خطبه ۵ آذر ماه ۸۹

۵/۹/۸۹

خطبه اول

در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که از راه خداسخن بگوییم راه خدایی زندگیکردن راهی که ما با خدا هستیم و خدا نیز با ماست راهی که راه قرآن و کتب آسمانی است راه انبیا و پیامبر آفتاب و بیداری  حضرت ختمی مرتبت محمدابن عبدالله (ص) هست راه اهل بیت عصمت و طهارت صراط مستقیم تعالی انسان و راه بزرگی و بزرگواری و سعادت در حیات دنیوی است راهی که خداوند در بحران ها  سختی ها گرفتاری ها خود به نجات انسان می شتابد حافظ اوست و نگهدار اوست راهی که نور است و انسان را از نار و آتش نجات می دهد راه خدا عبودیت است انعبدونی هذا صراط مستقیم عبودیت یعنی اعتقاد رفتار و اخلاق دینی داشتن و رکن وجوهره اساسی  عبودیت ایمان هست ایمان یعنی اعتقاد به ذات اقدس  باری تعالی و وحدانیتش عظمتش خود در محضر خدا دیدن و کتب آسمانی و خاتم الکتب قرآن اعتقاد داشتن و به انبیا و خاتم الانبیا محمد مصطفی و خاندان طاهرینش اعتقاد و رهرو سیره آنان بودن اعتقاد به قیامت حسابرسی بازخواست از حیات دنیوی در آخرت داشتن ایمان اساس وجوهره راه خداست در رابطه با ایمان موضوعات بسیاری قابل طرح است عرض شد شش موضوع از موضوعات مهم پیرامون ایمان است اول آثار عالیه ایمان دوم آثارشوم بی ایمانی که پیرامون سخن گفتیم و سوم اوصاف و ویژگی مومنان هست که به برخی  از اوصاف و ویژگی مومنان پرداختیم مثل اعتقاد روزافزون به ذات اقدس باری تعالی فهم قرانی و رشد ایمانی قرآن محور داشتن روح توکل تقوامحوری اخلاق مداری انفاق خدمت به مردم وفای به عهد امانت داری پرهیز از پذیرش سلطه سیاسی کافران نجابت و پاکدامنی پرداخت حقوق شرعی پرهیز از لغو و بیهوده کاری  اهل ذکر انس با خدا و عبادت بودن و امروز به بعد دیگری از اوصاف مومنان می پردازیم و آن خوف و خشیت الهی است انسان مومن کسی است که در دلش بر تمام مملکت وجودش عشق و محبت به خدا و از آن ترس و خوف الهی حاکم است انماالمومنون اذا ذکرالله وجدت قلوبهم بی تردید مومنان کسانی هستند که وقتی نام خدا برده می شود یاد خدا در فضای زندگی آنان محقق می شود تمام دل سینه و وجودشان پر از اضطراب هیجان نسبت به محبت به خدا و ترس از خدا ایجاد می شود انسان با ایمان انسانی که اهل ایمان هست مومن است خشیت الهی دارد خوف خداوندی دارد قلبش تمام وجودش ترس از عذاب الهی قهر الهی رویگردانی الهی است در قرآن در رابطه با ترس الهی واژه های مختلفی است خوف خشیت رعب و وجل انسان مومن در فضای وجودی خودش با معرفت و عرفانی که دارد می داند تمام عالم خلقت دنیا و آخرت به دست خداست حیاتش وجودش ثنایش رزقش سلامتش بیماری اش دارای اش فقرش همه به دست خداست برزخش به دست خداست  قیامتش به دست خداست می داند تکوینا در تمامی امور نیاز به خدا دارد و خداوند ارحم الراحمین است و به او همه چیز عطا کرده است به همین خاطر از عظمت خدا در دنیا و عذاب خدا در آخرت می ترسد خوف دارد و از آن طرف از گناهش از معصیتش در محضر خدا لرزان است مضطرب  است در قرآن آیات بسیاری در این باره نازل شده است روایات بسیاری از حضرات معصومین (س) صادر شده است من خاف مقام ربه ی و نهالنفس ان الهوی فان الجنه حی الماوی هرکس که از مقام ذات اقدس باری تعالی خوف دارد می ترسد و نفسش را از سقوط در باتلاق گناه نهی می کند بداند که بهشت از آن اوست در این آیه شریفه دو شی خداوند مقدمه سعادت اخروی و تنعم به بهشت برین می شمارد یک وصف ایجابی و یک خصوصیت سلبی وصف ایجابی آن ایجاد خوف خدا در دل است من خاف مقام ربه ی خوف از عظمت خداست خوف از عذاب خدا خوف از قهر خدا و خوف از گناه معصیت کاهلی کاستی  و خلاف دستورات الهی عمل کردن خود من خاف مقام ربه ی اما خصوصیت سلبی و نه النفس ان الهوی نفسش را از سقوط در باتلاق متعفن گناه نهی کند این دو عنصر در خود محقق کند خوف الهی و هنی نفس از گناه فان الجنه حی الماوی لمن خاف مقام ربه ی جنتان آن کسی که خوف خدا دارد دو بهشت ازان اوست خوف خدا عاملی است عنصری است که انسان را از سقوط در دره گناه نجات می دهد و از آن طرف انسانرا به عروج تعالی انسانی و اخلاقی می رساند به همین خاطر لمن خاف مقام ربه ی جنتان یک جنت برای اینکه سقوط نمی کند و یک جنت برای عروجش اهل بیت عصمت و طهارت نماد آسمانی خوف خدا بودند خانه اهل بیت خانه امیرمومنان و حضرت صدیقه زهرا (س) خانه آسمانی خوف خدا بود در سوره دهر سوره انسان می خوانید که وقتی که روزه دار بودند و اون همه بزرگی به خرج دادند افطار خود را به یتیم و مسکین و اسیر می دادند و اطعام طعام کردند و می فرمودند ما چیزی از خدا در قبال این نمی خواهیم این  چنین گفته اند إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا یَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِیرًا  ما از روز قیامت می ترسیم از روز عذاب می ترسیم از اون روزی که یوم تبل السرائر است  باطن ها مشخص می شود نیت ها مشخص می شود اون روزی که باطن ها مشخص می شود آشکار
می شود از اون روز می ترسیم إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا یَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِیرًا خوف الهی و خشیت خداوندی نشان از معرفت و عرفان انسان است انما یخش الله من عباده العلما هرکس علمش بیشتر معرفت و عرفانش بیشتر خوف خدایش بیشتر امام باقر (ع) فرمودند ما عرف الله من عصا کسانی که گناه می کنند خدا را نشناختند نمی داند در محضر خدا دارد گناه  می کند نمی داند فرشتگان اولیا خدا حضرات معصومین گناهان او را می بینند معرفت ندارد نمی داند برای دنیای دنی که می گذارد و می رود چه جور در محضر خدا خود را مفتضح می کند گناه نشان از جهل است جرات در مقابل خدا در مقابل خدا نشان از جهل است اما خوف الهی خشیت الهی داشتن نشان از معرفت انسان است راس الحکمه مخافت الله برترین حکمت خوف از خداست انسان های که اهل معرفت اند اهل کمال اند در دنیا  خود را در محضر خدا می بینند و خائفند در محضر ذات اقدس باری تعالی مرتکب کاری شوند که خداوند روی از آنها برگرداند روزی ابوذر آمدند خدمت خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) عرض کردند یا رسول الله ما هواره با شما که هستیم یاد خدا هستیم خوف خدا در دل داریم در کنار شما گناه نمی کنیم نیاز هست مدتی از شما دور شوم کلامی بفرماید که اون کلام چنان کند که من گناه نکنم حضرت فرمود الم یعلم بان الله یراه این آیه را زیاد بخوان آیا انسان نمی داند که خداوند او را می بیند در محضر خداست این معرفت و این حضور در محضر خدا برای انسان خوف ایجاد می کند خشیت تولید می کند لذا امام صادق (ع) می فرماید من عرف الله خاف الله هرکس خدا را بشناسد خوف خدا و خشیت الهی در وجودش مستقر می شود و من خاف الله کسی که خوف خدا داشته باشد سخط نفس ان الدنیا دیگر برایش دنیا ارزشی ندارد چه ارزشی دارد عزیزان هر کس در دنیا هیچ چیز نداشت خدا را داشت همه چیز را دارد و اگر کسی همه چیز داشت خدا را نداشت هیچ چیز ندارد چون خدا را ندارد ارزش هر انسان به اندازه خدامحوری و بندگی خدای اوست خداوند در قرآن یک پیام برای برخی صادر می کند و می فرماید برخی از انسان ها  بیش از من از مردم می ترسند ترس برخی این چنین است که از غیر خدا بیش از خدا می ترسند فَاللهُ أَحَق أَن تَخْشَوْهُ إِن کُنتُم مؤُمِنِینَ خشیت الهی سزاوارتر است از ترس از دیگران اگر انسان ایمان دارد امیرمومنان علیه آلاف تحیه و الثنا در وصیتش به امام حسن مجتبی (ع) این گونه می فرمایند ………………… فرزندم وصیت می کنم تو را به خوف و خشیت الهی داشتن در آشکار و پنهان این وصیت امیرمومنان است انسان های بزرگ در دل خشیت الهی دارند چون معرفت خدایی دارند و نگاهشان به آخرت این گونه است که خوف دارند آخرت آنها چنان شود که شرمنده باشند در محضر خدا و اولیا خدا و مبتلا به عذاب ……………….. ۲۳:۳۲ انسان های بزرگ کسانی هستند که همراه با کسانی هستند پیوند با کسانی دارند که خداوند امر کرده است با اونها باید پیوند داشت که مهم ترین اونها خاندان رسول خدا خاتم الانبیا محمد مصطفی(ص) است و یخشون ربهم از خدا می ترسند و اینان از آخرت  نیز و یخافون سوء الحساب و از سوء حساب عذاب اخروی بسیار ترسان اند یخافون یوما تتقبل فیهالقلوب والابصار اینان این گونه هستند که می ترسند از روزی که تمام وجود انسان به لرزه در می آید  عزیزان خوف الهی خشیت الهی نشان از معرفت و ایمان انسان است هرچه ایمان بالاتر هرچه معرفت بالاتر خوف و خشیت الهی بیشتر و آنگاه انسان به دنبال گناه نمی رود به دنبال معصیت نمی رود .

خطبه دوم

در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن می گوییم هفته ای که پیش رو داریم هفته گرامی داشت بسیج هست بسیج یک موهبت الهی است  به انقلاب اسلامی ایران مردم ولایت مدار این اقلیم حاکمیت و رویه و روحیه بسیجی در تمامی ابعاد با بنیان دانش وکارشناسی و فناوری موجب شده است که ایران اسلامی در تمامی عرصه ها چه دفاع مقدس نظامی چه دفاع مقدس فرهنگی در همه عرصه ها سربلند پیروز مقاوم واستوار باشند نظام مقدس اسلامی ما یکی از ارکان مهم آن بسیج است و همانطوری که مقام معظم رهبری حضرت ایت الله العظمی خامنه ای فرمودند باید در تمامی عرصه های توسعه و پیبشرفت با نگاه بسیجی مسائل را دنبال کنیم کارشناسی کنیم بسیج علمی جهاد علمی رسیدن به خودکفایی علمی به ویزه در علوم استراتژیک مثل بیوتکنولوژی نانوفناوری صنایع هوا و فضا  فناوری هسته ای ما بادی به خودکفایی علمی برسیم هجوم علمی در جنبش نرم افزاری تاسیس کرسی های نظریه پردازی در علوم کلیدی  توسعه و پیشرفت تولید علم و سپس مرجعیت علمی که از آن مسلمین بوده ما به این مقام بادی دست پیدا کنیم این نیاز دارد به یک بسیج و جهاد علمی بسیج فرهنگی نیاز است با ازریابی های بسیار دقیق و کارشناسی در نوشتن سند چشم انداز توسعه فرهنگ ایران اسلامی تهیه و تدوین نقشه آمایشی آسیب و فرصت فرهنگی تولید منابع انسانی کارآمد در عرصه مدیریت فرهنگی و بازتولید پروژه های بسیار قوی فرهنگی بسیج سازندگیبسیج قضایی در همه عرصه ها باید با نگاه بسیجی با مبنای دانش محور و دانایی بنیان با اندیشه های مقام معظم رهبری همه عرصه ها نگاه بسیجی داشته باشند گرامی میداریم این هفته مبارک را و مقاربت آن با  دهه ولایت یک نوید بزرگی است برای ما که بسیج با ولایت است و بالعکس حضور شمع های فروزان ولایت و محبت اهل بیت عصمت و طهارت  پیرخادمان حضرت اباعبدالله الحسین  در همایش تجلیلذ از  پیرخادمان اون حضرت گرامی می داریم خیر مقدم عرض می کنم امیدوارم این همایش عاشورایی علاوه بر تجلیل و تکریم آن عزیزان دارای آموزه های سیره حسینی در تمامی عرصه ها  به ویزه مدح و مرثیه حسینی برای ایران اسلامی داشته باشد و بتواند مدرسه حسینی باشد برای ارتقای فرهنگ حسینی این مملکت اباعبدالله الحسین . خیر مقدم عرض می کنم امیدوارم انشاالله استان بوشهر که خود پیشینه و سابقه ای بس طولانی هم در تدین و هم اهل بیت و هم دارای سبک و مدل خاص و ویزه و اثرگذار و عمیق در عرصه مدح و سوگ است انشالله بتواند میزبانی خوب و ارائه کننده فرهنگ مدح و مرثیه این مرز و بوم باشد روز یکشنبه روز نیروی دریایی است نیروی دریایی یکی از  ارکان نیروهای مسلح ماست تجهیزات مدرن الکترونیکی کردن سخت افزارهای نظامی با کارامدی در فضای عملیاتی و میدانی در مسیر رشد و توسعه  و موفقیت روزافزون ارتش جمهوری اسلامی توسط نیروی دریایی چنان است که می رود نیروی دریایی جمهوری اسلامی یکی از قوی ترین نیروهای دریایی جهان شود ایمان بالا توکل به خدا روح ولایت مداری شجاعت و رشادت این عزیزان در کنار دانش نظامی تجهیزات مدرن دریایی و طراحی و برنامه ریزی نرم افزاری قوی این نوید را به همه ما می دهد .روز چهارشنبه ۲۴ ذیحجه است روز مباهله اهل بیت با نصارای نجران است اصحاب کساء پیامبر امیرمومنان حضرت صدیقه طاهره امام حسن و حسین (ع) مباهله می خواستند کنند با نصاری نجران که اعتقادبه اسلام نداشتند اما همین که این چهره های نورانی دیدند برای آنها مسلم شد که حق با اسلام است مباهله یعنی نفرین کردن هم واز خدا خواستن نزول عذاب برای آن گروهی که کاذب است و خود نصاری معتقد شدند که حق با اسلام هست و کنار رفتند و این یکی دیگر از حقانیت اسلام و معرفت اهل بیت است . در همان روز  روز مجلس است همراه با سالروز شهادت آیت الله مدرس مجلس یکی از ارکان مهم نظام هست امیدوارم با تقنین قوانین قوی کارشناسی وکارآمد با قوای دیگر و پیروی و مداومت در عرصه ولایت مداری انشاالله به مجلسی قوی تر از این و در مسیری قرار گرفته شود چنان که همینک است و بتواند خواسته های مقام معظم رهبری و اسلام عزیزو مردم عزیز محقق بگرداند .

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.