نمازجمعه ۱۰ خرداد ماه ۹۲

۱۰/۳/۹۲

خطبه اول

در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که از راه خدا سخن بگوییم راهی که خدا با ماست  ما هم با خدا هستیم راهی که خود خداوند در گرفتاری ها مشکلات در دنیا و آخرت دست رهروان این راه را می گیرد و از بحران ها و مشکلات نجات می دهد و مسیر و سرانجام این راه محبوبیت الهی سعادت دنیوی و رستگاری اخروی است راه خدا عبودیت هست یعنی زندگی دینی و جوهره عبودیت ایمان هست ایمان یعنی خداباوری دین باوری خود در محضر خدا دانستن و در مسیر حیات الهی فکرکردن الهی اندیشیدن و باور الهی داشتن هست در رابطه با ایمان موضوعات متعددی مطرح هست که یکی از اون موضوعات ویژگی های انسان مومن هست که یکی از اون خصوصیات انسان با ایمان اخلاق مداری است اخلاق فردی اخلاق خانوادگی اخلاق اجتماعی و اخلاقی کاری انسان با ایمان انسانی است سراسر وجودش همگی فضائل اخلاقی و وجودش پیراسته از رذائل اخلاقی انسان باایمان مردم در کنارش احساس آرامش می کنند خانواده در کنارش احساس آرامش می کند و در نبودش کمبودهای همه جانبه احساس می شود یکی از فضائل اخلاق اجتماعی در عرصه ی زندگی صداقت رفتاری و گفتاری است انسان باایمان هم رد گفتارش صادق هست و هم رد رفتارش صداقت گفتاری یعنی راستگویی مطابق با واقع سخن گفتن واقع را وارونه جلوه ندادن و صداقت رفتاری یعنی در عمل انچنان که هست عمل نشان دادن فریب ندادن حیله گری نکردن به همین خاطر خداوند در قران می فرماید یاایها الذین آمنوالتقواالله ای مومنان تقوا پیشه کنید گناه نکنید طبق دستورات خدا زندگی کنید و بعد می فرماید و کونوا مع الصادقین و با اهل صدق و راستی همراه باشید در آیه دیگری می فرماید قال الله خداوند در روز قیامت می فرماید هذا یوم ینفع الصادقین به صدقهم این روزی است که مردمان راستگو راست کردار پاداش صدق و راستی شان می بینند و باز می فرماید یجزی الله الصادقین بصدقهم خداوند صادقین ار با صدق و راستیشان پاداش می دهد راستگویی راست گفتاری و راست کرداری و راست رفتاری این از ویژگی های انسان با ایمان هست انسان باایمان به هیچ صورت دروغ نمی گوید بر زبانش دروغ جاری نمی شود در عملش غش حیله مکر دیده نمی شود زبانش به صدق هست چه در خانهچه در محیط اجتماع و رفتارش نیز صادقانه هست در رفتار حیله نمی کند دسیسه نمی کند توطئه نمی کند پیامبر گرامی اسلام(ص) می فرمایند علیکم بالصدق ای مردمبر شما باد راستگویی و راست کرداری فانه و باب من الباب الجنه زیرا این راستی چه در رفتار چه در گفتار دربی است از درب های بهشت امیرمومنان علی ابن ابیطالب (ع) نیز می فرمایند الصدق صلاح کل شیء والکذب فساد کل شیء  راستی در گفتار و عمل مایه ی شایسته بودن هرکاری است اگر انسان راست بگوید سخنش ارزشمند می شود اگر راست کردار باشد عملش ارزشمند می گردد و امااگر کذب باشد در زبانش کذب در عملش کذب باشد هم گفتار و هم عمل بی مایه بی مقدار بلکه مایه ی سرافکندگی صاحبش می شود اساسا این که می گویند دروغ در گفتار و حیله در کردار بد هست بدین خاطر هست که شخصی که این چنین هست واقع را وارونه جلوه می دهد دروغ یعنی وارونه جلوه دادن غیرواقعی سخن گفتن دروغ در عمل یعنی چیزی که نیست دارای خصوصیاتی نیست به شکل آن خصوصیت نشان دادن سراب هست آب نشان می دهد به همین خاطر حضرت زین العابدین (ع)
می فرماید إِیَّاکَ وَ مُصَاحَبَهَ کذّاب ای مردم از همنشینی با انسان های دروغگو برحذر باشید فانه و بمنزله السراب چرا که دروغ به منزله سراب هست چطور انسان از دوردست وقتی که نگاه می کند سراب می بیند فکر می کند آب هست انسان دروغگو نیز سراب را آب نشان می دهد در خانواده بین زن و شوهر بین پدر و مادر و فرزندان خویشان با یک دروغ اتش بپا می کند در محیط کاری در محیط اجتماعی با یک دورغ آتش بپا می شود اختلاف ایجاد می شود طلاق ها صورت می گیرد مشاجره ها ایجاد می شود با یک دروغ با یک سخن لذا دروغ در گفتار هرچند زمانش اندک هست اما آتشی است بزرگ به بنیاد زندگی انسان چه زندگی خانوادگی چه زندگی کاری و اجتماعی . لذا دورها را نزدیک نشان می دهد نزدیک ها را دور نشان می دهد همه چیز را غیرواقعی به شکل واقع در بیان و عمل به طرف مقابل عرضه می کند و طرف مقابل را به اشتباه می اندازد و اون شخص با به اشتباه افتادن قضاوت می کند و این قضاوتش زندگی خودش را تباه می کند چون واقعی رفتار می کند لذا دروغ و واقع نمای شیء غیر واقع چنان زندگی ها را به هم می زند که بسیاری از خانواده ها زندگی ها به خاطر یک دروغ از هم پاشیده شده در زندگی اجتماعی در زندگی کاری با یک دروغ دوستان از هم جدا خویشان ا زهم جدا همکاران از هم جدا و در یک فضایی ناامن این دروغ چنان کرده که هیچ کس بعد از مدتی به هم اعتماد نخواهند داشت بدین خاطر هست که حضرت ثامن الحجج امام علی ابن موسی الرضا می فرمایندعلیکم بالصدق و ایاکم و الکذب ای مردم در مسیر راست گوی و راست کرداری باشید و بپرهیزید از دروغ و حیله انسانی که زبانش به راستی می چرخد عملش نیکو خواهد بود من صدق لسان زکا عمل کسی که راستگوست عملش نیز نیکوست در عرصه راست گویی و راست کرداری تمامی انسان های باایمان باید مواظب خودشان باشند در متن خانه و زندگی زناشویی زن و شوهر فرزندان بنیان خانواده را باید بر صدق بگذارند بر راستگویی بگذارند چون اگر با دروغ زندگی کنند یعنی با سراب زندگی کردن با غیر واقعی زندگی کردن با مسیر بد و کج زندگی کردن هرچی زندگی بیشتر شود به خاطر دروغ و این کذبی که صورت گرفته مشکلات بیشتر خواهد شد لذا خانواده ها از همان ابتدای تشکیل خانواده زن و شوهر باید به راستی زندگی بنا کنند در مسیر زندگی خانواده ها باید با راستی در گفتار و عمل زندگی خود را ادامه بدهند کذب و دروغ آتشی است به زندگی انسان چراکه دروغ موجب ازدیاد دروغ می شود وقتی که انسان یک دروغ گفت برای توجیه دروغ ، دروغ دیگری می گوید و همین طور اضافه می شود یکباره زندگی ها از هم می پاشد در محیط کاری هم همینطور در محیط اجتماعی هم همین طور هم درگفتار انسان باید راست گو باشد هم در کردار در کردارش نسبت به ارباب رجوع نسبت به همکاران زن و شوهر نسبت به هم نسبت به فرزندان ، فرزندان نسبت به والدین در بازار در محیط کاری همه باید راست کردار باشیم طوری نباشه خدایی نکرده جنس بد را بگوییم خوبه کار بد را بگوییم خوبه از کار کم بگذاریم این هم یک دروغ کار را بد انجام بدهیم این هم دروغ هست دروغ تنها در گفتار نیست در عمل هم هست نه اعوذ بالله به دیگری تهمت بزنیم غیبت بشه اینها اساس زندگی و محیط اجتماعی را به هم می ریزد امام کاظم می فرماید  ملعون من اتّهم أخاه ملعون هست کسی که برادر و خواهر دینی اش را متهم می کند به خاطر امور نفسانی ملعون من غش اخاء ملعون هست اون کسی که دیگران را فریب می دهد کم می فروشد بد می فروشد در محیط کاری کم کاری می کند بدکاری می کند در زندگی به همسرش نمی رسد به فرزندانش نمی رسد بالعکس زنان به فرزندان به شوهر نمی رسند امام کاظم می گوید اینان نفرین شده های خدایی هستند ملعون من لم یعسها ملعون هست اون کسی که خیر برادرش را
نمی خواهد خیر همسایه را نمی خواهد خیر خانواده را نمی خواهد خیر جامعه را نمی خواهد ملعون من اتّهم أخاه ملعون هست اون کسی که غیبت برادرش را می کند غیبت دیگران را می کند اینکه انسان باید هم در گفتار و هم در رفتار پاک باشد صادق باشد چنان باشد که مردم به عمل و گفتارش اعتماد کنند اما انسانی که در عمل و گفتار کذب داشت مردم دیگر بهش اعتماد نمی کنند مردم نه به حرفش اعتماد می کنند و نه به عملش همیشه مورد سوء ظن دیگران هست اینه که انسان مومن انسانی است صادق پاک هم در گفتار و هم در عمل .

 

 

خطبه دوم

در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن می گوییم مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای در دیدار هایی که اخیرا داشتند سخنان مهمی ایراد فرموده اند که هریک دارای شاخصه های هدایت راهبردی در امور مختلف به ویژه انتخابات بود فرمودند که حضور حماسی مردم در انتخابات دارای آثار و برکات بسیار بالیی است موجب مصونیت اقتدار و غعزت ملی می شود این پرچم انقلاب و اسلام وقتی همه مردم امدند و این پرچم برافراشته کردند با حضور حماسی در انتخابات موجب مصونیت عزت و اقتدار می گردد و از ان طرف دشمنان که در اندیشه سلطه گری هستند متوقف می گردند چون می بینند همه مردم پای انقلاب هستند بدین جهت هست رسانه ها ی تهاجمی انها مرتب با ایجاد برنامه های خاص به دنبال ناامیدی حضور حداقلی با اشکال مختلف مشکلات را بزرگ جلوه دادن مردم را ناامید کردن و ایجاد دلسردی در مردم کردن به دنبال عدم حضور حماسی مردم هستند اما دشمنان بدانند این مردم تربیت یافته مکتب اهل بیت اند با تمام وجود مردم  به امر مقام معظم رهبری در انتخابات شرکت خواهند کرد و مایه ی عزت برای ایران و شکست دشمنان خواهند بود. معظم الله در معیارهای انتخاب اصلح نیز نکاتی فرمودند که بنده محضر مبارک شما عرض می کنم یک ایمان تقوا و اخلاق اسلامی داشتن ریاست جمهور باید دارای ایمان بالا تقوای فوق العاده و اخلاق اسلامی باشند دوم ولایت مدار و مطیع مقام معظم رهبری  چون تمامی مشروعیت و مقبولیت مسئولین به ولایت مداری انهاست سوم دارای برنامه و تدوین کلام راهبردی به ویژه در عرصه اقتصاد سیاست و فرهنگ باشند دارای طرح و برنامه های کلان تدوین نقشه های جامع پیشرفت با نگاه مقام معظم رهبری در همه عرصه ها باشیم بتواند اقتصاد را مدیریت کند تورم را کنترل کند و بعد از چندی فضا را به سمت آرامش اقتصادی هدایت کند در عرصه سیاست همین طور در عرصه فرهنگ نیز این چنین مقاوم و در مقابل تهاجم جهان سلطه استکبارستیز باشد قدرت مقاومت داشته باشد این طور نباشد با یک حمله نرم یا سخت دشمن خودش را ببازد و نرمش نشان بدهد به جهان سلطه پنجم پرتلاش کوشا در مدیریت اجرای شبانه روز نشناسد در قبال خدمت به مردم  مردمداری اصل هست نکند خدایی نکرده کاندیداها الان بگویند مردم بعد که رئیس جمهور شدند کار مردم نداشته باشند همه روسای جمهور مدیون مردم اند با رای مردم به اینجا رسیدند باید خدمت کنند به مردم خادم مردم باشند ارزش ریاست جمهور به خدمت به مردم هست ریاست جمهور یعنی خدمت گذاری ولایی با تدبیر برای این مردم برای این انقلاب قدرت بالای تعامل با قوای مقننه و قضاییه داشته باشد ایجاد تعامل کند اختلافی ایجاد نکند مردم دار و خدمت گذار باشد برای این مردم فکر نکند که ریاست جمهوری ارزشی دارد ارزشش این چهارساله فوق العاده ای یک هشت ساله چیزی نیست که برای انسان بماند اساسا قدرت و مقام برای انسان نمی ماند یا از او می گیرند بهش رای نمی دهند یا تمام می شود دوره و تمام دیگر انسان عادی می شود خدمت به مردم بر اساس مبانی دینی است که برای انسان می ماند مردم داری اساس هست این مردم از ابتدا انقلاب بلکه قبل از انقلاب خدمات شایانی کردند سختی های بسیاری دیدند خون دادند جان دادند وقت گذاشتند اموال خودشان دادند مردم امتحان خودشان را دادند مسئولین حالا باید امتحان خود را پس بدهند ریاست جمهور باید مردم دار باشد در متن مردم باشد خدمت گذار مردم باشد خودشو مدیون مردم بداند این طور نباشد که وقتی که رئیس جمهور شد دیگر مردم کنار یا من کنار من باید در خدمت مردم باشم بداند این رای مردم هست که اونو یک قدم به ریاست جمهوری نزدیک کرده این را باید اطلاع داشته باشد ایمان با ید به مردم داشته باشند این طور که مقام رهبری فرمودند پاسدار آرمان های انقلاب و ارزش های انقلابی باشند این طور نباشد که آرمان انقلاب ارزش های انقلابی  را نادیدیه بگیرد انقلاب یک انقلاب ارزشی است نهم قانون مدار و طبق قانون بر ریل قانون حرکت کند به دور از مسائل حاشیه ای ریاست جمهور دارای یک شخصیت قوی  پخته و به دور از مسائل حاشیه ای پایین دستی شخصیت بسیاروالایی است این عنوان . بعد مسائل حاشیه ای ایجاد نکند و دهم دارای تیم کاری و توانمند در عرصه اجرا باشد اینها نکاتی است که باید شما عزیزان ملاحظه کنید ببینید در کدام یک از این کاندیدا هست بدان رای بدهید خب معظم الله مقام معظم رهبری نکاتی دیگر هم فرمودند گفتند وعده های نشدنی ندهید وعده ای ندهید که نشدنی است در تبلیغات اسراف نکنید دیگران را تخریب نکنید بزرگنمایی نکنید و در عرصه بیان شخصیت خود واقع را بیان بکنید به همین خاطر هست همه عزیزان در فضای پر از ارامش صمیمیت همدلی بای هم مردم هم مجریان هم کاندیدادها هم دفاتر این حضرات مطابق هدایت های مقام معظم رهبری یک فضایی پرنشاط سالم صمیمی ایجاد کنند تا در این فضای پر از آرامش و بصیرت این حماسه تولید شود نکنه خدایی نکرده شرایط طوری فراهم بیاورند که این حماسه محقق نشود بلکه اختلافی ایجاد شود مقام معظم رهبری همچنین با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی دیداری داشتند فرمودند جدیت دانش ادب و انصاف و تعامل این قوام نمایندگی است و رصد و نظارت و همگامی با دیگر قوا یک ضرورت هست در این هفته چهارم خرداد نیز وجود دارد که سالروز وفات امام راحل عظیم الشان هست انسانی بزرگ که با هدایتش  و انقلابی که به پا کرد تاریخ جهان را دگرگون کردسیاست اسلامی ا به جهان عرضه کرد و مایه ی تغییرات جدی در معادلات فرهنگی و سیاسی جهان شد یادش گرامی  می داریم و راهش را ادامه خواهیم داد همچنین سالروز آغاز رهبریت مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای است که به واقع با حضورش راه امام را استمرار بخشید و در دریای سخت و طوفانی جهان کشتی انقلاب را هدایت می کند روز ۱۵ خرداد نیز سالروز قیام مردم ایران علیه رژیم استبدادی شاهی است که با سرکوب ان دژخیمان روبرو شد و حضرت امام همواره از ان روز به عزای عمومی یاد می کردند یاد و خاطره ان شهدا نیز گرامی می داریم همچنین شهادت حضرت بابالحوائج حضرت موسی ابن جعفر نیز در این هفته داریم امامی که نماد صبر مقاومت و هدایت جامعه به سمت دین مداری و ولایت مداری بودند امامی که در زیارت نامه اش می خوانیم الذی کان یحیی اللیل بالسهر الی السحر شب زنده دار بودند با عبادت حلیف سجده الطویله سجده های طولانی داشتن والدموع الغزیره اشک های فراوان و المناجات الکثیره و مناجات می کردند بسیار الْمُعَذَّبِ فِی قَعْرِ السُّجُونِ در زندان ها مورد اذیت و آزار جبهه ضد ولایت بودند وَ ظُلَمِ الْمَطَامِیرِ و مورد ظلم های پی در پی امام کاظم (ع) در شرایط بسیار سختی زندگی کردندد تمام جبهه دین ستیزی ولایت ستیزی چنان کرده بودند که آن حضرت مورد ظلم و ستم بودند امام رضا در مدینه در دالان خانه می خوابیدند و از فرزندان حضرت موسی ابن جعفر حمایت می کردند و حراست یکی از ان عزیزان حضرت فاطمه معصومه بود امام کاظم در بغداد زندان بود و همه در انتظار بودند کی آن امام به مدینه بازمی گردد اما یک روز حضرت فاطمه معصومه آمدند در حیاط دیدند برادرش امام رضا(ع) در دالان نیست سحر بود خیلی متعجب شدند بعد از مدتی دیدند آن حضرت وارد منزل شدند اما با شالی سیاه بر گردن غمگین اندوهناک سراسر وجودش غم است حضرت فاطمه بیان کردند که برادرم این چه حالتی است فرمودند فاطمه جان ما یتیم شدیم در بغداد گروهی از ایرانیان رفته بودند در بغداد و می خواستند آن امام را زیارت کنند خبر دادند  بایستید آن امام می بینید دیدند چها غلام یک سریر تابوتی بر دست دارند و از زندان آوردنشان گفتند او کیست گفتند او امام شیعیان حضرت موسی ابن جعفر هست مردم ان تابوت را نگه داشتند روی پل بغداد مردم جمع شدند با احترام و عزت حضرت را تشییع کردند اما لایوم یومک یا حسین سرش از تن جدا کردند اسب بر پیکرش دواندند سه روز در صحرای کربلا زیر آفتاب دفن نشد و بعد از مدتی طایفه بنی اسد آمدند او را دفن کردند در اینجا حضرت فاطمه معصومه مردم مدینه احترام می کردند تسلیت می گفتند به ایشان عزای بزرگی در مدینه و بغداد برگزار شد اما در کربلا به حضرت زینب تازیانه می زدند و وقتی می خواست از پیکر برادرش جدا شود او را می زدند و به سمت کاروان اسارت می بردند یادش آمد در مدینه هروقت می خواست سوار بر مرکب شود ابوالفضل العباس دست او را می گرفت می گفت خواهرم زینب پای بر دست من بگذار و سوار شو اما اینجا می خواست سوار بر مرکب اسارت شود هی می رفت بالا هی می خورد زمین یک نگاهی به نهر القمه کرد گفت عین اخی العباس برادرم عباس کجایی ؟

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.