خطبه ۷ خرداد ماه ۸۹

خطبه اول ۷-۳-۸۹

شما عزیزان ،نماز گزاران را بویژه  خودم به مراعات تقوای الهی سفارش می کنم چرا که تقوا بهترین زاد و توشه برای سعادت اخروی و برترین راه برای جلب محبت الهیست.

در خطبه اول بنا براین گذاردیم که از راه خدا سخن بگوییم راه خدایی زندگی کردن، راهی که محبوبیت خدا به بار می آورد و انسان را از آثار این محبوبیت بهره مند می گرداند.راهی که جلب عنایت خدا می کند و خداوند انسان را در بحرانها و مشکلات زندگی نجات می دهد ،در دنیا در مسیر کمال و در آخرت در جنت الماوای محبت الهیست.عرض شد راه خدا صراط مستقیم الهی عبودیت است،«ان اعبدونی هذا صراط مستقیم»،عبودیت یعنی اعتقاد باور و ایمان دینی داشتن رفتار تقوا مدار دارا بودن و اخلاق اسلامی و در سیره رسول خدا بودن است .بیان کردیک این راه، رهزن های بسیاری دارد ابلیس و شیاطین ،کفار و سران مکاتب اسلام ستیز و امروز می خواهیم از گروه دیگری از رهزنان و مانعان حضور انسان در این راه سخن بگوییم ،و آنان دنیا پرستان،آخرت گریزان و کسانی که انسان را به دامن دنیا می اندازند و دنیاگرا می کنند کسانی که تمام اندیشه و فکر آنان دنیاپرستی است، آخرت گریزی است و این اندیشه و سلوک خود را در جامعه ترویج می دهند و انسان را در باتلاق متعفن دنیا گرفتار می کنند کسانی که اندیشه و فکرشا ن در دنیاست،جز دنیا چیزی نمی بینند ،افق فکری آنها فراتر از دنیا نیست خود این اندیشه دارند و دیگران را نییز به این اندیشه و عمل می کشانند.خداوند می فرماید :«الا لعنه الله علی الظالمین»،آگاه باشید که لعنت خدا بر ستمگران و ظالمین است اینان چه کسانی هستند ؟که خدا آنان را لعنت می کند،«الذین یصدون عن سبیل الله»کسانی که راه خدا را سد می کنند جلوی کمال انسان و تعالی انسان می گیرند «و یبغونه عوجا» و بدنبال انحراف انسان هستند«و هم بالاخره کافرون» و اعتقاد به آخرت ندارند معاد را قبول ندارند تمام فکرشان دنیاست.در آیه ای دیگر می فرماید «ویل للکافرین من عذاب شدید»وای بر کافران که دچار عذاب شدید خواهند شد ،اینان چه کسانی هستند؟«الذین یستحبون الحیاه الدنیا»اینها تمام ذکر، فکر ،تمام وجودشان معماری دنیایی کردند و دنیا را بر آخرت ترجیح می هند« یستحبون الحیاه الدنیا علی الاخره و یصدون عن سبیل الله و یبغونه عوجا»راه خدا را سد می کنند با ترویج دنیا گرایی و بدنبال انحراف راه خدا هستند .ظواهر دنیا اینها را فریفته اندیشه شان منجمد در دنیا شده، خود در این باتلاق گرفتارند و دیگران را  با خود به این باتلاق می کشند در حالی که خداوند هم دنیا را آفریده و هم آخرت، اما دنیا را با یک هدف و آخرت با هدف دیگر.دنیا یک حیات موقت انسانی است برای رشد، تدین و کمال دینی در یک فضایی پر از امتحانات الهی، اما آخرت برای بقا ،جاودانگی پاداش و مزد اعمال دنیوی است.

امیر مومنان علی بن ابی طالب علیه آلاف تحیه و الثناء می فرمایند:«انّ الدنیا دار المجاز و الآخره دار القرار»دنیا پل عبور است خانه ای است که اندک زمانی ما در آن قرار می گیریم اما آخرت سرای بقای ماست.ارزش دنیا  به این است که می گوید «خذوا من ممرکم لمقرکم»از این محل عبور و گذر توشه برگیرید برای جایی که ماندگارید و با این توشه و کیفیت توشه با شما عمل می شود«ان کان شر فشر و ان کان خیر فخیر»،باز می فرمایند:«الا ان الدنیا ادبرت و اذنت بوداع»ای مردم دنیا پشت به شما کرده ثانیه به ثانیه از شما دور می شود فریاد خداحافظیش با شما بلند است هرثانیه که ساعت صدا می کند یعنی یک وداع دنیا با شما «و الآخره قد اشرفت»اما آخرت روی به شما آورد«بالطلاع»با آغوش باز با فریاد«الا و انّ الیوم مزمار»بدانید امروز روز امتحان است «و غدا الصبا»و فردا در این رابطه باید پاسخ دهید.

دنیا را خداوند آفریده برای رشد در این فضای زمانی با بار ایمان تقوا و اخلاق اسلامی که معماری عرشی و ملکوتی خود کنیم و محبوب خدا شویم و در بهشت، جاودانه جای گیریم ،نه آفریده است برای این دنیا که در این دنیا متوقف شویم و در این ظلمتکده دنیا، دارای اندیشه های تاریک و ظلمانی و رفتارهای پست اخلاقی و اجتماعی دنیایی شویم.برخی از دنیا گرایان اساسا آخرت را قبول ندارند«و قالوا ان هی  الّا حیاتنا الدنیا و ما نحن بمبعوثین» فریاد می زنند حیات فقط حیات دنیویست آخرتی در کار نیست اما برخی آخرت را قبول دارند اما دنیا را بر آخرت ترجیح می دهند.«انّ الذین اشتروا الحیاه الدنیا بالآخره»دنیات را می گیرند و آخرت را می فروشند و لذا خداوند فریاد می زند:«ارضیتم الحیاه الدنیا بالآخره»شما راضی شدید به حیات دنیا و آخرت را رها کرده اید،«فما متاع الحیاه الدنیا فی الآخره الّا قلیل»،حیات دنیا در مقابل حیات آخرت،نعماتش،زمانش بسیار اندک است چیزی نیست«و ما هذا الحیاه الدنیا الا لهو و لعب»حیات دنیا یک سرگرمی است برای اهل دنیا ،«و انّ الدار الآخره لهی الحیوان»خانه ی آخرت و آخرت حیات جاودانه است.عزیزان اگر ما با دنیا معامله ای نکنیم که خدا می خواهد به جهانبینی ما و ایمان ما به دنیا آن گونه نباشد که خدا خواسته، قطعا فریب دنیا خواهیم خورد،نگرش ما به حیات دنیوی باید آن باشد که خداوند در قرآن گفته ،اهل بیت عصمت و طهارت علیه آلاف التحیه و الثنا بیان کرده اند ،دنیا جای توقف نیست ،بلکه جای توشه اندوزی ایمانی ،اخلاقی و تقوایی برای تعالی انسان در همین دنیا و سعادتش در آخرت و از آن مهم تر محبوبیت خدا و استقرارش در محبت کده الهی که از همان برزخ شروع می شود و تعالیش در بهشت است و نجات از جهنم .

اما برخی این اندیشه را ندارند این فکر ندارند دچار انحطاط می شوند ،عزیزان راه خدایی شدن اخرت گرا بودن ،دنیا را آن گونه که خدا می خواهد با آن معامله کردن راهش این است،«قد افلح من تزکی»سعادتمند و رستگار کسی است که خود را از تمامی مظاهر اخلاقی رفتاری اعتقادی تمامی این مظاهر دنیا که مخالف راه خداست باطنش را پاک کند«قد افلح من تزکی».سپس«ذکر اسم ربه فصلی»آنگاه در وجودش در مملکت جانش محبت خدا تدین به دین خدا جای دهد سپس اهل عبادت و بندگی خدا شود و خداوند پس از آن می فرماید:«بل توثرون الحیاه الدنیا»اما بسیاری این راه خدا را نمی روند راه تزکیه را نمی پیمایند راه تهلیه نام خدا و دین خدا بر جان خود نمی پیمایند،در مسیر عبودیت خدا اهل عبادت نیستند گناه می کنند ،بدنبال حیات دنیا هستند«بل توثرون الحیاه الدنیا» در حالی که«و الآخره خیر و ابقی»،آخرت اصل هست،آن واقعی است این دنیا گذران است.ما در دنیا زندگی می کنیم راه، راه عبودیت است،راه راه خداست .عزیزان اگر می خواهید بدانید که راه خدا پیموده می شود یا خیراین حدیث امیر مومنان است:هرکس که می خواهد بداند که خدا در نزد او چه منزلتی دارد و او در نزد خدا چه مقامی نگاه کند ببیند اگر بر سر دوراهی گیر کرد ،کاری بود که دنیایش را آباد می کند از حیث ثروت شهوت شهرت ،اما آخرت را خراب می کند ،اگر دنیا را گرفت معلوم می شود خدا در نزد او قیمتی ندارد و او نیز نزد خدا قیمتی ندارد،اما اگر این ها را کنار گذاشت دید خلاف شرع است،خلاف راه خداست،شهوتش ،ثروتش،شهرتش،قدرتش دید که این مخالف راه خداست ،ثروت و مالی که می خواهد به دست آورد خدا راضی نیست، لذتی که می خواهد ببرد ببیند گناه است،شهرتش حقیقی نیست، قدرتش در همه ابعاد الهی نیست کنار گذاشت،این معلوم می شود خدا در نزد او خیلی قیمت دارد و او نیز در نزد خدا دارای ارزش بالایی است.خداوند این گونه انسان آفریده است دنیا یک پل است که باید طی طریق کرد.ما در دنیا زندگی می کنیم اما دنیایی که بدنبال این است که ما را در خود غرق کن و دنیاگرایان خواسته یا ناخواسته ما را به آن سمت، سوق سقوط می دهند.دنیا هم این گونه است،اگر انسان گناه کرد از راه خدا دور شد همینطور گناه می کند همینطور دور می شود.

امام صادق (ع) می فرماید: «مثل الدنیا مثل الماء البحر»داستان دنیا مثل آب دریاست«کل ما شرب منه العطشان»هر چه تشنه بیشتر بخورد بر تشنگی اش افزوده می شود تا او را هلاک کند.

امام کاظم(ع)می فرماید :«انّ مثل الدنیا مثل الحیّه»داستان دنیا و دنیاپرستی است و سقوط در دنیا داستان افعی است مار است«مسّها لیّن»دست زدن به آن بسیار گوارا و خوشایند اما «فی جوفها سم القاتل» در درون این مار سم و زهر کشنده است،«یحذروا الرجال ذو العقول»مردان صاحب عقل و دانا از آن بر حذر می شوند،اما«یحضی علیها الثبیان»اما کودکان بچه ها بدنبال آن می روند.

ما در دنیا زندگی می کنیم،باید زنگی مناسب داشته باشیم ،لباس مناسب داشته باشیم، خانه مناسب داشته باشیم،امکانات مناسب داشته باشیم اما مناسب یعنی چه؟یعنی حلال بدون گناه بدون اینکه امر دینی ما تحت الشعاع قرار گیرد و موجب میل ما به گناه نشود.بهمین خاطر خداوند به خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص)می فرمایند که نگاهت آخرت گرا باشد،اما«لا تنسی نصیبک من الدنیا»اما بهره دنیایت را فراموش نکن.

باید خانه مناسب امکانات مناسب در همه ابعاد مادی و معنویبی داشته باشی اما حلال بدون حرص بدون اینکه گناه کنی بدون اینکه دینت تحت الشعاع قرار بگیرد،این قدر کار کنی که نمازت قضا شود،جماعت تاخیر بیافتد ،قرئت قرآنت تاخیر بافتد و انجام ندهی و از آن طرف طوری نشود که این امکانات بدست بیاوری و زمینه گناه شود.عزیزان دنیا گرایان،دنیاپرستان آخرت گریزان،این ها بهشت گریز خواهند شد و برای خود بغض خدا و عذاب خدا خریداری می کنند .اما کسانی که با خدا هستند اهل زهدند اهل این نیستند که خودرا به مظاهر دنیا ببازند،این طور باشندکه«یعملون ظاهراً من الحیاه الدنیا و هم ان الآخره هم غافلون»کسانی که این گونه هستند این چنین هستند برخی دنیا گرا، اینها بغض عذاب اما آنانی که بدنبال محبت خدا هستند زهد می ورزند،دنیا بدنبال آنها می رود اما آن ها دنیا را نمی خواهند،لذا حضرت علی بن ابی طالب می فرماید:«الدنیا غری غیری»ای دنیا برو کس دیگری را فریب بده «انی طلقتک ثلاثه»من تو را سه طلاقه کردم.

گناه و دنیاگرایی،«راس کل خطیئه‌حب الدنیا» ریشه ی هر خطایی حب دنیاست و آخرت ندیدن ،به بعد از مرگ فکر نکردن.انسان که مرد«و اذا جاء‌احدهم الموت»وقتی مرگ آمد فریاد می زند«رب ارجعونی لعلّی اعمل صالحاً فیما ترکت»خدایا مرا برگردان تا کارها را درست کنم،جواب می دهند:«کلّا ،انّها کلمه هو قائلها»حرفی است که شما می زنید،دیگر وقت گذشته است.عزیزان روزی امیر مومنان با یارانش از قبوری می گذشت ایستاد و خیره خیره به این قبور نگاه کرد،صحابی ایشان فرمدند:یا امیر مومنان چه چیزی می بینید،فرمود «لو اذن لهم بالکلام»اگر به این مردگان اذن و اجازه می دادند سخن بگویند یک نصیحت به همه ما می کردند،این را فریاد می زدند که «تزوّدوا فانّ خیر الزّاد التّقوی»،ای مردم ما گرفتاریم شما که مهلت دارید،زنده هستید بدنبال بندگی خدا باشید،فکر آخرتتان باشید این قدر بدنیا خود را نبازید.

خدایا قسمت می دهم به مقربان درگاهت فریب دنیا گرایان را بر ما کارگر مفرما.

 

 

 

خطبه دوم                                                                                    ۷/۳/۸۹

 

شما عزیزان نماز گزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش می کنم چرا که تقوا کلید رستگاری و تنها راه جلب محبت و عنایت الهیست.

در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار  سخن می گوییم . تشکر می کنم از برگزارکنندگان ، شرکت کنندگان ، در کنگره بزرگداشت حاج میرزا احمد دشتی نجفی که از بزرگان عرصه فقه و فقاهت ، رهرو  در جهان تشییع هستند . روحانیت استان بوشهر تاریخی بس تابناک در همه ی عرصه های دین مداری ، ولایت مداری و هدایت محوری دارند . و آن بزرگوار نمادی در این عرصه هستند و دیگر بزرگان نیز در تاریخ این استان ظهور داشته که تجلیل از آنها بر همگان است .

روز پنج شنبه آینده روز تولد حضرت فاطمه زهرا (س) است . بهمین خاطر این روز روز زن نامیده شده به خاطر تجلیل از مقام زن بویژه مادر . روز تولد امام راحل نیز هست .

حضرت زهرا یک موجود آسمانی _ عرشی است که خداوند جامعه بشری هدیه کرده است . در پرتو این هدیه جامعه بشری تا آخر الزمان بلکه فرازمان در قیامت نیز متنعم است . و حضور این هدیه عرشی آثار و برکاتش که آن هدایت شفاعت ، استمرار نبوت و طلوع خورشید امامت هست . روزی رسول خدا  محمد مصطفی (ص)به حضرت زهرا فرمود : فاطمه جان می دانی چرا نام تو فاطمه گزارده شده . امیر مومنان گفت : یا رسول الله چرا رسول خدا گفت : زیرا فاطمه و شیعیانش از آتش جهنم مصون اند . این مقام حضرت زهرا است .

رسول خدا می فرماید : بضعه ی من است : یعنی پاره تن من است . « من اذا فقد اذانی » هر کس او را آزرده کند . مرا آزرده کرده است  . ملاک و میزان غضب و خشنودی خدا فاطمه معرفی شده است . « ان الله لغضب فاطمه و یرضی الرضاء » این قدر حضرت زهرا پر ارزش است . و زن دارای مقام بالایست که خداوند به رسول خدا (ص) آن زمان که جاهلین عرب می گفتند : تو ابتر هستی و نسلی نداری و تبار و نسل تو مقطوع خواهد شد » خداوند به رسول خدا یک دفتر داد . زن این قدر مقام دارد . این قدر ارزش دارد . و حضرت زهرا (س) یک زن عامل تعالی نسل نبوت و انبیاء شد . این مقام زن است . زن سرچشمه طلوع و تولد انسان هست . واسطه فیض آفرینش بشریت هست . زن مخلوق است . که خداوند بهشت را تحت اختیار او را تحت احترام او قرار داده است . ، آنگاه مادر می شود . « الجنه تحت اقدام الامهات » احترام به زن چه آنگاه که کودک است ، چه انگاه که نوجوان است ، جوان است ، به همسر گرفته می شود ، در محیط خانه در محیط اجتماع ، احترام به زن احترام به خداست . احترام بر همگان واجب است . حتی برخود زنان که احترام حریم این ارزش را یاری بدارند . نکند . خدا نکرده با بد دینی بی دینی ، گناه این موجودی که محبوب خداست و خداوند سرچشمه فیض خلقت قرار داده او را کوچک و بی ارزش کند

بی حجابی ، بد حجابی یکی از عوامل است که خود زن باعث می شود مقام زن سقوط کند . عزیزان اگر آقا امام زمان (عج) را ضی  به بی حجابی بسم الله ، حضرت زهرا راضی است به بد حجابی بسم الله ، اما شما می بینید حضرت بقیه الله العظم حضرت زهرا (ص) ، ائمه معصومین چه ارزشی برای زن قائل شده اند . چه توفیقات مهمی در مقام زن دارند آنها هیچگاه راضی نیستند . که زن با این مقام که بهشت زیر پایش هست دچار بحران دینی و ارزشی شود .

روز جمعه ۱۴ خرداد است . روز رحلت حضرت امام از تمامی هیئات و تمامی مردم ولایت مدار استان بوشهر ، مساجد و مردم در جمیع سطوح ، مسئول و غیر مسئول باید در این روز از مقام امام تجلیل کنیم . امام نماد فقاهت متعدد شیعه ، اسطوره ولایت مداری کوه شجاعت و خورشید فروزان هدایت بودند . و امروز رهرو راستینش مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای ، آن کشتی انقلاب را در درون دریایی طوفانی دنیا که از هز طرف به سوی انقلاب ما موجی ایجاد می کنند رهبری می کند.

یاد و خاطره شهدا و امام شهدا باید گرامی بداریم . رفتن به مرقد ایشان احترام هست حضور در استان و برنامه های پر شکوه یک فریضه انقلابی است .

اللهم صل علی محمد و آل محمد

 

 

 

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.