باشند با منافقین این گونه باشند با مشرکین این گونه باشند با اهل فتنه این گونه باشند اینها جداست رحماء بینهم یعنی جامعه اسلامی ایمانی با کسانی که اهل ایمان اند این طور برخورد کنیم کسانی که این گونه نیستند اهل کفرند اهل شکرند اهل نفاق اند اهل شکست هستند اینها حساب دیگری دارند اینها شامل این برخورد ایمانی اخلاقی نمی شوند بلکه باید برخورد اخلاقی الهی تکلیف اجرا شود که اون برخورد قاطع با این اشخاص و گروه ها و جریانات و کشورهای استکباری است .

خطبه دوم

 در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن می گوییم روز شنبه آغاز هفته احسان و نیکوکاری است و همچنین سالروز تاسیس کمیته امداد امام خمینی رضوان الله تعالی الیه گرامی میداریم این هفته اثرگذار و آسمانی و تقدیر و تشکر ویژه دارم از مسئولین کمیته امداد حضرت امام که این کمیته یک هدیه آسمانی بود به مردم عزیز به واسطه انقلاب اسلامی ایران عیدنزدیک است و فضا برای احسان و نیکوکاری بسیار کوشش کنیم که در خدمت مردم باشیم و با احسان و نیکوکاری سالی خوش و گوارا برای مستمندان رقم بزنیم این فرمان خداست احسنوا ان الله یحب المحسنین احسان کنید نیکوکاری کنید که نیکوکار این چنین است که خدا او را دوست دارد نیکوکاری و احسان یک موهبت الهی است که شامل انسان محسن می شود و مستمندان تهی دستان محبوبین خدا هستند رسول خدا به معراج رفتند خداوندبدو گفت ای پیامبر اجلس احبائی با محبوبین من بنشین . عرض کرد یا الله من احبائک دوستان شما چه کسانی اند گفت الفقرا فقیران مستمندان ما باید کاری کنیم که در جامعه اسلامی فقر نباشد فقرزدایی یکی از برنامه های مهم نظام جمهوری اسلامی ایران است و مقام معظم رهبری براین معنا تاکید فراوان دارند عزیزان شرایط و فضاهایی است که فقرا مستمندان تهی دستان وجود دارد باید در صدر این معنا مسئولین کوشش کنند خدمت گذار مردم و فقرا باشند دوم مردم و مردم هم از خانواده های خود خویشان خود شروع کند بعد محل خود بعد شهر خود کوشش کنند رفع فقر کنند کاری کنند که آغاز سال لبخندبر لب فقرا باشد به ویژه این بچه ها یتیمان طوری نشود سال  آغاز شود و فقر از همان آغاز سال در این خانواده مستمند خودش را نشان دهد عزیزان هر چه می دهید برای شما می ماند و هرچه دارید از دست می رود روزی رسول خدا گوسفندی را ذبح کرده بودند گوشت گوسفند را به مردم می دادند یکی از زنان رسول خدا اعتراض کرد گفت هیچ برای ما نماند جز این تکه گوشت حضرت فرمود اینی که ماند از دست می دهیم و انها که دادیم  برای  ما می ماند عزیزان کوشش کنید دست یک فقیر را بگیرید دست یک مستمند را بگیرید تا آنجایی که توانایی دارید خدا دست شما را می گیرد در جایی که نیاز است دستگیری خدا کند این هفته را انشاالله با مدیریت با از خود گرفتن و به دیگران و فقرا دادن هفته ای کنیم که فقرا و مستمندان دلخوش بدارد روز یکشنبه روز درختکاری است و فضای سبز همینک جامعه جهانی به خاطر زندگی ماشینی و وجود آلاینده های بسیار دچار مشکلات زیستی شده و یکی از راه هایی که می توان برون رفت از این فضای آلوده داشت اون درختکاری و ایجاد فضای سبز است به همین خاطر در دیدار اسلام درختکاری به عنوان یک صدقه جاریه تلقی شده رسول خدا (ص) می فرماید هرکس یک درختی را بکارد خداوند برای او اجر و پاداش می نویسد به قدری که این درخت موجب آسایش و خدمت به مردم می شود تا هست این صدقه است به همین خاطر کوشش کنیم با یک برنامه ریزی بسیار خوب در کلان ایران و استان ولایت مدار بوشهر فضای سبز را گسترش دهیم کشورهای اسلامی در آستانه تحول عظیم هستند همه جا ندای اسلام خواهی و مبارزه با سران وابسته به استکبار و فریاد آتشین مردم علیه امریکا اسراییل و انگلیس و ظالمین بلند است این بشارتی است بزرگ که انشالله سرزمین های اسلامی می رود که آماده شود برای ظهور منجی عالم بشریت مهدی ال محمد واین همان برنامه ای است که نظام جمهوری اسلامی ایران داشته و اون تعالی سرزمین های اسلامی و زمینه سازی برای ظهور همینک همه باید به فرمان مقام معظم رهبری حضرت ایت الله العظمی خامنه ای باشد همگان باید ذوب در مقام معظم رهبری باشند چرا که مقام معظم رهبری ذوب در اسلام هست و این نگاه استان ولایت مدار بوشهر است که این استان این مردم عزیز ذوب در ولایت مقام معظم رهبری هستند و این افتخار ان استان هست .

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.