خطبه های نمازجمعه ۲۱ اسفند ماه ۸۸

خطبه ۲۱/۱۲/۸۸

بسم الله الرحمن الرحیم

شما عزیزان نماز گزار را به ویژ‍ه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش می کنم چرا که تقوا بهترین زاد و توشه برای سعادت در آخرت و برترین راه برای جلب لطف و عنایت خدا در دنیا در خطبه اول بنا براین گزارده ایم که از کسانی سخن بگوییم که خداوند در قرآن تصریح کرده است آنان را دوست ندارد ایشان را مورد نمهر ومحبت خود قرار نمی دهد در گرفتاریها در بحران ها در شدائد زندگی هیچ گاه مشمول مهر و محبت و لطف خود قرار نمی دهد می خواهیم بدانیم آنان کیستند تا ما چون آنان نشویم و محروم از محبت خدا نگردیم در قرآن ۱۱ گروه شمرده شده اند که اینان مورد مهر و محبت خدا قرار نمی گیرند برخی از آنها برشمردیکم و امروز به گروه دیگری می پردازیم و ان گروه کسانی هستند که خود پرست اند و در زندگی به دیگران فخر می فروشند و در قرآن از آنان مختال فخور تعبیر شده اند این قدر این رذیله و خود پرستی فخرفروشی که در قرآن در سه آیه آ«ده است و خداوند هیچ گاه انسان خود پرست فخرفروش را دوست ندارد در سوره ی نسا می فرما ید ان الله لا یحب من کان مختال الفخورا بی گمان هیچ گاه خدا کسی که خود پرست است فخر فروش است دوست نداشته است و در سوره یلقمان در قرآن آمده است ان الله لا یحب کل مختال فخور خداوند هیچ گاه انسانی که خود پرست است دیگران را تحقیر می کند متکبر است و بزرگی به خیال خود به رخ دیگران می کشد دوست ندارد ان الله لا یحب کل مختال فخور بی تردید خداوند هیچ گاه انسان که خود پرست است و فخر فروش به دیگران را دوست ندارد مختال یعنی کسی که در پندار خود به گژمان خود خویش را بزرگ می پندارد خود پسند است در سنجش خود با دیگران خود برتر می بیند خود برتر بین است خود پسند است در اندیشه و پندار و خیال خود این طور گمان دارد این طور اعتقاد دارد که برتر از همه است خود پسند است خود بزرگ بین است و فخور کسی است که به دیگران فخر می فروشد غرور کبر دارد و ان را به رخ دیگران می کشد دیگران را تحقیر می کند این دو رذیله این دو صفت یکی از اوصاف بسیار نا بهنجار انسانی است مختال کسی که می پندارد که بزرگ تر از همه است برتر از دیگران است مبتلا به غرور کبر است . و فخور کسی است که به دیگران فخر می فروشد با تبکر نسبت به دیگران برخورد می کند بی اعتا است و به خیال خود بزرگی که دارد و واقعی هم نیست به رخ دیگران می کشد  این دو رویه اگر شخصی داشت در زندگی کلان خود دچار آسیب های بزرگ می شود یکی از آن آسیب ها این هست که روابط اجتماعی خود با دیگران از بین می برد روابط صمیمی پاک و گرم که می تواند این شخص با دیگران داشته باشد از بین می برد بین خود وجامعه با این دو رذیله خود بزرگ بینی خود پسندی و فخر فروشی فاصله می اندازد بد گویی ایجاد می کند هم خود بد دیگران می گوید هم موجب می شود دیگران بد او بگویند ایجاد غیبت می کند ایجاد تملق می کند و در یک فضایی پر از سیاهی روابط اجتماعی این شخص زندگی می کند هم رابطه خود با دیگران تیره می کند هم دیگران با خود از بین می برد چرا چون خود بزرگ بین است دیگران را تحقیر می کند به دیگران فخر می فروشد دومین آسیبی که این شخص که با این دورذیله است آسیب روحی و روانی که به خود می زند . شخص خود بزرگ بین فخر فروش همیشه دچار فشار های روحی روانی است خود را بی جهت بزرگ می پندارد دیگران را تحقیر می کند و کمبود های شخصیت خودش را با این امور می خواهد جبران کند و جامعهه هم این را نمی پذیرد به همین خاطر همیشه دچار آسیب های روحی روانی در زاد خودذ است آسیب دیگری که این شخص بر نظام اجتماعی با خود وارد می کند از بین بردن جایگاه ارزشی خود است او می توانست یک انسانی بزرگ باشد انسانی متواضع و در عین تواضع یک شخصیت علمی سیاسی اجتماعی مورد لطف و محبت مردم باشد اما با این روحیه جایگاه ارزشی خود از دست می دهد و به عنوان یک شخصیت نابه هنجار اجتماعی یک شخصیت منفی اجتماعی از او یاد می شو د و چهارمین آسیبی که شخص مختال فخور چار آن می شود عذاب اخروی است و عدم شمول الهی است کسی که فخرفروش است کسی که خود بزرگ بین است کسی که بزرگی پنداشته ی خود مورد لطف و محبت خدا نیست و در اخرت دچار عذاب الهی می شود لقمان فرزندی داشت بدو نصیت های بزرگی کرد که خداوند در سوره ی لقمان آن نصیحت ها را آورده است می فرماید : یا بنی ای فرزندم انها مصقا فی الارض اگر کارهای انسان چه خوب چه بد اندکی باشد ذره ای باشد فتکون فی فخر و در دل صخره ای پنهان او فی سموات فی الرض یا در بین آسمانها و زمین پنهان باشد هر کاری که انسان می کند یخبر الله خداونذد لاز ان اگاه است و در قیامت پیش روی انسان می گذارد ان الله لطیف الخبیر خداوند آگاه به همه ی امور است یا بنی فرزندم اقیم الصلا نماز همواره به پا دار و امر بمعروف دیگر ان را به کاری های خوب دعوت کن عن المنکر کارهای منکر را نهی کن منع کن وصبر الا    در سختی های زندگی صبور باش ان ذلک من عبد امور این مطالب بسیار مهم از زندگی است لا للناس رو خود را از مردم برنگردان این طور نباشی که مردم را کوچک بشماری فقرا مستمندان مردم کوچک بپنداری و خود را بزرگ و روی خود را از آنها بر گردانی و لا تنشف ال ارض روی زمین با تبحر با غرور را ه نرو ان الله لا یحب کل مختال فخور خدا هیچ گاه انسانی که خود بزرگ بین است فخر به دیگران می فروشد دیگران را تحقیر می کند دوست ندارد رسول خدا خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) فرموده اند ذلا لمن …….فی الارض وای به حال کسی که خود بزرگ بین است خودپسند است خود برنر بین است دیگران را تحقیر می کند یان به جبار سموات و الارض او با خدا در افتاد ه است خدا فقط شایسته است که بزرگ باشد که بزرگی در جهاغن طلوع داشته باشد . یا عجب کل عجز لمختال فخور شگفت از کسی که خود بزرگ بین است و به دیگران فخر می فروشد خلق من نطفه این انسان که الان  این چنین با تبکر راه میرود خود پسند است دیگران تحقیر می کند به دیگران فخر می فروشد او منشا وجودی اش نطفه است نجس بد بو و عزم ان ایجاد ….. می کند خلق من نطفه قوم یهود چندی بعد مردار میشود کهخ بعد زمان متعفن می گردد و هو بین ذلک لایهدی    و در زمانی که زندگی می کند بین نطفه و جیفه مردار شدن نمی داند چه به وقوع خواهد امد ابتدا نطفه آخر مردار و پس نمیداند چه روزگارش می شود این شخص جای این دارد که خود را بزرگ بپندارد و بزرگی واحی خود به رخ دیگران بکشد امام صادق می فرمایند : …………   هر کس لباسی بپوشد فخرا ل ..  و آن بر دیگران فخر بفروشد لباسی بپوشد با این لباس خود را بزرگ تر از دیگران ببیند و بپنداراد دیگران بخاطر این زینت تحقیر کند فتقلا .. فی جهنم خداوند او را در درههای جهنم فرو می برد و کان قرینه قارون و هم نشین قارونش می کند چرا که که لاهو اول من اساعه قارون اول من السائل است  قارون اول کسی استکه فخر فروخت به دیگران فتقلا بهی ……. خداوند هم خودش هم خانمانش را در زمین فروبرد و من اساعه هر کس خود بزرگ بین باشد و دیگران را کوچک بشمارد فقد نا فی کذلک الله خدا در جبروت و بزرگی اش در افتاده است رسول خدا (ص) می فرمایند : اکثر من یکفل نار بیشتری کسانی که در اتش جهنم هستند المتکبرون کسانی که تکبر اند اهل کبرند به دیگران کبر می فروشند بزرگی خودشان اگر باشد حقیقی یا بپندارند بزرگند به رخ دیگرا نمی کشند رسول خدا سیره آن سیره اهل بیت این خود را کوچکتر از همه می شماردند احترام به دیگران می گذاشتند به کودکان احترام می گذاشتند و همسران احترام بگذارید به فرزندان احترام بگذارید به مردم احترام بگذارید مسئولان مدیران همه ما مدیون این مردم هستیم این سخن امام است سخن مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای است احترام به مردم تواضع و فروتنی در مقابل مردم عزیز این نشانه از سلامت نفس و رشدعقل است لذا باز رسول خدا میفرمایند : خلق اقا ای مسلمان برادرت را ملاقات کن با او این چنین برخورد کن به وجه منظبت با خوشرویی باسلام با ادب و می فرمایند ما یعض فی المیزان فی الیومالقیامه افضل من حسن الخلق در ترازوی اعمال انسان سنگینتر از حسن خلق چیزی نیست در روز قیامت عزیزان اگرمی خواهیم خانه امان آباد باشد عمرمان زیاد امام صادق علیهالسلام می فرمایند : ال… و حسن الخلق نیکو کاری و اخلاق خوب یعمرا الدیار خانه را آبادمی کند و یزیدان فی الاعمال و  عمر را زیاد می کند خوش خلقی و نیکو کاری در خانه شوهر با همسرش فرزندانش همسر با فرزندانش در جامععه همه هم مهربان رهوا بینهم اما درمقابل کفار اشداد مسئولین با مردم  مهربان خدمت گذار مردم با مسئولین احترام گذار شکر نعمت خدمت گذاری آنها همه با هم مهربان این سیره ی رسول خدا است باید خانه یک مسلمان سر چشمه فیاض خانواده نسبت به هم باشد باید جامعه ما خورشید مهربانی باشد . گرمای این خورشید مهربانی همه را به خودش جلب کند باید بازار ما ادارات ما همه ی آنها نشان از رحمت اسلامی و محبت اسلامی است و خدمت گذاری اسلام می باشد امیر مومنان می فرمایند : زینت الشریف زینت انسان بزرگ از تواضع و فروتنی است …………

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.