خطبه های نمازجمعه۲۰ بهمن ماه

بسم الله الرحمن الرحیم

۲۰-۱۱-۹۱

خطبه ی اول :

درخطبه ی اول بنابراین گذارده اییم که از راه خدا سخن بگوییم راهی که خدا باماست ماهم باخدا هستیم راهی که صراط مستقیم کمال انسانی ست راهی که پیام کتب آسمانی وقرآن کریم وسرلوحه ی کمال بشری درحیات انسانی ست راهی که راه انبیاء واولیاء خداست راه خاتم الانبیاء محمدمصطفی صلی الله علیه وآله وسلم وائمه اطهار سلام الله اجمعین است راهی که سرانجامش بهشت وفرجامش محبت به عنایت خداوند است راه خدا عبودیت است عبودیت یعنی اعتقاد،رفتار،واخلاق اسلامی داشتن وجوهره ی عبودیت ایمان است ایمان یعنی برمملکت جان انسان خدا حاکم بودن یکی ازموضوعات پیرامون ایمان،ویژگی های انسان مومن است ویکی ازخصوصیات انسان باایمان اخلاق مداری اوست انسان مومن انسانی ست اخلاقی.وجودش آراسته است ازفضائل اخلاقی ونهادش پیراسته است ازرزائل اخلاقی دارای اخلاق فردی،خانوادگی،اجتماعی وکاریست ویکی ازفضائل اخلاق اجتماعی صداقت ویک رنگی اجتماعی است که دراین خطبه بدان می پردازیم،یکی از ویژگی های انسان باایمان درعرصه ی تعاملات اجتماعی وزندگی اجتماعی او دارابودن روحیه ورویه ی صداقت ویک رنگی اجتماعی ست.صداقت یعنی راستی یک رنگی وظاهربا باطن وباطن باظاهر یکی بودن است،صداقت یعنی بادیگران به راستی برخورد کردن،باآنان یک رنگ بودن ودرفضاهایی که آنان نیستند وهستند انسان یک رنگ ویک رویه داشتن است درمقابل صداقت اجتماعی نفاق اجتماعی ست نفاق اجتماعی یعنی دوروبودن،دوزبانه بودن یک رنگ نبودن ودرظاهر به شکلی ودرغیاب به شکل دیگری بودن است لذا انسان باایمان انسانی ست که یک رنگ است یک زبان است ودارای یک روحیه ورویه.این طورنیست که درعرصه ی زندگی به گاه وحضورشخصی با او،خوب وظاهری صلاح ودرغیاب او دارای کینه وعقده ودارای روحیه تخریب اوباشد،باید انسان باایمان درزندگی خانوادگی خودباهمسر،بافرزندان وبین خویشان وحوزه ی تعاملات خانوادگی وخویشاوندی وهمچنین درعرصه ی اجتماع ودرحوزه ی کاری دارای صداقت ویک رنگی تعامل بادیگران باشد درگونه های مختلف تعامل مثل تعامل عاطفی،تعامل سیاسی،تعامل کاری،اقتصادی دارای صداقت باشد باهمسرش،بافرزندش،باپدرش،مادرش،خویشانش صداقت خانوادگی داشته باشد درعرصه ی اجتماع صداقت عمومی،اجتماعی،صداقت سیاسی،صداقت اقتصادی داشته باشد درتمامی عرصه ها انسان باایمان انسانی ست دارای صدق،راستی ویک رنگی بهمین خاطرتمامی افرادی که بااین انسان باایمان زندگی میکنند که دارای این روحیه است درکناراو،احساس آرامش میکنند درکناراو احساس بزرگی میکنند درکناراو اضطراب واسترس ندارند چراکه میدانند ظاهروباطن اویکی ست در حضورشان درغیابشان یک رنگ است و پرازصفاوصمیمیت وصداقت.خداوند میفرماید:(یوم ینفع الصادقین صدقهم) روز قیامت همین صداقت است که به درد میخورد(لهم جنات تجری من تحتهاالانهار) بهشت ازآن آنها است کسانی که صداقت دارند(خالدین فیها ابدا) مدام دربهشت اند (رضی الله عنهم ورضوا عنه ذلک الفوز العظیم)هم خدا ازآنها راضی ست هم آنان ازخدا راضی اند واین پیروزی بزرگی ست.بهمین خاطر است که انسان باید درزندگی دارای صداقت باشد وخداوند امرفرموده (یا ایهاالذین امنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین) ای مردم تقوا داشته باشید وباعهد صدق وراستی همرا باشید که درصدرانسان های صادق زوات مقدس اهل بیت عصمت وطهارت امامان معصوم علیه السلام هستند امام حسن عسکری علیه السلام میفرماید:(بئس العبد عبدا)چه بدانسانی ست آن انسانی که(یکون ذا وجهین وذا لسانین) انسانی که دورو،ودوزبان است (یطری اخاه شاهدهُ) وقتی که برادرش درکنارش است تعریف،تمجید،حمایت (و یاکله غاب ) همین که اورفت اورا،زیر زبانش له میکند باغیبت،باتهمت باتخریب شخصیت( ان اعطی حسده) اگرچیزی به آن برادرش رسد حسادت میکند (وان ابتلی) واگرمبتلا شد گرفتار شد کمکش نمیکند خیانت به اومیکند بدانسانی ست انسانی این چنینی.انسان مومن انسانی ست که یک رنگ است یک رو،ویک زبان وهمیشه موفقیت دیگران رامیخواهد همیشه خیردیگران میخواهد اگرخیری به آنهارسید دعا میکند خدابیش ازاین به آنهادهد بهترازآن به آنهابدهد واگرگرفتار شد سریعا به کمکش میشتابد این ویژگی انسان مومن است وبدانیم اگر اینگونه نباشیم (ان الانسان لفی خسر الا الذین امنوا) درزیانی مگراین که گونه باشی (یوم ینفع صادقین صدقهم ) راستی ویک رنگ بودن نافع است.

خطبه ی دوم:

درخطبه ی دوم پیرامون چندموضوع به اختصارسخن میگوییم دهه ی فجرپیروزی انقلاب اسلامی ایران رابه همه ی دلدادگان مکتب اسلام به جهان استضعاف سرزمین های اسلامی به ویژه ملت ولایت مدار وگرانقدر ایران به حضرت بقیه الله العظم(عج) مقام معظم رهبری وشماخوبان خدا تبریک وتهنیت عرض میکنم وهمگان رابه حضورحماسی درراهپیمایی ۲۲بهمن دعوت مینمایم.درروز ۲۲ بهمن جهانیان باردیگر،عظمت،بصیرت بیداری وولایت مداری مردم ایران را مشاهده خواهند کرد ومردم عزیزبا حضوری پرشور برگ زرین دیگری برکتاب آسمانی انقلاب اضافه خواهند نمود دشمنان انقلاب ازهمان ابتدا بااین نهضت وانقلاب به دشمنی برخواستند چراکه جوهره ی این انقلاب ایمان به خدا،تقوا مداری،معنویت واخلاق،وعدالت گستری،استقلال وآزادی درپرتو نظام اسلامی بوده است بی تردید این خورشید موجب بیداری سرزمین های اسلامی وسپس جهان خواهد شد واستکبارجهانی به سرکردگی امریکا قطعا درمقابل این انقلاب موضع گرفته وخواهند گرفت.ازهمان ابتدا تهاجم نظامی تجربه کردند هشت سال تمام کشورهای اروپایی،امریکا،رژیم اشغالگرقدس،برخی ازکشورهای همسایه باتمام قدرت وتوان از،رژیم بعثی حمایت کردند وهشت سال این انقلاب این مردم را تحت سخت ترین حملات نظامی نمودند اما هدایت های حضرت امام (ره) وبسیج،نیروهای مسلح،سپاه،ارتش عزیز وحمایت ها وپشتیبانی های تمامی مردم حماسه ای ماندگاردر تاریخ جهان اسلام وایران آفرید.تمام سردمداران نظامی جهان اذان نمودند که ایران شکست ناپزیراست بااین ساختار قوی ایمانی و،ولایی واین مردم واین نیروهای مسلح تهاجم فرهنگی نمودند با ماهواره ها ومزدوران داخلی بازآن بیداری ومقاومت حمله وتهاجم سیاسی نمودند درفتنه ها باز شکست خوردند واخیرا تهاجم اقتصادی کردند وتمامی راههای اقتصادی ایران را مسدود کردند به خیال خودبه این معنا که ایران را وادارکنند به تسلیم .اما این مردم درکنارمقام معظم رهبری این تهاجم را نیزشکست خواهند داد وامریکا را سرجای خود خواهند نشاند درهمین ۳۴ سال از انقلاب واین عمر کوتاهی که ازانقلاب میگذرد شما میبینید انقلاب دستاوردهایی عظیم بدست آورده درعرصه های توسعه وپیشرفت عمرانی درعرصه های علم وفناوری درعرصه های بهداشت ودربان،توسعه ی مراکزآموزشی ومراکز تحصیلات عالی،عرصه ی بیداری وبصیرت درتمامی شاخص های فرهنگی،سیاسی،اقتصادی،عمرانی چنان شده است که ایران درعرصه ی آمارتوسعه وپیشرفت درهمه ی حوزه ها به عنوان یک کشور،روبه پیشرفت باشتاب بالا تلقی میشود واین بخاطراین انقلاب هدایت های امام راحل وسپس مقام معظم رهبری،ولایت مداری مردم وعرصه ی نخبگان ونیروهای مسلح والحمدلله هماهنگی که درنظام ما وجود دارد.این انقلاب ان شاءالله با این روحیه ورویه ای که مردم دارندولایت مداری وهدایت های مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای در مسیری ست که موجب تحول عظیم درتاریخ جهان خواهد شدوجهان استکبار وجهان سلطه یکی بعداز دیگری سقوط خواهند کردوان شاءالله جهان آماده ی ظهورمهدی آل محمد(ص) خواهد شد مقام معظم رهبری دردیدار با پرسنل شریف نیروی هوایی اسلامی ایران مطالبی مهم بیان کردند که به برخی ازآن فرمایشات اشاره میکنم فرمودند که امریکا هم فشارمی آورد وهم به دنبال مذاکره است این نشان میدهد که صداقت درمذاکره ندارد وگرنه اگر بخواهد کسی مذاکره کند جهت رفع مشکل فشارهای مختلف به نظام اسلامی نمی آورد ازابتدا انقلاب تا الان امریکا درصدر مخالفت بااین انقلاب به اشکال مختلف بوده است واگرمذاکره الان طرح میکند بخاطراین است که فشارآورد ودرعرصه ی مذاکره هم خودرا وجیه دردنیا نشان دهد وهم پای میزمذاکره با موضع قدرت برخورد کند.ملت ایران واین انقلاب هیچ گاه سرتسلیم درمقابل هیچ ابرقدرتی فرو نخواهد آورد،فرمودند می گویند که توپ درمیدان ایران است نه ایران نیازی به مذاکره ندارد شما نیازدارید چون تمامی طرح های شما به شکست انجامیده الان مشکلات اقتصادی جهان سلطه آن قدر زیاد است که یک به یک دارند سقوط اقتصادی میکنند وان شاءالله ایران عزیز بااین مردم واین هدایت های مقام معظم رهبری حماسه ی دیگری درمقابل تهاجم اقتصادی آنها خواهند آفرید.فرمودند که نیروهای مسلح ما به ویژه نیروی هوایی عزیز دارای چنان قدرتی ست که هیچ کشوری نمیتواند اندک فکری به خود راه دهد جهت تهاجم،واین افتخارنیروهای مسلح ما،ارتش وسپاه ماست که مردم این چنین درکنار آن است والحمدلله مایه ی آرامش وعزت.فرمودند حادثه ی تلخی دربرخی ازصحنه ها وعرصه ها ایجاد شده وبداخلاقی هایی توسط برخی ملاحظه گردیده فرمودند درآینده دراین رابطه صحبت خواهیم کردوبنده توصیه میکنم،سفارش میکنم به تمامی مسئولین ولایت مداری،وحدت،هماهنگی،خدمت گذاری به این مردم عزیز وعلنی نکردن اختلاف سلیقه واختلافاتی که طبیعی ست که وجود داشته باشد این یک استراتژی وراهبرد عقلانی ست وبا تاکیدی که مقام معظم رهبری داشتند یک راهبرد شرعی ست هماهنگی،وحدت،همدلی جهت پیشبرد انقلاب واجرایی کردن فرامین مقام معظم رهبری وخدمت گذاری به این مردم عزیز،مردمی که درتاریخ بینظیراند یک اصل اساسیست لذا سفارش میکنیم به همه ی مسئولین که فرامین مقام معظم رهبری درهمه ی عرصه ها اطاعت کنند وتخلف ننمایند روز نیروی هوایی عزیز رامجددا به این عزیزان ونیروهای مسلح تبریک عرض میکنم ویادوخاطره شهدا وامام شهدا به ویژه شهدای ()گرامی میداریم ۲۶ بهمن سالروز قیام ونهضت مردم بحرین است مسئله ی رژیم مستبط وجنایتکارآل خلیفه،خداوند راقسم میدهیم به مقربان درگاهش هرچه زودتر این عزیزان از شراین رژیم نجات پیدا کنند وبه مجامع حقوق بشری یک تذکر میدهیم آیا مردم بحرین بشرنیستند؟انسان نیستند؟ ظلم وجنایت برآنها روا نمیشود؟چرا سکوت کرده ایید؟وسخن نمیگویید؟این معلوم میشود که شما تعریفی که ازبشر دارید باتعریفی که حقیقتا ازانسان وبشر است فرق میکند،معلوم میشود بشرشما فقط امریکایی ها وکسانی هستند که دارای اندیشه های ظالمانه میباشد همچنین گرامی میداریم سالروز عملیات پیروزمند والفجرهشت که رزمندگان اسلام حماسه ی دیگری آفریدند به ویژه رزمندگان استان ولایت مدار بوشهر یادوخاطره ی شهدای این عملیات راگرامی میداریم.

 

پایان.

 

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.